Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2017-2018 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 WZO SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017-2018 STATUT SZKOŁY REGULAMINY STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Dokumenty szkolne

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2017-2018

Roczna_koncepcja_szkoly_-_2017-2018.doc

 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie
Palmierowo 7a,  89-240 Kcynia
Tel.:0525893750

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2017-2018

Szkoła  Podstawowa im. Orła Białego w  Palmierowie  jest   szkołą  8– klasową z oddziałem przedszkolnym  prowadzoną   przez  Gminę  Kcynia. Nadzór  pedagogiczny  nad  placówką  pełni  Kuratorium  Oświaty  w  Bydgoszczy. Szkoła  prowadzi  zajęcia  oddziału  przedszkolnego  z  dziećmi 
6 – letnimi, 5-letnimi i 4-letnimi.

W  budynku  szkolnym  znajdują  się:

·          7 izb  lekcyjnych 

·          sala  gimnastyczna,

·          sala  komputerowa

·          sala  oddziału  przedszkolnego,

·          biblioteka,

·          gabinet  dyrektora,

·          gabinet pedagoga i księgowego. 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły  uczęszcza  76 dzieci  klas  I – VII   oraz 24 przedszkolaków.

W  szkole  zatrudnionych  jest  15  pracowników,  w tym:

-  nauczycieli  pełnozatrudnionych                                              10

- nauczycieli   niepełnozatrudninych                             4

-         pracowników  obsługi i administracji                  5 (2,9 etatu)

Do  obwodu  szkolnego  Palmierowo należą  dzieci  zamieszkałe  w miejscowościach:

Grocholin , Karolinowo, Miaskowo ,Głogowiniec  ,Palmierowo ,Włodzimierzewo  ,Żurawia

 

 I. Priorytety pracy szkoły

Założenia planu pracy:

 1. Podnoszenie wyników nauczania w szkole.

2. Zapewnienie dobrze zorganizowanych i  atrakcyjnych w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Skuteczne przygotowywanie uczniów do konkursów.

4. Promocja szkoły, współpraca  z rodzicami i środowiskiem.

5. Zapewnieni uczniom bezpieczeństwa w szkole.

 

SPOSOBY REALIZACJI PRIORYTETÓW

DYDAKTYKA

Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój oraz wyposaża w niezbędną wiedzę i umiejętności  potrzebne do dalszego kształcenia.

1. Podniesienie poziomu kształcenia.

2. Podejmowanie działań służących przygotowaniu ucznia do życia i podejmowania kolejnych  zadań edukacyjnych.

3. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej:

  -  zapewnienie zajęć pozalekcyjnych,

  -  pisanie próbnego sprawdzianu ,

  -  prowadzenie przez nauczycieli  konsultacji.

4.  Systematyczne  uatrakcyjnianie  prowadzonych zajęć  edukacyjnych.

  -  częste stosowanie metod  aktywizujących,

  -  wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu,

  -  zróżnicowanie metod pracy z uczniem zdolnym i słabym,

  -  prowadzenie zajęć metodą projektu, wycieczki przedmiotowe.

  -  stosowanie oceniania kształtującego

5.  Oferowanie uczniom różnych zajęć  pozalekcyjnych.

  -  rozpoznanie zainteresowań uczniów, tworzenie kół zainteresowań

  -  prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych, w tym wyjazdy na basen

  -  uatrakcyjnienie pracy biblioteki, wykorzystanie pomocy multimedialnych.

6.  Szkoła rozwija uzdolnienia, motywuje i umożliwia  uczniom udział w konkursach

  -  motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,

  -  udział  uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,

  -  diagnozowanie pracy z uczniem  zdolnym.

7.  Badanie wyników  nauczania

  - przeprowadzanie diagnoz szkolnych

  -  wzbogacanie banku standaryzowanych testów,

  -  wypracowanie spójnych przedmiotowych systemów oceniania

8.  Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych  źródeł informacji oraz  do samodzielnego rozwiązywania problemów.

  -  wykorzystywanie przez uczniów w pracy na lekcji i poza lekcjami czasopism, literatury fachowej,

  - INTERNET  -  umiejętność korzystania z użytkowych programów komputerowych,

  -  doposażenie biblioteki jako ośrodka informacyjnego.

WYCHOWANIE I  OPIEKA

Absolwent naszej szkoły jest człowiekiem wrażliwym, kulturalnym i przygotowanym do życia w rozwijającym się świecie.

1. Zwiększenie skuteczności pracy wychowawczej szkoły.

2.  Wdrażanie do samorządności.

3.  Wdrażanie do kształtowania postaw patriotycznych.

 Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

  -diagnoza potrzeb wszystkich partnerów szkoły,

  -  zapoznanie   rodziców, uczniów i wychowawców,

  -  uzyskanie opinii wszystkich, którzy  uczestniczą w procesie wychowania,

  -  ewaluacja i systematyczna  jego modyfikacja.

Skuteczne zapobieganie agresji, wandalizmowi, wulgarności i zjawiskom patologicznym.      

-  realizacja  programu  wychowawczo-profilaktycznego, w tym przeciwdziałania agresji,           

 - zagospodarowanie czasu wolnego uczniów(koła, wycieczki, zabawy i.t.p.),

  -  angażowanie  rodziców  w pracę wychowawczą,

  -  położenie nacisku na przestrzeganie dyscypliny przez uczniów,

  -  diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Wdrażanie uczniów do samorządności i pełnienia różnych funkcji.

  -  aktywny udział SU  w tworzeniu i monitorowaniu prawa szkolnego,

  -  powszechna znajomość prawa szkolnego,

  -  godne reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz,

  -  godne pełnienie przyjętych  funkcji w strukturach SU i powierzonych przez nauczycieli.

Upowszechnienie wśród uczniów i nauczycieli prozdrowotnego stylu życia.

  -  zwiększenie wpływu rozwoju sportu na efekty wychowawcze,

  - promowanie prawidłowego sposobu odżywiania  i zdrowego stylu życia,

  -  walka z nałogami,

Kształtowanie systemów wartości  i  postaw  patriotycznych.

  -  kultywowanie tradycji i obchodów świąt narodowych,

  -  kultywowanie tradycji i obchodów świąt szkolnych ,

  -  wdrażanie do poszanowania godła, hymnu państwowego

  -  promocja postaw szacunku dla innych i samego siebie.

BAZA SZKOŁY

Zapewnienie uczniom optymalnych warunków kształcenia i wychowania.

1. Wzbogacenie bazy i wyposażenia szkoły.

2. Zagospodarowanie otoczenia szkoły.

3.  Unowocześnienie pomieszczeń szkoły. 

4.  Zakup pomocy naukowych.

ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój  i wyposaża w niezbędne umiejętności.

1. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje.

Wykorzystanie przez nauczycieli zdobytych umiejętności.

  -  wymiana doświadczeń  w zespołach,

  -  gromadzenie konspektów zajęć oraz literatury metodycznej i programów komputerowych, 

  -  wykorzystanie pracowni komputerowej do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów.

  -  wykorzystanie tablic interaktywnych do prowadzenia lekcji z wszystkich przedmiotów.

2.  Rady Pedagogiczne poświęcone doskonaleniu zawodowemu.

  -  opracowanie referatów, zgodnie z WDN

3.  Zachęcanie nauczycieli do zdobywania  kolejnych stopni awansu zawodowego.

  -  zapoznanie z przepisami i ich udostępnienie,

  -  zapewnienie twórczej atmosfery w szkole, integrowanie zespołu

4.  Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

  -  hospitacje, obserwacje

  -  udział w uroczystościach  i akademiach szkolnych,

  -  udział w konkursach.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, PROMOCJA SZKOŁY.

Nasza szkoła jest placówką silnie związaną ze środowiskiem lokalnym.

1.      Współpraca szkoły z lokalnym środowiskiem, uwzględnianie jego potrzeb i oczekiwań.

2.      Pozyskanie rodziców do twórczej i aktywnej współpracy ze szkołą.

3.      Współpraca z innymi szkołami.

4.      Podniesienie rangi poprzez rozpoczęcie pracy nad nadaniem szkole imienia.

5.      Promocja szkoły.

Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

  -  informowanie władz  o osiągnięciach szkoły, publikacje w prasie lokalnej na temat działalności szkoły, promowanie osiągnięć szkoły w Internecie, 

  -  organizowanie imprez dla środowiska lokalnego

 Uaktywnienie rodziców  w działaniu na rzecz szkoły .

  -  pedagogizacja rodziców oraz udział rodziców w uroczystościach ,

  -  włączenie rodziców do  walki z uzależnieniami  i agresją wśród uczniów.

Nawiązanie kontaktu  z innymi szkołami.

  -  wykorzystanie Internetu do wymiany informacji, doświadczeń i utrzymywania kontaktów,

  -  organizacja konkursów międzyszkolnych, opracowywanie projektów

  Tworzenie informacji  o szkole -  prowadzenie Kroniki Szkoły, strony internetowej szkoły

ZARZĄDZANIE I ORGANIZOWANIE PRACY SZKOŁY.

1.  Szkoła jest nowocześnie zarządzana, przestrzegane są przepisy prawa.

2.Organizacja pracy szkoły zapewnia realizację jej zadań statutowych.

3. Doskonalenie obiegu  informacji.

  -  tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły,

  -  księga zarządzeń oraz informacje ustne

 4. Prowadzenie skutecznej kontroli nad  wydawaniem środków finansowych.

  -  właściwe rozpoznawanie  potrzeb szkoły,          

  -  analiza kosztów eksploatacji,

5. Modyfikacja prawa  wewnątrzszkolnego.

  -  bieżące dokonywanie zmian w prawie szkolnym zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

 Systematyczna ewaluacja działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacji i zarządzania.

  -  prowadzenie ewaluacji  poza planem nadzoru, w razie  pojawienia  się trudności dydaktycznych i wychowawczych lub głosów niezadowolenia rodziców

II.  ORGANIZACJA PRACY

 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 i przydział wychowawstw:

L.p.

Klasa

     Imię i nazwisko   wychowawcy

1

I

Małgorzata Tracz

2

II

Magdalena Nogowska

3

III

Dorota Wesołowska

4

IV

Aneta Wojciechowska

5

V

Mirosław Grabrski

6

VI

Ewa Mochocka

7

VII

Aleksandra Kulczyńska-Milik

8

O

Katarzyna Morzyńska

 

III.  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.                                    

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017r.   

3

Ferie zimowe

 12 lutego 2018- 25 lutego 2018 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca 2018r.-3 kwietnia 2018r.                     

6

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 i 3listopada 2017r.

2 i 4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

Trzy dni rekolekcji marzec 2018r.

7

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.                                 

8

Ferie letnie

23 czerwca – 3 września sierpnia 2018r.  

                       

IV.  UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

dyrektor

Sprzątanie świata

15-17września 2017 r.

Małgorzata Tracz, wychowawcy

Wybory do samorządu uczniowskiego

Wrzesień/październik 2017r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik

Dzień Języków Obcych

27 września 2017r.

Magdalena Nogowska

Konkurs matematyczny- VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września 2017r.

Aneta Wojciechowska

Popularyzacja patrona na lekcjach       
 i godzinach z wychowawcą

wrzesień 2017r. – maj 2018r.

wszyscy nauczyciele i wychowawcy

Dzień Edukacji Narodowej

13 października2017r.

Mirosław Grabarski

Dzień papieski

16 października 2017r.

Ewa Mochocka

Ślubowanie klasy pierwszej

13 października 2017r.

Małgorzata Tracz

Święto Zmarłych(odwiedzenie cmentarza     i Miejsc Pamięci Narodowej)

październik-listopad 2017r.

wychowawcy

Święto Niepodległości

13 listopada 2017 r.

Paulina Kuberacka

Andrzejki

29 listopada 2017 r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik, wychowawcy

Próbna ewakuacja

do 30 listopada2017r.

Jadwiga Olszak, Aneta Wojciechowska

Mikołajki-Konkurs Polskiej Piosenki

6 grudnia 2017r.

Dorota Wesołowska, Aneta Wojciechowska

Gwiazdka szkolna

22 grudnia 2017 r.

Małgorzata Tracz , Ewa Mochocka

Konkurs ortograficzny

7 grudnia 2017r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik, Aneta Wojciechowska

Dzień Babci i Dziadka

19 stycznia 2018r.

Ewelina Szymańczak, Katarzyna  Morzyńska, Aneta Wojciechowska

Bal karnawałowy

luty 2018 r.

Mirosław Grabarski, wychowawcy

Walentynki

luty 2018 r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik

Dzień Kobiet

8 marca 2018r.

Mirosław Grabarski, wychowawcy

Dzień kolorów, Dzień Zdrowia

21 marca 2018r.

Małgorzata Tracz,                     Aleksandra Kulczyńska-Milik

Szkolny konkurs z j. angielskiego dla klas                     I-III i IV-VI

marzec 2018r.

Magdalena Nogowska

Konkurs recytatorski

marzec 2018r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik,                 Małgorzata Tracz

Konkurs matematyczny„Kangur2018”

marzec 2018r.

Aneta Wojciechowska

Światowy Dzień Autyzmu

3 kwietnia 2018r.

Ewelina Szymańczak,                  Katarzyna Morzyńska

Światowy Dzień Ziemi- Konkurs Ekologiczny

22 kwietnia 2018r.

Jadwiga Olszak, Magdalena Olender

Wycieczki rowerowe

kwiecień-czerwiec 2018

Mirosław Grabarski, Małgorzata Tracz

Święto Patrona, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

27 kwietnia 2018r.

Aleksandra Kulczyńska-Milik ,            Ewa Mochocka,

Szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej dla klas I-VII

maj 2018r.

Magdalena Nogowska

Konkurs recytatorski przedszkolaków

15 maja 2018r.

Katarzyna Morzyńska

Konkurs Profilaktyczny

Maj 2018r.

Małgorzata Tracz

Konkursy związane z patronem

30 maja 2018r.

Ewa Mochocka,                                           Aleksandra Kulczyńska-Milik

Dzień Rodziny-Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka – festyn rodzinny

30 maja 2018r.

wszyscy nauczyciele, wychowawcy, Magdalena Nogowska,                      Dorota Wesołowska

Dzień Sportu Szkolnego

czerwiec 2018r.

Mirosław Grabarski

Konkurs wiedzy o Parkach Narodowych w Polsce

czerwiec 2018r.

Jadwiga Olszak

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018r.

 Mirosław Grabarski

Zawody sportowe

cały rok(według kal. imprez sportowych)

Mirosław Grabarski

Wycieczki szkolne

Październik-Nakło, grudzień -Toruń, maj i czerwiec: klasy IV-VII –, klasy 0-III-

Aleksandra Kulczyńska Milik, Aneta Wojciechowska, Katarzyna Morzyńska,

Biwaki szkolne

cały rok szkolny

wychowawcy klas IV-VII

Inne uroczystości i wydarzenia

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości gminnych

nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                         Aleksandra Kulczyńska-Milik

SZKOLNE KOŁO CARITAS                                                Aleksandra Kulczyńska-Milik

LOP                                                                                                     Małgorzata Tracz

DOŻYWIANIE                                                                                 Jadwiga Olszak

                                                                                                   Małgorzata Tracz

KOORDYNATOR  ds. BEZPIECZEŃSTWA                           Małgorzata Tracz

STRONA INTERNETOWA                                                          Aneta Wojciechowska,

                                                                                                   Katarzyna Morzyńska

KRONIKA SZKOLNA                                                                   Aleksandra Kulczyńska-Milik

BHP                                                                                                     Aneta Wojciechowska, Mirosław Grabarski

SKLEPIK UCZNIOWSKI                                                             Mirosław Grabarski

LOGOPEDA                                                                                     Katarzyna Morzyńska

PEDAGOG                                                                                        Małgorzata Tracz

PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY                                          Ewelina Szymańczak

DORADCA ZAWODOWY                                                    Ewelina Szymańczak

 

POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

*    Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny:      31.08.2017r.

*    Rada dotycząca przyjęcia dokumentacji: 14 września 2017r.

*    Rady klasyfikacyjne :

       I  półrocze  26 stycznia 2018 roku       

Rada podsumowująca I semestr 7 lutego 2018r.

Klasyfikacja roczna 15 czerwca 2018r.

Rada podsumowująca  21 czerwca 2018 roku      

*    Rady szkoleniowe, o określonej tematyce zajęć: wg harmonogramu ustalonego we wrześniu październik/listopad 2017r., luty/marzec 2018r.

*    Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły           wg  potrzeb

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

*     Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami          ostatni tydzień sierpnia 2017r.

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu , konsultacje ze związkami  zawodowymi:                                                          od marca do maja 2018r.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Ogólne zebrania z rodzicami  27.09.2017r., 28.11.2017r., 31. 01.2018r.,15.05.2017r.                                          

 Spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami w razie potrzeb     

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH  WARUNKÓW NAUKI I PRACY

-Przegląd  - kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego : 31.08.2017r., 23.02.2018r.

-Badania okresowe                                                                                 zgodnie  z  terminami

-Szkolenia pracowników z BHP:                   wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

- Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają wymagane normy:                                                                                                    01.09.2017r.

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW

Termin składania sprawozdań  SIO:

-dane statystyczne na dzień 10.09.2017r. ,30.09.2017r. ,31.03.2018r.

-Termin tworzenia sprawozdania ze sprawowanego  nadzoru pedagogicznego                                                                      do  28.02.2018 oraz do  30. 06. 2018

Terminy kontroli dokumentacji pracowników pedagogicznych:

2 i 3 października 2017r, 15 i 16 stycznia 2018r.  , 7 i 8 maja 2017r., 11 i 12 czerwca 2018r.

                                      

                           Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  14  września 2017roku

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
    Palmierowo 7a
    89-240 Kcynia
  • 0525893750

Galeria zdjęć