Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2018-2019 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018-2019 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH STATUT SZKOŁY REGULAMINY WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - PROCEDURY

Dokumenty szkolne

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2018-2019

Koncepcja_roczna_2018-2019.doc

 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie
Palmierowo 7a,  89-240 Kcynia
Tel.:0525893750

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2018-2019

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie jest szkołą 8 – klasową z oddziałem przedszkolnym prowadzoną przez Gminę Kcynia. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Szkoła prowadzi zajęcia oddziału przedszkolnego z dziećmi 6 – letnimi, 5-letnimi i 4-letnimi.

W budynku szkolnym znajdują się:

· 6 izb lekcyjnych

· sala gimnastyczna,

· sala komputerowa

· sala oddziału przedszkolnego,

· biblioteka,

· gabinet dyrektora,

· gabinet pedagoga i księgowego.

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 89 dzieci klas I – VIII oraz 19 przedszkolaków.

W szkole zatrudnionych jest 15 pracowników, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych    10

- nauczycieli niepełnozatrudninych   4 + 1 uzupełniajacy etat

- pracowników obsługi i administracji  5 (2,9 etatu)

Do obwodu szkolnego Palmierowo należą dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Grocholin, Karolinowo, Miaskowo, Głogowiniec, Palmierowo,Włodzimierzewo, Żurawia.

 I. PRIORYTETY PRACY SZKOŁY

 1. Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
 2. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie wychowania, kształcenia i opieki poprzez wychowanie do wartości, rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.
 3. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez kształtowanie kultury osobistej uczniów, promocję zdrowego stylu życia oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.
 4. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.
 5. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą w obliczu zmian wynikających  z reformy oświaty

SPOSOBY REALIZACJI PRIORYTETÓW

Poniższa tabela zawiera zestawienie powyższych celów strategicznych, zadań, celów operacyjnych i przewidywanych efektów:

1.Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zadanie

Sposób realizacji

Efekt

Wdrażanie nowej podstawy programowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w centrum zainteresowania nauczycieli (przedmiot dyskusji, wymiany doświadczeń, pracy zespołów przedmiotowych, obserwacji koleżeńskich, wewnętrznego doskonalenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie nowoczesnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi, rozwijanie jego kreatywności, samodzielności i innowacyjności.

Przypomnienie treści nowej podstawy programowej.

Zapoznanie uczniów i rodziców z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i programu nauczania, zasadami oceniania, itd.,

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych adekwatnie do celów określonych w nowej podstawie programowej, zgodnie z wybranym programem nauczania i własnym planem pracy,

Indywidualizowanie pracy z uczniami w związku z ich różnymi potrzebami i możliwościami, udzielanie bieżącego wsparcia oraz zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Dokonywanie ewaluacji własnej pracy, monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej, ocenianie przydatności wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych,

Współpraca z rodzicami (informowanie o postępach , dokumentowanie współpracy z rodzicami, inne).

Stwarzanie uczniom odpowiednich sytuacji dydaktycznych.

Wdrażanie do samodzielności.

Umożliwienie uczniom współdecydowania o tym, czym się będą zajmować, stawiania własnych celów, planowania i organizowania pracy.

Wdrażanie do współpracy z innymi, ewaluacja własnych działań, wyciąganie wniosków.

Zmiana tradycyjnych ról – ucznia i nauczyciela. Uczeń, staje się osobą aktywną, decyzyjną, stawia sobie cele, planuje i organizuje swoją pracę oraz bierze odpowiedzialność za własne uczenie się. Nauczyciel przejmuje rolę wspierającą – doradcy, trenera, przewodnika, organizatora uczenia się.

Poszukiwanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych, metod opartych na neurodydaktyce i nauczaniu przez doświadczenie.

Wzbogacenie bazy dydaktycznej w zakresie umożliwiającym stosowanie nowatorskich metod nauczania.

Upowszechnianie stosowania nowoczesnych technologii na lekcjach.

Planowanie wycieczek i przedsięwzięć wspierających realizację treści programowych.

Stosowanie elementów oceniania kształtującego przygotowującego uczniów do uczenia się przez całe życie.

Indywidualizacja pracy na lekcjach. Zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiedniego wsparcia.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają treści, warunki i sposoby realizacji treści programowych.

 

 

 

Wysokie standardy pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

 

 

Pełny rozwój poznawczy uczniów.

 

 

Liczne osiągnięcia i wysokie wyniki nauczania.

 

 

Szkoła jako środowisko uczenia się.

 

 

 

Uczniowie są kreatywni, samodzielni i twórczy.

 

Uczniów cechuje innowacyjność.

 

 

Uczniowie potrafią dokonać analizy własnych działań.

 

 

Uczniowie samodzielnie poszukują, poznają, doświadczają, realizują projekty, doświadczają.

 

 

 

 

Połączenie potencjału intelektualnego uczniów, ich zdolności i motywacji z nowoczesnymi technologiami.

Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych, sprawdzianów, testów, diagnozy oraz wyników klasyfikacji i promocji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

 

 

 

 

Wnikliwa analiza osiągnięć uczniów oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy,

Opracowywanie programów naprawczych w obszarach, w których uczniowie odnoszą najsłabsze wyniki.

Udzielanie trafnej i skutecznej informacji zwrotnej uczniom- wskazywanie mocnych stron, wskazywanie co wymaga poprawy, udzielanie wskazówek w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Stosowanie urozmaiconych, i atrakcyjnych form i metod pracy (główne aktywnych) oraz narzędzi twórczego myślenia.

Poprawa efektów kształcenia na poziomie umiejętności kluczowych i bazowych

Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

 

 

 

 

 

Realizacja oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów.

Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursach i zawodach. W tym konkursach czytelniczych jako zachęta do czytania i rozwijania kompetencji czytelniczych.

Promocja talentów i sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły, tablicach, zestawieniach.

Poprawa samooceny uczniów. Kształtowanie obrazu samego siebie jako osoby wartościowej. Rozwijanie naturalnych uzdolnień uczniów.

 

Upowszechniania i promowanie czytelnictwa.

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz cyfryzacji i informatyzacji procesu edukacyjnego – zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

 

Upowszechnianie stosowania multimediów i narzędzi TIK na wszystkich lekcjach.

Sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedia wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

Określenie potrzeb nauczycieli oraz organizowanie szkoleń w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych na co dzień.

Stworzenie warunków do rozwoju osobistego i uczenia się przez przetwarzanie informacji.

 

 

Wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 

II. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie wychowania, kształcenia i opieki poprzez wychowanie do wartości, rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.

Zadanie

Sposób realizacji

Efekt

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów.

 

Organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym, rewalidacyjnym, logopedycznym.

Wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt do terapii specjalistycznych.

Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podniesienie kompetencji w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, cukrzycą rozwojową, niedosłuchem i innymi.

Opracowywanie materiałów informacyjnych dla rodziców na temat symptomów dysfunkcji rozwojowych dziecka oraz możliwych form pomocy.

Minimalizowanie zdiagnozowanych dysfunkcji rozwojowych.

 

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów.

 

 

Rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe

Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach – klasowych i ogólnoszkolnym.

Realizowanie corocznych, tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze – integrujące, tworzące poczucie wspólnoty, wychowujące do współpracy i współdziałania.

Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie.

Organizowanie wycieczek, uroczystości szkolnych, akcji i koncertów charytatywnych, działań na rzecz środowiska, organizacja dni otwartych.

Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom.

Organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - promowanie dobrych wzorców.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.

Zwiększenie aktywności społecznej uczniów w szkole

 

Upowszechniania działalności charytatywnej i wolontariatu wśród uczniów.

Przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych

Edukacja patriotyczna, regionalna i europejska. Wychowanie do wartości.

 

 

 

 

Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

Kultywowanie lokalnych tradycji „małej ojczyzny”

 

 

 

Upowszechnianie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Organizacja i aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

Realizacja działań w ramach programu Niepodległa.

Udział w ogólnopolskiej akcji „Do hymnu” – wspólne wykonanie przez uczniów szkoły hymnu państwowego i 2 pieśni patriotycznych; utworzenie żywej, biało-czerwonej flagi przez uczniów szkoły.

Przygotowanie przez uczniów wszystkich kl. 4-8 okolicznościowych plakatów i gazetek dotyczących odzyskania niepodległości. Pamięć o patronie szkoły- apele i konkursy.

Konkursy o tematyce regionalnej. Organizacja imprez ogólnoszkolnych akcentujących tożsamość europejską Polaków w oparciu o budowanie poczucia własnej godności i dumy z tradycji regionalnych i ojczystych.

Systematyczne rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez organizację konkursów, rozmowy indywidualne z czytelnikami, prowadzenie akcji czytelniczych, pomoc w wyborze literatury.

Przygotowanie do korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji.

Uczniowie znają miejsce i rolę Polski i Polaków w Europie przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskiej tożsamości narodowej. Uczniowie szanują polską historię, symbole i święta narodowe, kultywują tradycje i obyczaje ziemi śląskiej.

 

 

Uczniowie znają drogę swojej Ojczyzny do Wolności.

 

 

 

 

Nabycie umiejętności korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji.

  Rozwiniecie wśród uczniów wrażliwości kulturowej.    

Wzrost kompetencji czytelniczych wśród uczniów.

 

III. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez kształtowanie kultury osobistej uczniów, promocję zdrowego stylu życia oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.

Poprawa bezpieczeństwa i kształtowanie kultury osobistej uczniów.

 

 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.

 

Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.

Realizacja programów poprawy bezpieczeństwa, promujących kulturę na co dzień oraz zapobiegających przemocy i agresji.

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

Stałe diagnozowanie problemów i trudności – ścisła współpraca wszystkich podmiotów ze sobą, rodziną ucznia, specjalistami spoza szkoły.

Edukacja społeczno-prawna uczniów, nauczycieli i rodziców-jasne reguły i zasady funkcjonowania, powszechnie akceptowane i przestrzegane procedury.

Udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności lokalnej.

Prowadzenie zajęć i przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

Bezpieczni uczniowie w szkole i poza nią.

Poprawa stanu wypadkowości w szkole.

Ograniczenie agresji.

Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów. Uczniowie są: kulturalni, koleżeńscy, uspołecznieni.

 

Rodzice współpracują ze szkołą w procesie wychowania.

Promocja zdrowego stylu życia – podnoszenie poziomu świadomości w zakresie podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

Realizacja przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie działań szkoły w zakresie sportu i turystyki poprzez organizowanie wycieczek szkolnych udział w wyjazdach na basen. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów, rozgrywek.

Kontynuacja programów – mleko, owoce i warzywa w szkole

Pedagogizacja rodziców w zakresie dietetyki.

Nawyki zdrowego stylu życia.

 

 

Utrwalone nawyki prozdrowotne.

Zapobieganie problemom wynikającym z zaburzeń odżywiania

 

IV. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

Otwarcie szkoły na środowisko lokalne

Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska (Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Gwiazdka szkolna).

Udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie.

Imprezy szkolne z udziałem rodziców.

Pozyskiwanie nowych sojuszników szkoły wspierających jej działalność.

Pozytywny obraz szkoły w środowisku

Upowszechnienie kultury czytelniczej

Upowszechnianie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Upowszechniania działalności charytatywnej i wolontariatu wśród uczniów.

Promocja szkoły

Promocja i doskonalenie funkcjonalności strony internetowej szkoły i szkolnego Facebooka jako interaktywnych narzędzi komunikacji.

Kontakty z mediami.

Organizowanie corocznych festynów, spotkań kulturalnych.

Wzmocnienie pozycji placówki w środowisku

 

V. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą w obliczu zmian wynikających z reformą

Organizowanie działalności gospodarczej

Pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz szkoły.

Organizowanie festynów szkolnych.

Pozyskiwanie sponsorów.

Przekazywanie na rzecz szkoły środków z dobrowolnych składek funduszu Rady Rodziców.

Uzyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły.

Pozyskanie przyjaciół szkoły.

Poprawa bazy szkoły

Doposażanie pracowni przedmiotowych.

Stopniowa wymiana i modernizacja stanowisk komputerowych.

Wykonanie potrzebnych modernizacji remontów pomieszczeń.

Odpowiedni poziom wyposażenia placówki

Poprawa przepływu informacji

Kontynuowanie komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.  Wypracowanie optymalnych sposobów i form komunikacji pomiędzy nauczycielami. Wdrażanie do pracy w chmurze (zespołowe, jednoczesne tworzenie i edytowanie dokumentów).

Sprawny i efektywny przepływ informacji

Udoskonalenie administracyjnej działalności placówki

Rozwój kompetencji kadry kierowniczej i finansowej poprzez udział w szkoleniach aktualizujących posiadaną wiedzę.

Doskonalenie umiejętności obsługi wdrożonych systemów informatycznych wspierających zarządzanie placówką..

Racjonalne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie finansowym szkoły ze szczególnym uwzględnieniem starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć i projektów edukacyjnych wzbogacających ofertę szkoły.

Właściwa i skuteczna polityka finansowa i działalność administracyjno-księgowa.

Zminimalizowanie biurokracji.

II. ORGANIZACJA PRACYW ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

Klasa

  Imię i nazwisko wychowawcy

1

I

Dorota Wesołowska

1

II

Małgorzata Tracz

2

II

Jolanta Reiwer

3

IV

Magdalena Nogowska

4

V

Aneta Wojciechowska

5

VI

Mirosław Grabarski

6

VII

Ewa Mochocka

7

VIII

Aleksandra Kulczyńska-Milik

8

O

Katarzyna Morzyńska

III. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.  

