Nawigacja

PROCEDURA I PLAN PRACY PLAN PRACY NAD NADANIEM IMIENIA (styczeń 2013 – maj 2014) Etap I - WYNIKI Etap II - PREZENTACJA KANDYDATÓW Wybraliśmy PATRONA KOLEJNY ETAP PRZYGOTOWAŃ DO NADANIA IMIENIA ZA NAMI JEDNODNIÓWKA APEL O POMOC FINANSOWĄ WYBRALIŚMY PROJEKT SZTANDARU Folder szkoły Film z nadania imienia ORŁA BIAŁEGO w naszej szkole

Nasz PATRON

PROCEDURA I PLAN PRACY

 

WYBÓR PATRONA

W SZKOLE PODSTAWOWJ W PALMIEROWIE. PROCEDURA I PLAN PRACY

 

Podstawy prawne

Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego.

Podstawy prawne nadania szkole imienia: § 1 ust 4 ramowego statutu publicznego szkoły, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) oraz art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 tekst jednolity).

Zasady wyboru patrona:

 

1.     W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, wszyscy           

        pracownicy szkoły)

2.     Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.

3.     Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący                         

        w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

4.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby

        odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

5.     Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza

        odpowiedzialnych za ich realizację.

6.     W czasie realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wyłoniona zostanie propozycja

        imienia dla szkoły w drodze wyborów.

7.     Skierowany zostanie wniosek o nadanie szkole imienia do Urzędu Miasta

8.     Szkoła oczekiwać będzie na werdykt władz miasta.

 

Procedury

 

Wybór patrona jest ważną sprawą, dlatego nie może to być wybór przypadkowy i nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany                         i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy) musi kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.

 

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas. Dlatego też zapraszamy Wszystkich, którzy zechcą przedstawić swojego kandydata do aktywnego udziału.

 

 

 

PROCEDURA WYBORU PATRONA

W SZKOLE PODSTAWOWJ W PALMIEROWIE

 

1.  W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie szkoły Podstawowej w Palmierowie

2.  Każda społeczność przedstawia swojego kandydata.

3.  Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwają wychowawcy klas, zespół koordynujący;

4. Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli i pracowników czuwa zespół koordynujący;

5. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego , zespół koordynujący .    

6. Wybory są trzyetapowe.

 

 

I.                   Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej

na celu wybór patrona szkoły.

 

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.

W skład zespołu wchodzą:

·         Małgorzta Tracz

·         Aleksandra Kulczyńska-Milik

·         Katarzyna Morzyńska

·         Ewa Mochocka

·         Magdalena Nogowska

·         Dorota Wesołowska

·         Aneta Wojciechowska

·         Mirosław Grabarski

·         Rafał Rybak

·         Joanna Pachacz

 

Zespołem kieruje  pedagog szkoły pani Małgorzta Tracz, rzecznikiem prasowym jest pani Aleksandra Kulczyńska-Milik.

 

 

II.                Regulamin wyboru patrona szkoły.

 

Szkoła podstawowa w Palmierowie  to placówka, która ma wiele osiągnięć.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

     - uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

     - promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

     - w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

     - wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania    

       wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),

     - może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i

       działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,

     - wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

 

 

Zasady:

     - W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

     - Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą "Nadanie Imienia Szkole".

     - Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący        

       w porozumieniu z dyrekcją.

     - Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne

       za realizację zadań szczegółowych.

     -Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza

       odpowiedzialnych za ich realizację.

     - Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz z propozycją imienia dla

       szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną   

       skierowane do Rady Miejskiej w Kcyni.

     - Szkoła oczekuje na werdykt Władz Gminy Kcynia.

 

 

III. Procedura

 

     - W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,

       rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Palmierowie oraz społeczność lokalna.

     - Każda społeczność przedstawia swojego kandydata.

     - Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić swojego kandydata na patrona szkoły.

     - Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor, zespół koordynujący

        oraz przewodniczący Rady Rodziców.

     - Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli i pracowników czuwają Katarzyna

       Morzyńska i Dorota Wesołowska.

     - Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas,

        Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Aleksandry Kulczyńskiej-Milik – opiekuna SU

     - Propozycje zgłaszane przez środowisko lokalne i rodziców gromadzi Aneta

       Wojciechowska i Magdalena Nogowska

     - W przypadku wyłonienia w I etapie, w głosowaniu tajnym tego samego kandydata na

       patrona szkoły przez wszystkie społeczności szkolne (uczniowie, rodzice, pracownicy

       szkoły) w danym typie szkoły, zostaje on wybrany jej patronem.

 

 

 

ETAP I

Od 15 lutego do 15 kwietnia

 

Wybory kandydata na patrona przez uczniów

Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze np. na temat: W poszukiwaniu autorytetu: kto może być patronem szkoły? Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Gospodarz klasy sporządzi protokół z głosowania (formularz protokołu przygotuje opiekun SU – Aleksandra Kulczyńska-Milik) i uzasadni wybór. Wyniki głosowania klas zgromadzi opiekun SU – Aleksandra Kulczyńska-Milik. Uczniowie mogą zgłaszać swoje indywidualne propozycje do przygotowanej skrzynki, która będzie się znajdować w bibliotece  szkolnej. Czuwać nad tym będzie opiekun SU. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Aleksandry Kulczyńskiej-Milik spośród zgłoszonych propozycji wyłoni do 15 kwietnia trzy kandydatury, które uzyskają największą ilość głosów.

 

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Do 15 kwietnia odbędą się wybory jednej kandydatury nauczycieli i pracowników. Za przeprowadzenie tajnego głosowania w pokoju nauczycielskim odpowiada Katarzyna Morzyńska. Komisja skrutacyjna w składzie: Dorota Wesołowska, Mirosław Grabarski przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów.

 

Wybory kandydata na patrona przez rodziców i społeczność lokalną

Pani Aneta Wojciechowska  jest odpowiedzialna za umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości i na stronie internetowej szkoły informacji o realizacji przez szkołę projektu „Nadanie imienia szkole”. Społeczność lokalna będzie mogła uczestniczyć w wyborze patrona poprzez przedstawienie swoich propozycji. Kandydatury będzie można zgłaszać do 15 kwietnia  2013 do skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.

Wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur. Rodzice mogą przekazać swoje propozycje bezpośrednio do wychowawców oraz tak jak społeczność lokalna. Zespół pod kierunkiem Magdaleny Nogowskiej spośród kandydatur zgłoszonych przez środowisko lokalne i rodziców wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję.

Na zebraniu Rad Klasowych Rodziców w kwietniu 2013, dyrektor poinformuje o kandydaturach zgłoszonych przez uczniów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców           i społeczność lokalną. Rada Rodziców pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Rodziców, w tajnym głosowaniu, wybierze jedną kandydaturę, spośród przedstawionych przez dyrektora lub innych zgłoszonych w trakcie zebrania. Protokół z wyborów sporządzi Przewodniczący Rady Rodziców.

 

 

 

ETAP II

do 25 maja 2013 roku

 

Prezentacja kandydatów

 

Zespół koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentacje co najwyżej pięciu kandydatów wybranych przez rodziców(1), nauczycieli(1) i uczniów(3). Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze. W bibliotece będzie wystawa prezentująca kandydatów. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

 

Ogólnoszkolne wybory

22 maja 2013 odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Aleksandrą Kulczyńską-Milik, Aneta Wojciechowska i Katarzyna Morzyńska. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą oddawać głosy do przygotowanej urny w godzinach od 9 do14. Rodzice mogą oddać swoje głosy w godzinach 16 – 18 udając się na spotkania z wychowawcami.

 

Wybór patrona

Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów.

Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

 

ETAP III

od 01.09.2013r.

Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Rady Miejskiej w Kcyni.

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporządzi dokument/protokół z realizacji w Szkole Podstawowej w Palmierowie projektu „Nadanie Imienia Szkole”. Dokument ten zostanie przekazany do Rady Miejskiej w Kcyni. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona lub uzasadnienie imienia opracowane przez zespół koordynujący pod kierunkiem  Małgorzaty Tracz. 

 

Poznajemy patrona szkoły

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

 

Kampania informacyjna

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będą: Ewa Mochocka, Dorota Wesołowska, Aneta Wojciechowska, Magdalena Nogowska.

Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

 

Uroczystość nadania imienia

Scenariusz uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Palmierowie

zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Radę Miejską w Kcyni.

 

Procedurę wyboru patrona i harmonogram działań opracował zespół koordynujący projekt "Nadania Imienia Szkole" pod kierunkiem  Małgorzaty Tracz.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
    Palmierowo 7a
    89-240 Kcynia
  • 0525893750

Galeria zdjęć