Nawigacja


Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

            Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie                              

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ORŁA BIAŁEGO

W PALMIEROWIE

  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Dziecko krytykowane uczy się potępiać.

Dziecko żyjące w nieprzyjaźni uczy się agresji.

Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.

Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.

Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

Dziecko rozumiane uczy się oceniać.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w bezpieczeństwie uczy się ufać.

Dziecko przyjmowane takim, jakim jest uczy się akceptować.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy.

Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości.

Dorothy Law Nolte, 1982 r.

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 15 września 2014 roku.

Przedstawiony do akceptacji Samorządu Uczniowskiego 15 września 2014 roku.

Wstęp

Obowiązek wychowania ciążący w pierwszym miejscu na rodzinie potrzebuje pomocy całej społeczności (Sobór Watykański II)

Program nasz jest odpowiedzią na to wezwanie. Adresowany jest nie tylko do społeczności szkolnej, a więc do uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi, ale tych wszystkich, którzy czynnie pomagają bądź pragną pomóc rodzinie w wypełnianiu jej ważnej misji. Gdzie szukać sojuszników? Wśród tych, którzy mają wpływ na życie szkoły, a więc i na wychowanie dzieci i młodzieży w niej się uczącej. Jesteśmy otwarci, zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro dzieci.

PODSTAWA PRAWNA SZKOLENGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 • Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Karta Nauczyciela
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz.977 ze zm.)
 • Statut Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Palmierowie
 • uchwała nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

 1. PRIORYTETY SZKOŁY
  • Szkoła organizuje proces wspierania rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.
  • Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju na miarę swoich możliwości i potrzeb w szkole wolnej od przemocy, w poczuciu bezpieczeństwa i tolerancji dla różnych form niepełnosprawności.
  • Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje w nim swoją działalność.
  • Szkoła wspiera rodziców w obszarze wychowawczym i opiekuńczym.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Palmierowie stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowanej do wszystkich pracowników szkoły, przy współudziale rodziców oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły.

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

III.CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY - CELE GŁÓWNE:

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia w sferze twórczej, emocjonalnej, społecznej.
 • Przygotowanie uczniów do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi (godziny wychowawcze i zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego)
 • Integracja społeczności szkolnej ( Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka szkolna, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal noworoczny, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny-Dzień Zdrowego Życia, Dzień Patrona, Festyn Rodziny),
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie (godziny wychowawcze i zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga  szkolnego)
 • Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej (Dzień Niepodległości, Obchody Rocznicy 3 maja)
 • Przeciwdziałanie przemocy i agresji w społeczności szkolnej (godziny wychowawcze i zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz podczas przerw (wszyscy pracownicy szkoły).
 • Budowanie autorytetów (wszyscy pracownicy szkoły).

 

Celem programu wychowawczego jest, aby absolwent naszej szkoły:

 • Posiadał umiejętność dokonywania właściwych wyborów jako konsekwencję odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Rozwijał się intelektualnie, fizycznie, psychicznie, moralnie i społecznie.
 • Kierował się w życiu wartościami będącymi podstawą wychowania w naszej szkole: prawdą, dobrem, kulturą, tolerancją i patriotyzmem.
 • Dbał o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
 • Był przygotowany do życia w rodzinie i cenił ją jako najwyższą wartość w swoim życiu.
 • Umiał żyć w społeczeństwie: w zespole klasowym, szkolnym i środowisku lokalnym.
 • Był otwarty na Europę i świat.
 • Umiał troszczyć się o przyrodę i wdrażać w życie ekologiczne wartości.
 • Posiadał umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.
 • Potrafił efektywnie współpracować w grupie.
 • Umiał prezentować swoje zdolności i osiągnięcia.
 • Potrafił sprawnie i efektownie komunikować się.

 

IV. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY:

 • Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na zdobywanie wiedzy i umiejętności (udział uczniów w szkolnych konkursach przedmiotowych)
 • Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych oraz rozumienia i akceptacji ich poglądów.
 • Opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka.
 • Współpraca z rodzicami w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów ich dzieci.
 • Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność, szacunek (godziny wychowawcze i zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego)
 • Wspieranie gotowości szkolnej dzieci przez całą społeczność naszej szkoły.
 • Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami.
 • Wdrażanie postaw asertywnych wobec zjawisk i sytuacji stwarzających zagrożenie dla ucznia.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
 • Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
 • Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności, i zainteresowań (udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz innych uroczystościach przewidzianych w kalendarzu imprez i uroczystości w roku szkolnym 2014/2015).
 • Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.
 • Wdrażanie zasad savoir – vivre.

 

V.FORMY REALIZACJI:

 • organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych szkolnych                                  i pozaszkolnych,
 • indywidualna praca z uczniem zdolnym,
 • prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci na gazetkach ściennych w korytarzu szkolnym i zamieszczenie na stronie internetowej szkoły),
 • współpraca z rodzicami (porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia: „Jak pomóc dziecku przygotować się do pójścia do szkoły”, „Naucz dziecko jak się uczyć – o technikach uczenia się”, „Jak przygotować dziecko do sprawdzianu klas szóstych”
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne,
 • koła zainteresowań
 • działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych
 • zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”,
 • konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
 • organizacja pomocy koleżeńskiej,
 • wycieczki według harmonogramu imprez i uroczystości w roku szkolnym 2014/2015,
 • udział w akcjach charytatywnych
 • organizacja i udział w imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • redagowanie gazetki szkolnej Stonoga,
 • akcje ekologiczne (Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Ziemi)
 • spotkania z pielęgniarką szkolną na tema: (Zdrowe odżywanie, Higiena osobista Choroby odkleszczowe)
 • programy profilaktyczne,……………
 • spotkania z Policją (pogadanki, filmy) na tematy zawarte w programie profilaktyki szkoły,
 • karta rowerowa (A.Wojciechowska)
 • imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe zgodnie z Kalendarzem imprez i uroczystości w roku szkolnym 2014/2015
 • warsztaty i szkolenia dla nauczycieli przewidziane w roku szkolnym 2014/2015.

 

VI. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ CELÓW PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

Nauczyciele

 • Wskazują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.
 • Reagują na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego.
 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 • Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • Współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

 

Wychowawcy klas i pedagog  szkolny

 • Prowadzą szkolenia i warsztaty dla rodziców ujęte w Planie pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015.
 • Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów również nieakceptowanych przez grupę.
 • Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 • Kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby.
 • Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.
 • Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe ”Programu Wychowawczego Szkoły”.

 

Rodzice

 • Znają programy, plany i regulaminy szkoły.
 • Współpracują z wychowawcami klas i innymi pracownikami szkoły w realizacji zadań wychowawczych szkoły.
 • Biorą aktywny udział w życiu szkoły poprzez pomoc
  w organizacji imprez szkolnych, uroczystości i świąt.
 • Współdziałają w zakresie przeciwdziałania zachowaniom patologicznym.
 • Współpracują z placówkami  i instytucjami wspierającymi i działającymi na rzecz rodziny i dziecka.
 • Podejmują wspólne działania promujące szkołę w środowisku lokalnym.

 

Samorząd Uczniowski

 • Przygotowanie uczniów do pełnienia ważnych ról publicznych w ich przyszłym życiu
 • Propagowanie zasad samorządności.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów  ze środowiskiem lokalnym.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie, współpracy z nauczycielami oraz innymi organizacjami społecznymi.
 • Kształtowanie zasad skutecznego porozumiewania się, tolerancji dla poglądów innych osób.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez działania podejmowane na rzecz innych uczniów.
 • Zachęcanie do inicjatyw i przedsiębiorczości w organizacji różnych sfer życia szkoły.
 • Rozwijanie umiejętności obrony własnych przekonań i opinii
  z jednoczesnym odnoszeniem się z szacunkiem i tolerancją wobec  poglądów innych osób.
 • Uczenie zachowania tradycji i obrzędów regionalnych i narodowych.
 • Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb
  i możliwości ich zaspakajania.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.
 • Rozbudzanie wrażliwości na problemy społeczne, przejawy niesprawiedliwości,  krzywdzenia ludzi lub zwierząt, wspomaganie i troska o słabszych, bezbronnych, ludzi w starszym wieku.

 

VII. EWALUACJA SZKOLENGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 • W procesie ewaluacji szkolnego programu wychowawczego udział biorą:
  • uczniowie ( ankiety, rozmowy ),
  • rodzice (ankiety ewaluacyjne, spotkania z rodzicami: indywidualne i klasowe),
  • nauczyciele ( podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych i spotkań zespołów klasowych)

 

VIII. REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Treść programu ujęto w czterech głównych zadaniach wychowawczych, są to:

1.      Rozwój sprawności umysłowej i zainteresowań.

2.      Rozwój fizyczny, psychiczny i zdrowotny ucznia.

 1. Rozwój postaw prospołecznych.
 2. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej i światowej.

Każde zadanie zostało szczegółowo rozbudowane. Zawiera cele, metody i formy realizacji, osoby odpowiedzialne za wykonanie, termin oraz uwagi. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły na każdy miesiąc sporządzany jest plan pracy wychowawczo – dydaktycznej, zawierający działania do realizacji. Taki plan dostępny jest dla każdego nauczyciela oraz ucznia. Zamieszczany jest w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły. Na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły, każdy nauczyciel opracowuje plan pracy wychowawczej w swojej klasie. Integralną część Programu Wychowawczego Szkoły stanowi harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.

 

 

Zasady zmiany programu wychowawczego szkoły.

 1. Zmiany Programu Wychowawczego Szkoły dokonuje Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Samorządem Uczniowskim.
 2. Do wnioskowania zmian są uprawnieni: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna ,Samorząd Uczniowski.
 3. Program   Wychowawczy wchodzi w życie z dniem  15 września 2014 r.
 4. Program   Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Palmierowie został zaakceptowany                                 i zatwierdzony przez:

 

a) Radę  Rodziców w dniu  15 września 2014r.

                                                                                                .....................................................

                                                                                               Przewodniczący  Rady  Rodziców

 

 

b) Radę Pedagogiczną w dniu  15 września 2014 r.

 

.................................................

             Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                

 

c) Radę Samorządu Uczniowskiego w dniu  15 września 2014 r.

 

 

                                                                                               .......................................................

                                                                                    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć