Nawigacja


Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 

PROGRAM   WYCHOWAWCZY

na rok szkolny 2012 - 2013

 

Szkoła Podstawowa w Palmierowie

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4, art. 70 ust. 1 i 4, art. 72 ust. 1.

 

Konkordat: art. 12, art. 13.

 

Ustawa o systemie oświaty: Preambuła Ustawy, art. 1 pkt 1-2, art. 1ust. 9-10, art. 3, ust.13-14, art. 4, art. 5 ust. 7, art. 6 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 2, pkt 5, art. 33 ust. 1 i 3, art. 34a ust. 4, art. 40 ust. 1 i 2, art. 55 ust. 1-5.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 157, poz. 1100)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17)

 

Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Ustawa Karta Nauczyciela: art. 6

 

Konwencja o Prawach Dziecka: art. 18.1, art. 18.2, art. 18.3.

 

Statut Szkoły

 

 

WSTĘP

 

Program wychowawczy to nie jedynie dokument, zapis, lecz przede wszystkim proces, który cały czas zachodzi, funkcjonuje w życiu szkoły, ukazując swoje zarówno mocne, jak i słabe strony. Stworzony został zgodnie z:

- prawem oświatowym,

- podstawami programowymi,

- szczegółowo zbadanymi potrzebami środowiska rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Program oparty jest na tzw. triadzie edukacyjnej, czyli polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności
i wychowania, które wzajemnie się uzupełniają i stanowią jednolitą, logiczną całość.

Dużą rolę do spełnienia mają tzw. ścieżki międzyprzedmiotowe, w ramach których na zajęciach z wielu przedmiotów jest omawiana i kształtowana każda umiejętność przewidziana w programie wychowawczym.

Życie człowieka w XXI wieku jest trudne. Rodzice i szkoła są po to, aby dla młodych ludzi było ono możliwe, wartościowe, szczęśliwe i bezpieczne. Tajemnica sukcesu, osiągnięcia celu tkwi w doborze odpowiednich wartości, ich zakorzenieniu i pielęgnowaniu aż stworzą one silną i trwałą podstawę młodego człowieka w imię nadrzędnego celu:

 

Wspieramy rozwój ucznia tak, by rozumiał świat, ludzi i siebie.

 

Działania wynikające z programu wychowawczego ujęte są w:

- planie pracy szkoły,

- planach pracy wychowawców klas,

- planie pracy pedagoga szkolnego,

- planie pracy Samorządu Uczniowskiego,

- kalendarzu imprez,

- ceremoniale szkolnym, który stanowi integralną część programu wychowawczego.

 

CELE PROGRAMU

 

Cel nadrzędny:

Wspieranie rozwoju ucznia tak, by rozumiał świat, ludzi i siebie.

 

Cele szczegółowe:

1.    Umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

2.    Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dzieci oraz ich indywidualnych zdolności twórczych.

3.    Rozwijanie umiejętności dziecka w poznawaniu siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.

4.    Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej.

5.    Zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

6.    Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

7.    Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 

TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Klasy I – III

Uczeń:

·      Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.

·      Wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników, rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania, jest chętny do pomocy; respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku.

·      Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp., wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

·      Zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach.

·      Zna najbliższą okolicę; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność.

·      Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata.

·      Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.

·      Określa swą przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kulturalnych.

·      Podejmuje działanie na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

·      Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości.

·      Rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom starszym.

·      Rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom starszym, pomaga młodszym.

·      Stara się nieść pomoc potrzebującym i nie krzywdzi innych w dążeniu do swoich celów.

·      Wie, że nie można zabierać cudzej własności; wie, że należy naprawiać wyrządzoną szkodę.

·      Starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości.

·      Wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia.

·      Dba o higienę, zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

·      Zna zasady zdrowego odżywiania się.

 

TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

KLASY IV - VI

·      Ja. Kim jestem – co lubię, co potrafię, co jest dla mnie ważne. Godność moja i innych. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad.

·      Ja i inni. Moja postawa wobec innych. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość; prawa moje i prawa innych.

·      Przewidywanie konsekwencji własnych zachowań; odpowiedzialność i obowiązki.

·      Wartości: dobro, prawda, piękno, wolność i sprawiedliwość w otaczającym świecie.

·      Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich (w tym problemy niepełnosprawnych i starszych ludzi, pomoc młodszym).

·      Mój dom, moja rodzina – tradycje rodzinne, więzi rodzinne.

·      Postawy prospołeczne i aspołeczne.

·      Znaczenie pracy w życiu indywidualnym i zbiorowym.

·      Mój region – dziedzictwo kulturowe, środowisko przyrodnicze, historia, tradycje, ludzie.

·      Moja ojczyzna – najważniejsze wydarzenia historyczne, ludzie, dziedzictwo kulturowe, symbole narodowe, hymn narodowy, pieśni patriotyczne …

·      Polska w Europie – poszanowanie praw człowieka, kultura.

·      Komunikacja werbalna i niewerbalna w stosunku do kolegów i dorosłych.

·      Kształtowanie postaw związanych z odbiorem sztuki.

·      Zasady współzawodnictwa i pracy w zespole.

·      Wartości i normy życia społecznego.

·      Zasady higieny. Troska o zdrowie oraz o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

·      Znajomość zasad zdrowego odżywiania się.

 

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

UWAGI

 

Kształcenie u uczniów odpowiednich nawyków właściwego zachowania się w szkole i poza nią oraz podczas imprez szkolnych i poza szkolnych.

 

1.    Organizowanie uroczystości szkolnych, apeli okolicznościowych.

 

2.    Prowadzenie zajęć sprzyjających poznawaniu samego siebie, uczenie właściwych zachowań w trudnych sytuacjach oraz w stosunku do innych osób.

 

3.    Organizowanie apeli omawiających pozytywne
i negatywne zachowania uczniów.

 

 

zgodnie z kalendarzem imprez

 

 

raz w semestrze w kl. I – VI

 

wg potrzeb

 

 

 

wychowawcy klas, opiekunowie SU

 

 

wychowawcy klas, pedagog

 

 

pedagog

 

 

 

 

Wychowywanie uczniów w duchu patriotyzmu jako obywateli Unii Europejskiej.

 

1.    Organizowanie imprez szkolnych pogłębiających wiedzę
o regionie i kraju.

 

 

 

zgodnie z kalendarzem imprez

 

 

nauczyciele według kalendarza imprez

 

 

 

Włączanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

 

1.    Uzgadnianie z rodzicami wartości wychowawczych zawartych w Programie Wychowawczym szkoły.

 

2.    Współudział rodziców w organizacji imprez
i uroczystości szkolnych.

 

3.    Informowanie rodziców o spotkaniach organizowanych przez szkołę w różnej formie: pisemnej, na stronie internetowej szkoły, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

IX 2011 r.

 

 

zgodnie z kalendarzem imprez

 

 

wg potrzeb

 

 

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

Zasady zmiany programu wychowawczego szkoły.

1.       Zmiany Programu Wychowawczego Szkoły dokonuje Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Samorządem Uczniowskim.

2.       Do wnioskowania zmian są uprawnieni: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna ,Samorząd Uczniowski.

3.       Program   Wychowawczy wchodzi w życie z dniem  14 września 2012 r.

4.       Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Palmierowie został zaakceptowany                                 i zatwierdzony przez:

 

a)Radę  Rodziców w dniu  14września 2012r.

.....................................................

Przewodniczący  Rady  Rodziców

 

 

b)Radę Pedagogiczną w dniu  14 września 2012 r.

 

.................................................

Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                               

 

c)Radę Samorządu Uczniowskiego w dniu  14 września 2012 r.

 

 

.......................................................

                                                                                                      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
    Palmierowo 7a
    89-240 Kcynia
  • 0525893750

Galeria zdjęć