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.  

3

Ferie zimowe

 14 - 27 stycznia 2019r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5

Sprawdzian ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

6

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018r.   15, 16, 17 kwietnia 2019r.   29, 30 kwietnia 2019r.   2 maja 2019r.  3 czerwca 2019r  trzy dni rekolekcji marzec 2019r.

7

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018-2019 roku

1 listopada –Święto Zmarłych  6 stycznia: Święto Trzech Króli 1 maja: Święto Pracy  3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja 20 czerwca: Boże Ciało

8

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.  

9

Ferie letnie

22 czerwca – 2 września 2019 r.

 

IV. UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

dyrektor

Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża Pańskiego

14 września 2018 r.

nauczyciel religii,  wychowawcy klas VI-VIII

Sprzątanie świata

19-21września 2018r.

Małgorzata Tracz, wychowawcy

Wybory do samorządu uczniowskiego

wrzesień 2018r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik

Dzień Przedszkolaka

20 września 2018r.

Katarzyna Morzyńska

Dzień Języków Obcych

26 września 2018r.

Magdalena Nogowska

Konkurs matematyczny- VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018r.

Aneta Wojciechowska

Udział w akcji BohaterON

wrzesień/październik 2018r.

Paulina Kuberacka

Popularyzacja patrona na lekcjach 
 i godzinach z wychowawcą

wrzesień 2018r. – maj 2019r.

wszyscy nauczyciele i wychowawcy

Udział w Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Kcyni

9-10 październik 2018 r.

nauczyciel religii,  wychowawcy klas III-VIII

Dzień Edukacji Narodowej

12 października2018r.

Mirosłąw Grabarski

Dzień papieski

16 października 2018r.

Ewa Mochocka

Ślubowanie klasy pierwszej

23 października 2018r.

Dorota Wesołowska, Ewelina Szymańczak

Święto Zmarłych(odwiedzenie cmentarza i Miejsc Pamięci Narodowej)

październik-listopad 2018r.

wychowawcy

Święto Niepodległości –udział w ogólnopolskiej akcji „Do hymnu” – wspólne wykonanie przez uczniów szkoły hymnu państwowego i 2 pieśni patriotycznych.   Konkurs historyczny- Droga do Niepodległej

9 listopada 2018 r.

Październik/ Listopad 2018r.

Paulina Kuberacka,  Dobromiła Siewkowska  Aleksandra Kulczyńska -Milik

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

2021 listopada 2018 r.

Opiekun Samorządu, Wychowawcy klas

Andrzejki

28 listopada 2018 r.

Małgorzata Tracz, Ewelina Szymańczak, wychowawcy

Próbna ewakuacja

do30 listopada2018r.

Jadwiga Olszak, Aneta Wojciechowska

Mikołajki - Konkurs Polskiej Piosenki

6 grudnia 2018r.

Aneta Wojciechowska, Dobromiła Siewkowska

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Listopad- grudzień 2018r.

Dyrektor,wychowawca, n-le przedmiotów obowiązujących na sprawdzianie

Gwiazdka szkolna

21 grudnia 2018 r.

M.Tracz , E.Mochocka

Konkurs ortograficzny

grudzień 2018r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik,  Aneta Wojciechowska

Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia 2019r.

Katarzyna Morzyńska,   Aneta Wojciechowska

Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2019r.

Jolanta Reiwer, Aneta Wojciechowska

Bal karnawałowy

luty 2019 r.

Mirosław Grabarski, wychowawcy

Walentynki

14 lutego 2019r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik

Dzień Kobiet

8 marca 2019r.

Mirosław Grabarski, wychowawcy

Dzień kolorów, Dzień Zdrowia

21 marca 2019r.

Małgorzata Tracz, Aleksandra Kulczyńska-Milik

Szkolny konkurs z j. angielskiego

marzec 2019r.

Magdalena Nogowska

Konkurs recytatorski

marzec 2019r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik,  Małgorzata Tracz

Konkurs matematyczny„Kangur2019”

21 marca 2019r.

Aneta Wojciechowska

Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia 2019r.

Ewelina Szymańczak, Dorota Wesołowska

Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

2 kwietnia 2019r.

E. Mochocka, A.Kulczyńska-Milik

Sprawdzian ósmoklasisty

15-17 kwiecień 2019r.

Dyrektor, wychowawca, n-le przedmiotów obowiązujących na sprawdzianie

Światowy Dzień Ziemi- Konkurs Ekologiczny 22 kwietnia 2019r

.10 maj 2019r.

Jadwiga Olszak, Jolanta Reiwer

Wycieczki rowerowe

kwiecień-maj.2019r.

Mirosław Grabarski, Małgorzta Tracz

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia 2019r.

Ewa Mochocka, A.Kulczyńska-Milik

Święto Patrona, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

26 kwietnia 2019r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik,  Paulina Kuberacka

Konkursy związane z patronem

26 kwietnia 2019r.

E. Mochocka, A.Kulczyńska-Milik

Szkolny konkurs piosenki anglojęzycznejI-VIII 

maj 2019r.

Magdalena Nogowska

Konkurs recytatorski przedszkolaków

15 maja 2019r.

Katarzyna Morzyńska

Konkurs Profilaktyczny

maj 2019r.

Małgorzata Tracz

Dzień Rodziny-Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka – festyn rodzinny

3 czerwca 2019r.

wszyscy nauczyciele, wychowawcy, Magdalena Nogowska, Dorota Wesołowska

Konkurs wiedzy o Parkach Narodowych w Polsce

czerwiec 2019r.

Jadwiga Olszak

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik, Ewa Mochocka

Zawody sportowe

cały rok(według kal. imprez sportowych)

Mirosław Grabarski

Egzamin na kartę rowerową

Maj/czerwiec

Aneta Wojciechowska

SKO - konkursy

cały rok(według harmonogramu banku)

Dorota Wesołowska,   Katarzyna Morzyńska

Wycieczki szkolne

kwiecień-Wągrowiec, listopad -Poznań, maj i czerwiec: klasy IV-VIII, klasy I-III maj-kwiecień wycieczka z preorientacji zawodowej - klasa VIII

Aleksandra Kulczyńska Milik,  Aneta Wojciechowska,  Katarzyna Morzyńska,   Ewelina Szymańczak

Biwaki szkolne

maj, czerwiec 2019r.

wychowawcy klas IV-VIII

Inne uroczystości i wydarzenia

zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości gminnych

nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora

 

PRZYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNYCH

SAMORZĄD SZKOLNY, SZKOLNE KOŁO CARITAS       Aleksandra Kulczyńska-Milik

DOŻYWIANIE                                                                                 Jadwiga Olszak, Małgorzata Tracz

KOORDYNATOR ds. BEZPIECZEŃSTWA                            Małgorzata Tracz

STRONA INTERNETOWA                                                          Aneta Wojciechowska, Katarzyna Morzyńska

KRONIKA SZKOLNA                                                                   Aleksandra Kulczyńska-Milik

BHP                                                                                                     Aneta Wojciechowska, Mirosław Grabarski

SKLEPIK UCZNIOWSKI                                                             Mirosław Grabarski

LOGOPEDA                                                                                     Katarzyna Morzyńska

PEDAGOG                                                                                        Małgorzata Tracz

PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY I DORADCA ZAWODOWY Ewelina Szymańczak

 

POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

*  Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny:                  31.08.2018r.

*  Rada dotycząca przyjęcia dokumentacji:                                              14 września 2018r.

*  Rady klasyfikacyjne :  I półrocze                                             7 stycznia 2019 roku 

Rada podsumowująca-analityczna I semestr                                            31 stycznia 2019r.

Klasyfikacja roczna                                                                                         14 czerwca 2019r.

Rada podsumowująca                                                                                    21 czerwca 2019 roku  

*  Rady szkoleniowe, o określonej tematyce zajęć: wg harmonogramu ustalonego we wrześniu październik/listopad 2018r., luty/marzec 2019r.

*  Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły wg potrzeb

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

*  Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami                            ostatni tydzień sierpnia 2018r.

*  Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu , konsultacje ze związkami zawodowymi:                                                                                                           od marca do maja 2019r.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Ogólne zebrania z rodzicami 26.09.2018r., 28.11.2018r., 30.01.2019r.,22.05.2019r.

 Spotkania z wychowawcami i nauczycielami w razie potrzeb  

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY

-Przegląd - kontrola komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem bezpieczeństwa do rozpoczynającego się roku szkolnego : 31.08.2018r. 26.01.2019r.

-Badania okresowe    zgodnie z terminami

-Szkolenia pracowników z BHP:   wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

- Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają wymagane normy:   01.09.2018r.

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW

Termin składania sprawozdań SIO:

-dane statystyczne na dzień 10.09.2018r. ,30.09.2018r. ,31.03.2019r.

-Termin tworzenia sprawozdania ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  do 28.02.2019 oraz do 31. 08. 2019

Terminy kontroli dokumentacji pracowników pedagogicznych:

1 i 2 października 2018r, 26 i 27 stycznia 2019r., 7 i 8 maja 2019r., 10 i 11 czerwca 2019r.

 

   Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2018roku

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć