Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2015-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 WSO kształcenie zintegrowane WZO PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY STATUT SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY SZKOLNE REGULAMINY ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2015/2016 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

Statut

Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego

w Palmierowie

Obowiązuje od 4 lutego 2016 roku.

 

 

                                   

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.ORŁA BIAŁEGO

W  PALMIEROWIE

 

Tekst jednolity

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 624 z późń. zm.)

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły

Rozdział 3. Organy Szkoły i ich kompetencje

Rozdział 4. Organizacja Szkoły

Rozdział 4a. Organizacja oddziałów przedszkolnych

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 6. Uczniowie Szkoły

Rozdział 7. Wewnętrzny system oceniania

Rozdział 8. Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Palmierowie.

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie);

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;

5) uczniach– należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;

6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów Szkoły;

7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole;

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kcynia;

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie.

2. Siedziba szkoły znajduje się w Palmierowie w budynku o numerze 7a.

3. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Kcynia

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kcynia.

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

7. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP – em i regonem Szkoły.

8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Szkoła Podstawowa w Palmierowie im. Orła Białego, 89-240 Kcynia, tel. 52 589 37 50,

NIP 558-16-36-089, REGON 001155785.

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu Wychowawczego Szkoły ( załącznik nr 1) i Programu Profilaktyki Szkoły (załącznik nr 2), potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska Szkoły.

§ 2

Celem Szkoły jest w szczególności:

1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:

a) życia indywidualnego;

b) życia w środowisku,

c) życia zawodowego,

d) życia w społeczeństwie;

e) uczestnictwa w kulturze;

3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;

4) zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;

5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły poprzez:

a) zorganizowanie zajęć świetlicowych;

b) umożliwianie spożywania posiłków;

c) prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznym oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6) kompensowanie istniejących braków środowiskowych;

7) ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

8) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

§ 3

W szczególności zadaniem Szkoły jest:

1) organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,

2) umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia;

3) organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;

4) otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kcynii;

5) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;

6) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

7) prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;

8) rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

9) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.

§ 4

Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:

1) poznanie warunków środowiskowych Gminy Kcynia

2) prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;

3) propagowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym na obszarze Gminy Kcynia;

4) promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach, okresowe badania  i kontrole we współpracy z placówkami służby zdrowia.

§ 5

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań Szkoły, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:

1) zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

3) realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły;

4) współpracę z rodzicami uczniów.

2. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga oraz logopedę.

§ 6

1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.

3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle, a także współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom.

4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kcynii oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej.

§ 7

1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:

1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

2) organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;

3) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

2. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

4. Prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 8

1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.

2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły i zajęć poza Jej terenem:

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;

2) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego wypoczynku;

3) opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3. Szczególną troską o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.

§ 10

Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:

1) udzielania doraźnej pomocy medycznej;

2) dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;

3) propagowania oświaty zdrowotnej.

§ 11

1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Szkoła udziela pomocy materialnej we współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kcyni.

2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.

§ 12

Szkoła organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska uczniów;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwianie ich zaspokajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia;

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 13

Zadania Szkoły, o których mowa w § 12 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

§ 14

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga szkolnego lub rodziców.

2. Koordynatorem pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole jest pedagog szkolny, który w tym zakresie:

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;

2) określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

3) udziela rożnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

4) podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) zajęć specjalistycznych, w tym korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii;

3) innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

4. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa w ust.3, trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.

§ 15

Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) pracowni komputerowych,

3) biblioteki,

4) świetlicy,

5) gabinetu pedagoga,

6) gabinetu logopedy,

7) sali gimnastycznej,

8) boisk oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

9) szatni.

Rozdział 3

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 1

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 2

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna (Załącznik nr 3)

3) Samorząd Uczniowski (Załącznik nr 4)

4) Rada Rodziców (Załącznik nr 5)

5) Komórka podrzędna w organizacji szkoły będąca pod nadzorem dyrektora- księgowość.

Zakres obowiązków księgowości:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami ,

2) analiza Śródków przydzielonych z budżetu lub Śródków pozabudżetowych będących w dyspozycji szkoły,

3) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych wykonania budżetu i ich analiz,

4) zabezpieczenie Śródków na zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,

5) sporządzanie list płac i naliczanie podatku oraz składek ZUS.

Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Szkoły.

6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły,

dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,

7) przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,

8) przygotowanie przelewów bankowych,

9) analiza struktury zatrudnienia i wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli,

10) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych,

11) sporządzanie sprawozdań budżetowych,

12) ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

13) ponoszenie służbowej odpowiedzialności za wykonywane w/w czynności oraz wykonywanie innych obowiązków zlecanych przez dyrektora szkoły,

14) księgowy jest uprawniony do:

- podpisywania dokumentów operacyjnych, finansowych, umów i porozumień mających skutki finansowe,

- odbioru faktur VAT, faktur korygujących i not korygujących,

- dekretowania dowodów księgowych,

- podpisywania sprawozdań finansowych, dokumentów podatkowych i rozliczeń ZUS,

- wystawiania dowodów bankowych na operacje bezgotówkowe i gotówkowe,

- odmowy podpisania dokumentu i wstrzymania realizacji danej operacji gospodarczej ,której dokument ten dotyczył,

-żądania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień , jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

- żądania usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości,

- korzystania z uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,

- składania skarg , notek służbowych i wniosków.

2. Każdy z organów Szkoły ma możliwość:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;

3) uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.

§ 3

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.

§ 4

1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

3. Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 5

1. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego działalności, należy w szczególności:

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

c) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;

d) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły;

b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły;

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

3) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowanie projektu planu finansowego Szkoły;

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

A) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły;

B) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

C) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły;

D) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

E) organizowanie przeglądu technicznego obiektów Szkoły oraz prac konserwacyjno – remontowych;

F) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Szkoły;

5) w zakresie spraw porządkowych oraz bhp:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 6

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły;

b) ustala:

- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego;

- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły niebędących nauczycielami;

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 7

1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 8

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi organami Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;

3) zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna, jako organ Szkoły, posiada w swej właściwości uprawnienia uchwałodawcze oraz uprawnienia opiniodawcze.

2. W zakres uprawnień uchwałodawczych Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą sprawy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;

7) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian;

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Zakres uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej obejmuje sprawy dotyczące:

1) powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;

2) przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły;

3) organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4) projektu planu finansowego Szkoły;

5) wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6) propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7) podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do przepisów ustawy.

4. Dyrektor Szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną opinii w innych sprawach, niż wymienione w ust.2.

5. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.

2) uchwala Statut Szkoły oraz dokonuje jego zmian.

6. Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej określa ustawa.

§ 10

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o regulamin, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

3) współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;

4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

7) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

6. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

1) możliwość przedstawiania Dyrektorowi Szkoły i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

2) wyrażanie opinii w sprawie:

a) wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

b) wzoru jednolitego stroju;

c) programu wychowawczego Szkoły;

d) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

e) oceny pracy nauczyciela - na wniosek Dyrektora Szkoły;

7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

8. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi.

§ 11

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

2. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły oraz uchwalanie regulaminu swojej działalności.

5. W zakres kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:

1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

2) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

3) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

4) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

5) zgoda - na wniosek innych organów Szkoły - na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

6) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;

7) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

8) opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego;

9) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

11) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

12) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;

13) opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 12

1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.

3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:

1) pozytywnej motywacji;

2) partnerstwa;

3) wielostronnego przepływu informacji;

4) aktywnej i systematycznej współpracy;

5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

5. Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz w Statucie Szkoły poprzez:

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

§ 13

1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.

2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.

3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu.

4. Komisja, o której mowa w ust.3, po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.

5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.

6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§ 1

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) arkusz organizacji Szkoły;

2) tygodniowy rozkład zajęć.

2. Arkusz organizacji Szkoły określa głownie:

1) liczbę pracowników Szkoły;

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

4) liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego.

3. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

5.Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada:

 • 6 sal lekcyjnych;
 • salę gimnastyczną;
 • bibliotekę i  czytelnię;
 • pracownię komputerową z 18 stanowiskami;
 • salę oddziału przedszkolnego;
 • toalety;
 • pokój nauczycielski;
 • gabinet pedagoga, logopedy i  księgowego;
 • sekretariat i gabinet Dyrektora.
 • pomieszczenia obsługi;

§ 2

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych do końca stycznia. Drugi semestr trwa od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

§ 3

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku.

2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

3. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie odrębnych uregulowań w tym zakresie.

4. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

§ 4

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem jednej przerwy – 25 minutowej.

4. W celu realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem nauczania;

2) dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów.

5. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony, według zasad określonych w § 6 ust.4 niniejszego Statutu.

6. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych w wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 5

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.( Załącznik nr 6)

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia

1) gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

5. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

1) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;

2) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;

3) zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

§ 6

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.

2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki;

2) udzielania potrzebnych informacji;

3) udzielania porad przy wyborze lektury;

4) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców

i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

5) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

6) przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

7) prowadzenia rożnych form upowszechniania czytelnictwa.

3. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1) gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;

3) sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;

4) prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;

5) prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;

6) prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

§ 7

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

( Załącznik nr 7).

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:

1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;

2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

3) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

3. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

1) grupy uczniów jednego oddziału;

2) uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;

3) uczniów z trzech lub więcej klas o rożnym wieku.

4. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.

5. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

6. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;

2) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;

3) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.

7. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy;

2) organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

7) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

8. Nauczyciel - wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;

3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;

4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

9. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:

1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;

2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:

1) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;

2) wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;

3) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

11. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w regulaminie pracy świetlicy.

12. Regulamin, o którym mowa w ust.11, określa w szczególności zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

§ 8

1. Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2) zebrania oddziałowe organizowane, co najmniej dwa razy w roku;

3) pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;

4) pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;

5) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

6) warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych.

2. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy Szkoły w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.

§ 9

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem  w rozstrzygnięciu kwestii spornych.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.

4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu;

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

3) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora charakteru wiążącego.

6. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 10

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Szkoły, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa.

 

Rozdział 4a

Organizacja oddziałów przedszkolnych

§ 10 a

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

3. Liczba dzieci w oddziałach, o którym mowa w ust.1, nie może być wyższa niż 25.

4. Liczbę oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.

§ 10 b

1. W oddziale przedszkolnym realizowane są cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. W szczególności celem oddziału przedszkolnego jest:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

3) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;

4) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia;

5) zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Szkole;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do potrzeb i możliwości Szkoły poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami dzieci;

7) kompensowanie istniejących braków środowiskowych;

8) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

9) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

3. W szczególności zadaniem oddziału przedszkolnego jest:

1) organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2) umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka;

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności dziecka;

4) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

5) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego;

6) rozwijanie wrażliwości moralnej;

7) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

8) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności;

9) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym;

10) budowanie systemu wartości;

11) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

12) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.

 

§ 10 c

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem.

2. W ramach zajęć grupowych prowadzone są:

1) zajęcia tematyczne organizowane na terenie i poza Szkołą;

2) zajęcia ogólnorozwojowe;

3) zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

4) zajęcia muzyczno-ruchowe;

5) zajęcia relaksacyjne.

3. Zajęcia indywidualne obejmują:

1) usprawnienie mowy;

2) rehabilitację ruchową;

3) rewalidację indywidualną z zakresu samoobsługi, uspołecznienia, usprawnienia manualnego i technik szkolnych;

4) psychoterapię oraz inne zajęcia specjalistyczne w zależności od niepełnosprawności dziecka.

4. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. W oddziale przedszkolnym mogą być organizować zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

§ 10 d

1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka,

2) wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju oraz trudności wychowawczych i zapobieganie ich rozwojowi,

3) kierowanie za zgodą rodziców na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4) pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznej,

5) wdrażanie do procesu wychowania i nauczania zaleceń i wskazań specjalistów z poradni

psychologiczno - pedagogicznej,

6) prowadzenie zajęć stymulacyjnych i kompensacyjno - wyrównawczych,

7) organizowanie zajęć prowadzonych przez specjalistów,

8) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

2. Oddział przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole:

1) organizuje współpracę z rodzicami,

2) zapoznaje rodziców z zadaniami realizowanym w oddziale przedszkolnym,

3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nauczania,

4) uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań,

5) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,

6) stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych i kultury bycia,

7) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

8) współpracuje ze Szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,

9) umożliwia dziecku zdobywanie różnorodnych doświadczeń wpływających stymulująco na ich rozwój,

10) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i pisania, stosowania i tworzenia symboli i znaków.

§ 10 e

Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

2) odpowiednie warunki do wychowania i opieki, pomoce i środki dydaktyczne,

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy wychowawczo -  dydaktycznej,

4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci,

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 10 f

1. W ramach posiadanych możliwości oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska dzieci;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli;

5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;

7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

§ 10 g

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w oddziale przedszkolnym w formie:

1) zajęć specjalistycznych: rehabilitacyjnych, logopedycznych, muzyczno-ruchowych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;

3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

2. Pomoc, o której mowa w ust.1 może być udzielona na wniosek rodziców, nauczycieli, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

§ 10 h

1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,

2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,

3) rozwijanie wrażliwości moralnej,

4) dbanie o kulturę języka polskiego,

5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,

6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury, pracowników, rodziców;

7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny,

8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców,

9) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej,

10) kultywowanie tradycji i obyczajów,

11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi,

12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych,

13) przybliżanie tradycji i kultury regionu,

14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

2. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej realizowane jest poprzez:

1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe,

2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym,

3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych,

4) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach.

§ 10 i

Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:

1) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą,

2) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce,

4) zajęcia dodatkowe,

5) spontaniczna działalność dzieci,

6) prace porządkowe i samoobsługowe,

7) współpraca z rodzicami ( opiekunami prawnymi), placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.

§ 10 j

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący ustala, co roku dzienny czas pracy oddziału oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie określonym w odrębnych przepisach.

6. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1) proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci;

2) potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od pogody;

3) godziny posiłków.

9. Na wniosek rodziców w oddziale mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

10. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

§ 10 k

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w Szkole oraz poza Szkołą.

2. Dzieci przebywające w Szkole pozostają pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.

3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach przepisy bhp, ppoż., ruchu drogowego.

4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Dziecko uczęszczające w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

6. Dzieci nieuczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela oddziału.

7. Nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, uprzednio informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Szkoły bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

9. Wycieczki i spacery poza teren Szkoły powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w Szkole

10. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, jego teren powinien być skontrolowany przez pracownika obsługi, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność sprzętu.

11. Przygotowanie i spożywanie posiłków organizowane jest zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi i lokalowymi Szkoły.

12. Szczegółowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym opracowywany jest z uwzględnianiem zasad higieny psychicznej dziecka, w szczególności z zachowaniem równomiernego rozłożenia zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodności.

13. W czasie pobytu w Szkole dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

1) ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające.

14. Przebywanie dzieci na powietrzu uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych.

15. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15o C. W przypadku niemożności jej zapewnienia, Dyrektor Szkoły zawiesza czasowo zajęcia, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego.

§ 10 l

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.

3. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( zagrożenie życia dziecka) Szkoła powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.

5. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły ( nauczyciel lub Dyrektor).

§ 10 ł

1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Szkołę.

2. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3. Rodzice lub inna upoważniona przez nich osoba powinna w szatni przygotować dziecko do pobytu w oddziale przedszkolnym, a następnie przekazać je dyżurującemu pracownikowi Szkoły (woźna, pomoc nauczyciela) lub nauczycielowi oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

4. W sytuacji, gdy dziecko zostało przyprowadzone do Szkoły po wyznaczonym czasie, rodzice lub inna upoważniona osoba jest zobowiązana do doprowadzenia dziecka do sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.

5. Pracownicy Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawione przez rodziców lub inną upoważnioną osobę przed budynkiem Szkoły, w szatni, ogrodzie, łazience.

§ 10 m

1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych ( silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

2. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Szkoły nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.

3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka ze Szkoły.

4. Rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego w sytuacji wystąpienia u niego stanu, o którym mowa w ust.3.

5. W przypadku braku skuteczności działań, o których mowa w ust.4, nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.

§ 10 n

1. Rodzice dziecka zobowiązani są do jego odbierania w godzinach ustalonych przez Szkołę.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3. Dziecko może być odbierane ze Szkoły przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.

5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała ze Szkoły inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust.5, może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

7. Osoba wskazana przez rodziców dziecka do przyprowadzania i odbioru dziecka ze Szkoły legitymuje się pisemnym upoważnieniem do dokonywania tych czynności.

8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.7, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dowodem osobistym.

9. Nauczyciel oddziału przedszkolnego lub inny pracownik Szkoły przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

10. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z oddziału przedszkolnego w wyznaczonym czasie, nauczyciel przekazuje je pod opiekę świetlicy szkolnej.

§ 10 o

1. W oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli na podstawie odrębnych przepisów.

2. Nauczyciele są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

3. Zadaniem pracowników Szkoły niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, utrzymanie sali i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.

4. Do obowiązków wszystkich pracowników Szkoły należy dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom pozostającym pod jej opieką.

§ 10 p

1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;

5) powiadomienie Dyrektora Szkoły wypadku dziecka;

6) organizowanie wycieczek  zgodnie z obowiązującym w Szkole Regulaminem wycieczek.

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Szkoły.

§ 10 r

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

9) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.

§ 10 s

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy szkoły oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Szkole;

3) wybór programu wychowania przedszkolnego;

4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez

Dyrektora Szkoły,

5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

7) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale przedszkolnym;

10) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych;

11) dbałość o estetykę pomieszczeń;

12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

§ 10 t

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę

Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 10 u

Zakres zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje:

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami ( psycholog, lekarz, pedagog);

2) udział w omówieniu pracy z logopedą.

                                                                            § 10 w                                                                                                                                                                         1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły wynikające z działalności oddziału przedszkolnego.

§ 10 y

1. Oddział przedszkolny oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2) zebrania grupowe organizowane, co najmniej dwa razy w roku;

3) pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;

4) pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;

5) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

6) warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych.

2. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy oddziału przedszkolnego w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami.

§ 10 z

1. Dyrektor Szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do tegoż oddziału.

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Szkoły lub na umotywowany wniosek rodziców.

4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.5, Dyrektor Szkoły przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 1

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:

1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2) odpowiedzialności za powierzone mienie;

3) współpracy z rodzicami;

4) doskonalenia warsztatu pracy;

5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

§ 2

1. Nauczyciel sprawuje:

1) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;

3) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.

2. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;

3) stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;

4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;

5) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

6) przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form

współzawodnictwa naukowego i sportowego;

7) udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;

8) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.

3. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1) wyboru programu nauczania;

2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;

4) opracowania własnego program nauczania;

5) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.

4. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

3) włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem

Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkoły;

4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;

6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;

7) powierzone mu mienie Szkoły.

5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;

2) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;

b) udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

d) informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;

e) powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

f) współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb uczniów.

3. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego,

arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Dyrektora Szkoły.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

6. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.

7. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:

1) programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;

2) dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;

3) udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;

4) informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;

5) utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;

6) organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.

8. Wychowawca odpowiada za:

1) osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy

i Szkoły;

3) poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się

W trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;

4) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.

§ 4

1. Do obowiązków pedagoga i logopedy w Szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

2) wspieranie mocnych stron uczniów;

3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

4) zapobieganie zaburzeniom zachowania;

5) realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

§ 5

1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia

w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

4. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez Dyrektora Szkoły. Kadencja lidera zespołu trwa 3 lata.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może skrócić lub przedłużyć kadencję lidera zespołu.

5. Lider zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy.

6. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

7. Zebrania zespołów są protokołowane.

§ 6

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2) korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;

3) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;

4) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli;

6) opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych programów nauczania;

7) współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;

9) przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu uczniów klasy szóstej.

§ 7

Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.

1. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły;

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;

4) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;

5) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;

7) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

8) współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą.

Rozdział 6

Uczniowie Szkoły

§ 1

Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2

1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.

2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.

3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:

1) prawo do informacji rozumianej, jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z rożnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;

2) prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

3) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego, jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;

4) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;

5) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;

6) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;

7) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających

z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;

8) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;

10) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

11) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

12) prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;

13) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

4. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.

5. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.

6. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 3

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw i zachowań nie godzących i nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.

2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:

1) regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez Szkołę;

2) systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;

3) poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;

4) respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;

5) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

6) okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

7) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;

8) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:

a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;

b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;

c) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;

d) szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;

e) naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;

f) zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;

9) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz dbanie o ład i porządek;

10) dbanie o czystość mowy ojczystej;

11) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;

12) przestrzeganie zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu;

13) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

14) informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;

15) regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności w terminie 7 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;

§ 4

1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce;

2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;

3) wykonywanie prac społecznych,

4) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1) nagroda Burmistrza

2) nagroda Dyrektora

3) świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VI

4) nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI – średnia ocen 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

5) Nagrody książkowe na zakończenie każdej z klas pierwszego etapu edukacyjnego.

6) wyróżnienia w formie ustnej i pisemnej.

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

§ 5

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 5 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) przeniesienie do innej szkoły.

2. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.

3. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.

4. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.

5. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do

cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

7. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

8. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków w szczególności, gdy:

1) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;

2) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;

3) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;

4) jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające

na terenie Szkoły lub poza nią;

5) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;

6) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;

7) nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

§ 6

1. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się następujący sposób postępowania:

a) uczeń zgłasza swoje spostrzeżenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy;

b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielami Samorządu rozstrzyga sporne kwestie.

2. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Szkoły.

Rozdział 7

Wewnętrzny system oceniania

§ 1

1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowania oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 2

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 4. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralne/roczne oceny klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Uczniowie szkoły są klasyfikowani oceną semestralną oraz klasyfikowani i promowani

oceną roczną na koniec każdego roku szkolnego.

4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

a.  I semestr trwa od 1 września do końca stycznia

b.  II semestr trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o bieżącym poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o    postępach w tym zakresie poprzez przekazywanie informacji o mocnych i słabych stronach;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3.  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz nauczycielom informacji
  o postępach, szczególnych uzdolnieniach, a także trudnościach towarzyszących kształceniu poszczególnych uczniów;
 4. monitorowanie pracy ucznia;
 5.  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno– wychowawczej ukierunkowanej na skuteczne wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
 6. rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej,
 7. wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 8. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,
 9. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

6. Jednym ze sposobów oceniania, wspierającym ucznia w jego uczeniu się jest stosowanie na wszystkich szkolnych zajęciach edukacyjnych elementów oceniania kształtującego. Informacje o istocie i zasadach oceniania kształtującego znajdują się  w załączniku nr 1.

§ 3

I. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego funkcjonuje następujący system motywowania ucznia do pracy:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała wychowawcy na zebraniu rodziców.

3) pochwała dyrektora udzielona publicznie wobec uczniów,

4) pochwała dyrektora udzielona na zebraniu rodziców,

5) świadectwo z wyróżnieniem, nagrody rzeczowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

6) nagrody i dyplomy za osiągnięcia sportowe, pozalekcyjne i społeczne.

§ 4

I. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z nauczania, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

II. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) sposobie udostępniania uczniom lub rodzicom wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania,
w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny.

III. Informacja o zapoznaniu uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z nauczania oraz o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania winna być zanotowana w dzienniku lekcyjnym.

                                                                         § 5                                                                        

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej(niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego opinię o potrzebie nauczania indywidualnego (dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia) dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) podejmuje decyzję o trybie nauczania indywidualnego.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 6

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 7

1. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują przepisy zawarte w przedmiotowych zasadach oceniania.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 9

I. W klasach I - III ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma charakter opisowy, uwzględniający poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Obejmuje on w szczególności:

1) bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dziennikach lekcyjnych.

2) przygotowanie semestralnej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka na formularzu opracowanym przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego zatwierdzonym przez dyrektora szkoły,

3) przygotowanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka na formularzu świadectwa promocyjnego.

II. Ocena opisowa służy nauczycielowi do rejestrowania postępów w nauce w odniesieniu do bieżących umiejętności, wiadomości oraz postaw jak również określa kierunek dalszej pracy z dzieckiem. Poprzez gromadzenie informacji o uczniach nauczyciel określa czy oczekiwania i wymagania nie są zbyt wysokie lub niskie, czy dziecko zmierza we właściwym kierunku, czy uzyskuje zamierzone efekty w określonym czasie, czy aktualny poziom rozwoju dziecka jest zgodny z jego możliwościami.

III. Ocena opisowa określa właściwe działania nauczyciela i rodziców zmierzające do osiągnięcia zamierzonych efektów dydaktyczno – wychowawczych.

IV. Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej spełnia trzy funkcje:

1) informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki był wkład pracy;

2) korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty.

3) motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwości osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły.

§ 10

I. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne semestralne/roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy, ustala się według następującej skali:

Stopień            Skrót literowy  Ocena cyfrą

celujący                        cel                   6

bardzo dobry               bdb                  5

dobry                           db                    4

dostateczny                 dst                   3

dopuszczający             dop                  2

niedostateczny             ndst                 1

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 6 do 2.Negatywną oceną klasyfikacyjna jest ocena ustalona w stopniu 1.

II. Nie  dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków „ + ” i „ - „.

III. Nie dopuszcza się stosowania znaków „ +” i „ – „ przy klasyfikacyjnych ocenach semestralnych i rocznych.

IV. Oceny dzielą się na:

1) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,

2) klasyfikacyjne semestralne/roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany semestr/rok szkolny.

V. Ustalona ocena klasyfikacyjna semestralna/roczna powinna uwzględniać wkład pracy ucznia oraz nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

VI. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z całego roku.

VII. Semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

VIII. Śródroczne i semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

IX. Szczegółowy system wystawiania ocen klasyfikacyjnych semestralnych/rocznych z ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów i bloków przedmiotowych określają nauczyciele prowadzący w przedmiotowych zasadach oceniania.

X. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 11

1. Szczegółowe kryteria ocen:

 1. stopień celujący (6) oznacza, uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony  podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki i wykracza poza nią; wiadomości i umiejętności są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu; wiadomości i umiejętności stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych, poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.
 2. stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki; wiadomości i umiejętności są złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, poprawny język, styl, posługiwanie się terminologią naukową.
 3. stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności wyznaczonych podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki nie jest pełny, lecz nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; wiadomości i umiejętności są istotne w strukturze przedmiotu, są bardziej złożone, mniej przystępne niż podstawowe, przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładach) znanych z lekcji i podręcznika, - poprawność językowa, usterki stylistyczne, język umiarkowanie skondensowany.
 4. stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki jedynie w podstawowym zakresie, co może pociągnąć za sobą kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia.; wiadomości i umiejętności są najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości; stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego.
 5. stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności wyznaczonych podstawą programową osiągnięć edukacyjnych dla danego etapu nauki jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danej dziedzinie i utrudnia kształcenie w innych dziedzinach; wiadomości i umiejętności są niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu; ograniczona umiejętność stosowania wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela, liczne błędy, niepoprawny styl, trudności w wysławianiu.
 6. stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań określoną podstawą programową osiągnięć edukacyjnych dla danego etapu nauki, co uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na wyższym poziomie z danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

§ 12

I. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe, testy kompetencji na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego

działu (lub dużą część działu),

2) kartkówki, dyktanda,

3) prace domowe,

4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, aktywność,

5) sprawdziany,

6) wypowiedzi ustne,

7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

8) zadania dodatkowe np. projekty długoterminowe,

9) prace w zespole,

10) testy sprawnościowe,

11) prace plastyczne i techniczne,

12) działalność muzyczna.

§ 13

1. Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania i podaje każdy z nauczycieli.

2. Przy ocenianiu prac pisemnych obejmujących treść całego działu (lub dużą część działu),wprowadza się następujący procentowy przelicznik stopnia opanowania treści programowych przez ucznia na poszczególne wymagania w skali :

100% - na stopień celujący/zadanie (zadania ) dodatkowe

99% - 90% - - na stopień bardzo dobry

89% - 75% - na stopień dobry

74% - 55% - na stopień dostateczny

54% - 30% - na stopień dopuszczający

29% - 0% - na stopień niedostateczny

Dla uczniów z opiniami czyli dostosowaniami stosuje się następującą skalę:

100%-80-%- na stopień celujący

79% - 51% - - na stopień bardzo dobry

50% - 45% - na stopień dobry

44% - 20% - na stopień dostateczny

19% - 11% - na stopień dopuszczający

10% - 0% - na stopień niedostateczny

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania    indywidualnego   należy dostosować – na podstawie tego orzeczenia– wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Bez względu na kryteria przy wystawianiu ocen nauczyciel powinien uwzględnić indywidualne możliwości dziecka oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

3. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwa sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.

4. Termin zwrotu ocenionych kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, pisemnych prac klasowych – dwa tygodnie.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły. Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania .

6. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej napisanej na ocenę niedostateczną w przeciągu 2 tygodni od jej rozdania; poprawę pisze tylko raz.

7. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu końcowego decydującego o ocenie.

8. Prace kontrolne są przechowywane w szkole do 31 sierpnia roku szkolnego.

§ 14

1. Z przedmiotu o wymiarze 1 godz. tygodniowo uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe w semestrze.

2. Z przedmiotu o wymiarze 2 – 3 godz. tygodniowo uczeń powinien otrzymać przynajmniej 5 ocen cząstkowych w semestrze.

3. Z przedmiotu o wymiarze 4-5-6 godz. tygodniowo uczeń powinien otrzymać co najmniej 7-10 ocen cząstkowych w semestrze.

§ 15

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną w zależności od wniosku..

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna rodziców i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

5. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami godności i praw obu stron (nauczyciela i ucznia).

6. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

7. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju, itd.) może wpłynąć na ocenę semestralną i końcową wyłącznie w sytuacjach się powtarzających.

8. Sporadyczne niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na ocenę całościową.

9. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.

10. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą (2 razy w półroczu) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu (raz w miesiącu) oraz w miarę potrzeb.

11. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są wpisywane do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia  w dniu otrzymania oceny.

 

 

Ocena zachowania uczniów

§ 16

I. Oceny zachowania ucznia z wystawieniem stopni, dokonuje się dwa razy w roku: przed zakończeniem pierwszego semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego.

II. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, określonych w statucie szkoły.

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

8) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

III. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 17

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

a. samoocena ucznia,

b. ocena zespołu klasowego,

c. ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami przedmiotowymi uczącymi w danej klasie, pedagogiem, kierownictwem szkoły.

2. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny.

3. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego.

4. Ustalenie oceny z zachowania jest czynnością jawną.

§ 18

1. Semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne zachowania począwszy od klasy czwartej klasy, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

2. Przed wystawianiem oceny z zachowania przyznaje się uczniowi punkty w następujących kategoriach:

 1. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi.
 2. Zachowania społeczne
 3. Zachowanie podczas lekcji, przerw i uroczystości szkolnych
 4. Wygląd zewnętrzny ucznia
 5. Stosunek do obowiązków szkolnych
 6. Frekwencja
 7. Uczestnictwo w życiu szkoły, praca nad własnym rozwojem.
 8. Uczestnictwo w życiu klasy, praca nad własnym rozwojem.

Takt i kultura

                                              Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

 

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji a jego  postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia. Nigdy nie używa wulgaryzmów. Postępowanie ucznia jest zgodne z zasadami uczciwości, zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, respektuje normy etyczne, zasady współżycia społecznego. Jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób

6-5-4

 

Zdarzyło się uczniowi zachować nietaktownie, nie zapanować nad emocjami, użyć mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, postąpić niezgodnie z zasadami, ale po zwróceniu uwagi natychmiast wyeliminował uchybienia w  swoim zachowaniu

3-2-1

 

Uczeń nagminnie jest nietaktowny, arogancki w stosunku do kolegów i pracowników szkoły lub używa wulgaryzmów, lub postępowanie ucznia jest sprzeczne  z zasadami uczciwości, nie szanuje godności własnej  i innych ludzi

0

 

Zachowania społeczne

                                              Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

Uczeń nie wykazuje przejawów agresji i  przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji słownej i fizycznej, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

 

6

Uczeń nie wykazuje przejawów agresji, ale zachowuje bierna postawę wobec agresywnych zachowań, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

5-4

Uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty

3-2-1

Często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, a środki     zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę

0

Nieświadomie przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty,narzędzia,substancje

- 2

Przynosi do niebezpieczne przedmioty, narzędzia, substancje z zamiarem ich użycia

           -6

Zachowanie podczas lekcji, przerw i uroczystości szkolnych

                                          Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

Zachowuje się odpowiednio do sytuacji, pilnie uważa na lekcjach,

6-5-4

Zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji ,przerwy lub uroczystości szkolnej, skomentować wypowiedź nauczyciela bądź kolegów

3-2-1

Celowo zachowuje się niestosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia/gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, niestosowne gesty, demonstracyjnie reaguje na uwagi(odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów). Opuszcza klasę, bądź szkołę bez pozwolenia nauczyciela

0

Wygląd zewnętrzny ucznia

                                              Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

Uczeń dba o estetykę  swojego wyglądu i higienę osobistą .

6-5-4

Zdarza mu się nie zmienić obuwia, nie zastosować się do odpowiedniego stroju i wyglądu określonego regulaminem

3-2-1

Nie dba  o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nie nosi stosownego ubioru.

0

Poprzez „ stosowny wygląd zewnętrzny ucznia „ rozumie się:

 • czysty, skromny, nie wyzywający strój( bluzki bez dekoltów, zakrywające brzuch)
 • brak makijażu, brak pomalowanych paznokci
 • naturalny kolor włosów
 • buty na płaskiej podeszwie
 • brak jakichkolwiek tatuaży
 • kolczyki dopuszczalne tylko w uszach i tylko  u dziewcząt   

Stosunek do obowiązków szkolnych i frekwencja.

Kategoria

Punkty

Uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, zawsze jest przygotowany do lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela.

     6-5-4

Uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji i nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela.

     3-2-1

Uczeń uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, często nie przygotowuje się do zajęć, nie pracuje na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

        0

Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia.

Ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień

Punkty

0 godzin nieusprawiedliwionych

6

0 godzin nieusprawiedliwionych i 1-4 spóźnień

4

1-5 godzin nieusprawiedliwionych

0

6-10 godzin nieusprawiedliwionych

- 2

11-15 godzin nieusprawiedliwionych

- 4

powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych

- 6

od 5-9 spóźnień

-3

od 10-14 spóźnień

- 4

od 15-20 spóźnień

- 5

powyżej 20 spóźnień

- 6

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie usprawiedliwień godzin nieobecnych przez uczniów odbywać się musi w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły.

Uczestnictwo w życiu szkoły. Praca nad własnym rozwojem.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Punkty

Uczeń bierze aktywny udział w promocji szkoły na terenie miasta, regionu, angażując swój czas prywatny np. poczet sztandarowy, konkursy, zawody, akcje szkolne, akcje pozaszkolne.

1-3

Zaangażowanie w życie szkoły.

Punkty

Aktywna praca w organizacjach szkolnych np. Samorząd Szkolny, poczet sztandarowy, fototeka, gazetka szkolna lub aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych.

1-3

Uczestnictwo w życiu klasy. Praca nad samorozwojem

Zaangażowanie w życie klasy.

Punkty

Praca w samorządzie klasowym: pełnienie funkcji przewodniczącego, zastępcy, skarbnika oraz innych funkcji klasowych.

 

 

1-6

Aktywny udział w przygotowaniu imprez klasowych.

Pomoc koleżeńska-systematyczna pomoc kolegom w nauce lub wspieranie w trudnych sytuacjach.

Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty(maksymalnie 3) za 100% frekwencję lub pochwały. Uczniowi odejmuje się punkty za negatywne uwagi

Uwagi negatywne

Punkty

Uczeń posiada od 2-5 uwag

- 2

Uczeń posiada od 6-10 uwag

- 4

Uczeń posiada powyżej 10 uwag

- 6

Zasady ogólne

1.Ocena zachowania musi uwzględniać także postawę wobec nałogów i uzależnień.

2.Ocenę  zachowania obniża się do nagannej, bez  względu na dotychczasowe osiągnięcia za:

 • każdy przypadek spożywania alkoholu, palenia papierosów lub zażywania środków odurzających ( w szkole, poza szkołą, podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę)
 • każdorazowe wykroczenia powodujące zagrożenie życia lub inny czyn będący w kolizji z prawem karnym (szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe zniszczenie mienia)
 • zachowanie agresywne ( wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych również w cyberprzestrzeni)
 • uczestnictwo lub organizację zmowy przeciwko uczniowi lub uczniom
 • fotografowanie, filmowanie, nagrywanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie zdjęć, filmów lub wszelkich innych możliwych nagrań z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów bez ich zgody

3.Uczeń, który otrzymał ocenę naganną z zachowania jest pozbawiony przywilejów ucznia i nie reprezentuje szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe itp.) do czasu uzyskania pozytywnej oceny z zachowania.

4.W przypadku wystąpienie zachowań lub zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzję o ocenie zachowania podejmuje Rada Pedagogiczna

W zależności od liczby uzyskanych punktów uczeń otrzymuje ocenę:                                     

  42 punkty i powyżej         zachowanie wzorowe

35 - 41 punktów                zachowanie bardzo dobre                                                         

28 -34 punktów                 zachowanie dobre

21 -27 punktów                 zachowanie poprawne                                               

14-  20 punktów                zachowanie nieodpowiednie                                                          

13 i mniej punktów          zachowanie naganne

§ 19

 1. Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania naganną, a jego postępowanie zgłaszane jest na policję i Sądu rodzinnego.
 2. Uczeń, który dokonał zniszczenia podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej otrzymuje ocenę z zachowanie o stopień niższą od proponowanej.
 3.  O zachowaniu ucznia szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej (dzienniczki) lub ustnej na zebraniu lub indywidualnie.
 4.  Wychowawca zobowiązany jest podać propozycje ocen zachowania uczniów nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Klasyfikacja

§ 20

1. Klasyfikacja semestralna/roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym semestrze/roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja semestralna/roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym semestrze/roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikowanie semestralne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego.

Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły zgodnie z kalendarium MEN.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5. Przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wszystkich przewidywanych dla niego semestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

a. informację o proponowanej ocenie semestralnej/rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele danego przedmiotu, wychowawcy przekazują uczniowi i rodzicom na tydzień przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

b. informację o przewidywanych semestralnych/rocznych ocenach niedostatecznych nauczyciel przekazuje uczniowi i rodzicom na piśmie na miesiąc przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, informacja ta winna być potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna, nauczyciel sporządza również stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym.

c. informację o przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie nagannej zachowania nauczyciel przekazuje uczniowi i rodzicom na piśmie na miesiąc przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, informacja ta winna być potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna, nauczyciel sporządza również stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym.

6. Każdy uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Do 5 dni od uzyskania informacji o przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej oceny.

8. Nie ulegają zmianie kryteria oceniania.

9. Nauczyciel następnego roboczego dnia od otrzymania wniosku ustala:

1) formy poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjnej,

2) termin poprawy,

3) powiadamia ucznia, rodziców (prawnych opiekunów).

10. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej.

11. Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 3 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem rady pedagogicznej.

12. Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego to jest do 31 sierpnia.

13. Do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania jeśli zostanie udokumentowane naruszenie kryteriów oceniania zachowania.

14. Na 3 dni przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne zachowania do dziennika lekcyjnego.

§ 21

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się na pisemną prośbę ucznia lub rodzica złożoną w ciągu dwóch tygodni od daty rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

1) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z formy pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny tok nauki egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Egzamin komisyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się oceny zachowania. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczącego komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

3) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.                                                                                          

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 7, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 8 - skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 23 i § 24 pkt. 2.

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 i § 24 pkt. 2.

14. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 23.

§ 22

Procedura odwoławcza

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) jeden  nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

f) przedstawiciel rady rodziców.                                                                                                  

5. Nauczyciel o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Ustalona przez komisję semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 24 pkt2.                                                                                                                                             

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:                                                                                                                                                         a) skład komisji,                                                                                                                                                                   b) termin sprawdzianu o którym mowa w pkt. 2 ppkt.1)                                                

c) zadania (pytania) sprawdzające,                                                                                        

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;                  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:                                       

a) skład komisji,                                                           

b) termin posiedzenia komisji,                                                                                             

c) wynik głosowania,                                                                                                   

 d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.                                                                                                          

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia                                                                 

 8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7 ppkt a dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.                                                                                                                 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt.                   

1) w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.                                                                                                         

10. Przepisy od pkt. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 23

Egzamin poprawkowy

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.                                                                                                                                      2. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej/rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.                                                                                                                 3. Egzamin poprawkowy składa się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.                                                                                                          4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, na prośbę zainteresowanego złożoną w ciągu dwóch tygodni od daty rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.                                                                                                                                                     5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                                                    W skład komisji wchodzą:                                                                                                                                   1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,                   

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,                                                                     

 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.                               

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 5, ppkt.

1) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.                                                                 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:                                           1) skład komisji,                                                                                                                                              2) termin egzaminu poprawkowego,                                                                                                                                 3) pytania egzaminacyjne,                                                                                                                                     4) wyniki egzaminu                                                                                                                                            5) oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.                                                                                                                8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego. Szczegółowy termin ustala dyrektor szkoły.                                                                                                                                                             9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 10.                                                                                                            10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 24

Promocja

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.                                                                                                                 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.                                                                                     3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III,  na wniosek wychowawcy klasy  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.                                                                                                        

4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 26 pkt. 10                                                       

5. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem pionowym i z nadrukiem „z wyróżnieniem”.                                                                                                                                                   1) do średniej ocen wliczana jest ocena z religii                                                                                                      2) ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra                                                                                                                    3) oceny z zajęć edukacyjnych co najmniej dobre                                                                                                 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.                                                                                                                        7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 26 ust. 10. (promowany warunkowo).                                                   

8. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny.                                                                                                               9. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia . .  promowany warunkowo do klasy . . .”                                                   

10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał pozytywne końcowe  oceny klasyfikacyjne i przystąpił do sprawdzianu .

§ 25

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1.Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.                                                                                                                    2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.                                                                                     3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową.                                                           

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie określonym przez komisję okręgową.                                  5. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu.                                                                                                                                    6. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.                                                                                                                                                              7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora komisji okręgowej.                                                        

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.                            

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.                                                                 

10. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.                                                                                                                                                      11. Wyniki sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w pkt.15 - do dnia 31 sierpnia danego roku.                                                                                                                                                                                       12. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.                                                                                                                                             13. Komisja okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu.                                          14. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji jest ostateczne.

§ 26

1. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach w nauce:                                                          1) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami,                                                                                           2) zebrania klasowe (wywiadówki) śródsemestralne i semestralne,                                                                           3) informacje pisemne w zeszytach przedmiotowych, dzienniczku ucznia, w zeszytach kontaktów z rodzicami

2. Formy informowania rodziców (prawnych opiekunów):                                                                                         1) pisemna (karta oceny opisowej, karta przedmiotów),                                                                                                2) ustna (rozmowa z opiekunem potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego),

§ 27

Dokumentowanie oceniania

1. Dokumentami służącymi do rejestracji postępów w nauce ucznia są:                                                                     1) klasowy dziennik lekcyjny                                                                                                                              2) arkusz ocen ucznia prowadzony przez cały okres nauki.                                                                                        2. W dzienniku lekcyjnym wpisuje się obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów nauczania, oceny z zachowania, wyniki sprawdzianów przeprowadzonych przez komisję egzaminacyjną.                                                              

3. Wpisów do arkusza ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołów egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu lub egzaminu, przekazanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w arkuszu ocen jest wychowawca klasy i dyrektor szkoły, którzy potwierdzają podpisem zgodność wpisów z dokumentami na podstawie na podstawie których ich dokonano.                                                                                                                          

4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej (wpisuje się datę jej podjęcia).                                                                                                        5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę z zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu. W rubrykach nie wypełnionych wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wpisuje się "zwolniony".                                                                                                                                   6. W arkuszu ocen zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, jego odpisu oraz duplikatu, zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.                                                                                           7. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen (kserokopię z opisem słowem "odpis").                                                                                                                                    8. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen stanowią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy w danym roku ukończyli lub opuścili szkołę. Stronice księgi należy ponumerować.                                                                                                                         9. Do czasu założenia księgi ocen arkusze ocen wraz z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokółami egzaminów warunkujących klasyfikowanie i promowanie oraz pozostałą dokumentację tych egzaminów, przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.

§ 28

Ewaluacja wewnątrzszkolnych  zasad oceniania

1. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:                                                                • uczniowie (podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami),                                                                                                                 • rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich),                                                                                                                    • nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów samokształceniowych)                                           2. Po każdym skończonym roku szkolnym Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania poddawany jest weryfikacji.             

 3. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do przeanalizowania wniosków i zatwierdzenia zmian.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki rodziców

§ 1

1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w Szkole;

2) zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzianu;

3) bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;

4) informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zebrań na terenie Szkoły dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

2. Rodzice mają obowiązek :

1) współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;

a) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;

b) przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 1

1. Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny. (załącznik nr 8)

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak również wynikające z zadań Szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami Statutu oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 2

1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły lub członek Rady Pedagogicznej Rady Pedagogicznej.

3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.

4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;

2) zasady określone w niniejszym Statucie.

4. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

6. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.

7. Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na jej posiedzeniu w dniu 4 lutego 2016 roku i będzie obowiązywał od dnia 4 lutego 2016roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  2/2011

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia 17 lutego 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

& 1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

& 2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

& 3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 12/09 Rady Pedagogicznej  z dnia 28 sierpnia 2009 roku

& 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

UCHWAŁA Nr  10/2012

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia 14 września 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

& 1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

& 2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

& 3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 2/2011 Rady Pedagogicznej  z dnia 17 lutego 2011 roku

& 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

Za: 9

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

UCHWAŁA Nr  10/2013

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia 13 września 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna::Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 10/2012 Rady Pedagogicznej  z dnia 14 września 2012 roku

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania dokumentacji szkolnej na rok 2013/2014.

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej. Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał. Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA Nr  02/2014

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna::Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 10/2013 Rady Pedagogicznej  z dnia 13 września 2013 roku

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 02/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia                   20 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej. Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał. Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.                                                                                          Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA Nr  12/2014

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie   z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna::Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 2/2014 Rady Pedagogicznej  z dnia 20 lutego 2014 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 12/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia                   15 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,                       Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej. Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał. Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany       w Statucie Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA nr 8/2015

                                                     z dnia  28 sierpnia 2015 roku

Rady Pedagogicznej   Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Palmierowie

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna: art. 50  ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2  ustawy o systemie oświaty.(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Niniejszy statut obowiązuje od 1 września 2015 roku. Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 12 /2014 Rady Pedagogicznej  z dnia 15 września 2014 roku

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia  28  sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej. Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał. Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA nr 2/2016

                                                          z dnia  4 lutego 2016 roku

Rady Pedagogicznej   Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Palmierowie

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna: art. 50  ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2  ustawy o systemie oświaty.(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Niniejszy statut obowiązuje od 4 lutego 2016 roku. Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 8 /2015 Rady Pedagogicznej  z dnia 28 sierpnia 2015 roku

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 2/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej. Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał. Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Zasady zmian w Statucie Szkoły.

 

 1. Zmiany Statutu Szkoły dokonuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Do wnioskowania zmian są uprawnieni: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna ,Samorząd Uczniowski.

 

 1. Statut Szkoły wchodzi w życie z dnia 4 lutego 2016 r.

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej w Palmierowie został zaakceptowany i zatwierdzony przez:

 

- Radę  Rodziców w dniu  4 lutego 2016 r .

.....................................................

Przewodniczący  Rady  Rodziców

- Radę Pedagogiczną w dniu 4 lutego 2016 r.

.................................................

Dyrektor Szkoły Podstawowej

-Radę Samorządu Uczniowskiego w dniu 4 lutego 2016 r.

.......................................................

                                                                                                                      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć