Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2015-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 WSO kształcenie zintegrowane WZO PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY STATUT SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY SZKOLNE REGULAMINY ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2015/2016 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

Statut

 

Szkoły Podstawowej

 

im. Orła Białego

 

w Palmierowie

Obowiązuje od 1 września  2015 roku.

 

 

                                   

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.ORŁA BIAŁEGO

W  PALMIEROWIE

 

Tekst jednolity

 

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz.222).

 

 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I ..…… POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II ……. CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ III ….… SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

ROZDZIAŁ IV …… ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ V ……..ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

ROZDZIAŁ VI …… SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

ROZDZIAŁ VII ….. .ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ VIII …..WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

ROZDZIAŁ IX …… NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ X…….. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

ROZDZIAŁ XI…… ZASADY REKRUTACJI

ROZDZIAŁ XII….. .RODZAJE KAR I NAGRÓD

ROZDZIAŁ XIII… ..PRZEPISY KONCOWE

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa w Palmierowie  im. Orła Białego, zwana dalej Szkołą,  jest placówką publiczną.

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.                                                                                                      

 

2. Siedzibą szkoły jest budynek nr 7a  w Palmierowie.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kcynia.

4.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

5.Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa  im. Orła Białego w Palmierowie, nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.                                                                                                                                                

6.Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Szkoła używa pieczęci urzędowych różnych organów (dyrektor szkoły, Rada Rodziców), zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. Tablice i stemple zawierają nazwę szkoły.                      

8. Ilekroć w statucie jest mowa o:

a) szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Palmierowie,

b) ustawie bez bliższego określenia – rozumie się przez to Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U.z 1996 r. Nr 67 z późniejszymi zmianami),

c) nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,

d) niedydaktycznym pracowniku szkoły – rozumie się przez to pracownika administracji i obsługi  szkoły,                                                                                                                                   

e) rodzicach – rozumie się przez to rodziców lub prawnych opiekunów dzieci

9.W szkole istnieje oddział przedszkolny.                                                                                                        

10.Szkoła jest jednostką budżetową.

11.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

§ 1                                                                                                                                                                                             

 CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka.

2.Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

3. Szkoła zapewnia:

1) W zakresie dydaktyki:

a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze zrozumieniem,

b. poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

c. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

d. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

e. przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

f. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

g. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2) W zakresie nabywania umiejętności:

a. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,

b. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

c. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

e. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

f. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,

g. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h. przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

3) W zakresie wychowania:

a. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,

b. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

c. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

d. przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we

współczesnym świecie,

e. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

f. utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

g. promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

h. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

4) W zakresie profilaktyki:

a. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,

b. wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

c. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych,

d. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,

e. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego,

f. wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją,

g. stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

5) W zakresie opieki:

a. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów,

b. stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły,

c. udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudnej sytuacji,

d. formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są:

 • zwolnienie z obowiązkowych opłat związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 •  korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej,
 • pomoc rzeczowa,
 •  stypendia i zasiłki szkolne.

Kryteria i procedury przyznawania świadczeń określa ,,Regulamin w sprawie warunków, form, trybu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Palmierowie”

e. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

f. utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,

g. dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

h. eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną.

6) Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b. odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

c. realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

d. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.                                                                                                                

7)Uczniowie niepełnosprawni to osoby niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 2

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są

A) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;                               B) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:                                                                                                  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;                                                                                                                                             

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;                                                                                                    

C) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;                                                                                                                                                        

E) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;                                                      

F) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.                                                                           

2.Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także:

A) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii),

B)zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury)

C) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka)

3. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez:

A) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

a. szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,

b. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

c. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu,

d. w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

e. uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.

B) Szkolny program wychowawczy.

C) Szkolny program profilaktyki.

D) Zadania zespołów nauczycielskich.

E) Integrację wiedzy nauczanej w:

a. kształceniu zintegrowanym w klasach I-III,

b. blokach przedmiotowych.

F) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wspierających.

G) Prowadzenie lekcji religii lub etyki.

H) Pracę logopedy oraz  pedagoga szkolnego, wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym, Komisariatem Policji oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole.

I) Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla ucznia, rodzica i nauczyciela J)Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 3

 1. Szkoła swoistą opieką otacza uczniów zdolnych, a w szczególności:

 1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, według zasad zapisanych w § 4 rozdział V niniejszego statutu;
 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
 3. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
 4. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

2.Zasady prowadzenia zajęć religii/etyki w szkole regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z 25marca 2014roku.Lekcje religii i etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których rodzice zadeklarują to w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona.                                                                                        

Jeśli w szkole na naukę  religii lub etyki zgłosi się mniej niż siedem osób, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenie organowi prowadzącemu ,który organizuje odpowiednio zajęcia etyki w grupach międzyoddziałowych oraz zajęcia religii-w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym -w grupach międzyszkolnych lub w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.                                                                                     

3. Szkoła organizuje naukę wychowanie do życia w rodzinie  w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.  Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce wychowanie do życia w rodzinie  nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. Nieuczestniczenie w szkolnej nauce wychowanie do życia w rodzinie  musi być zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły w formie pisemnej w celu uzgodnienia formy opieki w czasie trwania tej lekcji lub właściwego ułożenia tygodniowego planu zajęć.

4.Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu

§ 4

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.

2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.

4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem.

5. Szkoła zapewnia:

a) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach,

b) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły,

c) rozpoznawanie problemów,

d) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy,

e) przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać,

f) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego,

g) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,

h) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas 0, I-III oraz dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii,

i) umożliwienie działania na terenie Szkoły gabinetu pielęgniarki,

j) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce(klasie) szkolnej,

k) utrzymywanie stołówki(klas), kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności,

l) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.                                                                                                                                                                             

6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

§ 1

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego lub podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych lub programem wychowania przedszkolnego.

2.Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3.Program nauczania zawiera:

 1. opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 2. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 3. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 4. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz  warunków dydaktycznych;
 5. opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu;
 6. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

4. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 2. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 3. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 4. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
 5. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22a ust.8 ustawy z  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

6.Nauczyciel może wybrać program nauczania lub wychowania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

7. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.

8. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie lub program wychowania przedszkolnego.

9. Programy nauczania i wychowania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.

10. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania i wychowania stanowią szkolny zestaw programów.

11. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 2

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały cykl kształcenia.

2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.           

                                                                                § 3                                                                                                                     1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno - porządkowe, harmonogram  pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach świetlicowych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontrolę obiektów przeprowadza Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;
 21.  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 4

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną nad uczniami:

 1. rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez realizację przez wychowawcę Programu adaptacyjnego;
 2. znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych  i losowych  poprzez:
  • udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej;
  • występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji .

§ 5

1. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez realizację przyjętego Szkolnego Programu Profilaktycznego.

2.Szkolny Program  Profilaktyczny  opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawczy, powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny Program Profilaktyczny  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

3. Szkolny Program  Profilaktyczny  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.

4.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

5.Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6.Wychowawcy klas przedstawiają Szkolny Program Profilaktyczny uczniom i ich rodzicom.

§ 6

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Polega ona  na :

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 7. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 8. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 10. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 11. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.                          

2. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. Dyrekcją szkoły
 2. Rodzicami
 3. Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 4. Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 5. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 6. Poradniami specjalistycznymi

Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci. rodzicami;

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana na wniosek:

 1. dyrektora szkoły
 2. rodziców;
 3. ucznia;
 4. nauczyciela lub wychowawcy klasy;
 5. pedagoga;
 6. logopedy;
 7. psychologa,
 8. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej
 9. kuratora sądowego,                                                                          
 10. pracownika socjalnego, asystenta rodziny                                    
 11. pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną,

  4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. zajęć specjalistycznych : korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych;
 2. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;
 3. zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
 4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 5. porad dla uczniów.

§ 7                                                                                                                                                                                       

Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

§ 8

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających  z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

                                                                                         § 9                                                                                                                                                                                             Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 8. 

§ 10

  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. korekcyjno kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
 2. logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 dzieci;
 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

§ 11

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 12

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.

§ 13

           O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 14

1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.

2.Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.

                                                                                        § 15                                                                                                                 W szkole zatrudniony jest pedagog i logopeda, którzy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                                        § 16                                                   

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog i logopeda  w terminach podawanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

                                                                                         § 17                                                                                                                                                                                                      W szkole prowadzona jest pedagogizacja rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

                                                                                         § 18                                                                                                                                             

 1. Pedagog szkolny odpowiedzialny jest w imieniu Dyrektora szkoły za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, którą realizują wszyscy nauczyciele szkoły.

W tym celu pedagog podejmuje m. in. następujące zadania:

 1. Koordynuje rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych
 2. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 3. Bierze merytoryczny udział w zapisach dzieci do szkoły /diagnozowanie środowiska i potencjału ucznia/
 4. Dba o realizacje obowiązku szkolnego przez ucznia
 5. Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 6. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 7. Nawiązuje i utrzymuje współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi /PPP/
 8. Podejmuje oraz koordynuje podejmowanie przez nauczycieli działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli
 9. Podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 10. Koordynuje prace komisji pomocy materialnej uczniom
 11. Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a także udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu ich własnych dzieci
 12. Popularyzuje w różnych formach najnowsze osiągnięcia w dziedzinie psychologii i pedagogiki wśród nauczycieli i rodziców
 13. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 14. Współpracuje z Policją, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także w realizacji zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły
 15. Formułuje wnioski i corocznie informuje Radę Pedagogiczną o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2. Do realizacji tych zadań pedagog szkolny powinien:

 1. posiadać i realizować roczny plan pracy
 2. zapewnić możliwość kontaktu dla uczniów, rodziców zarówno przed południem , jak i w godzinach późniejszych
 3. brać udział w zebraniach z rodzicami
 4. współpracować w sposób bieżący i ciągły z organami szkoły, organizacjami pozaszkolnymi, wychowawcami klas, nauczycielami, oraz rodzicami w  rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych
 5. prowadzić rzetelnie dokumentację, w tym: dziennik pracy, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno – wychowawczej, teczki uczniów objętych opieka  PPP,wyniki ankiet przeprowadzanych wśród rodziców i dzieci, korespondencję z sądem,teczkę Komisji Pomocy Materialnej Uczniom, teczkę współpracy z organizacjami pozaszkolnymi w zakresie prewencji i profilaktyki
 6. przygotować dokumentację do uruchomienia dodatkowych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej / np. nauczanie indywidualne/
 7. przedkładać Dyrektorowi szkoły semestralne sprawozdania z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wraz z wnioskami na przyszłość

§ 19

  1.  Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej                 i pisma;
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;
 5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej  dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
 7. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających ze Szkolnego programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach;
 8. wykonywanie innych prac zgodnych z działalnością dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą Szkoły, zleconych przez Dyrektora Szkoły.

§ 20

            1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

          2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem   prowadzącym.

§ 21

1. Uczniów i dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub  znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2.Indywidualne nauczanie lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zajęcia przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

5.Zajęcia indywidualnego nauczania lub przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

6.Zajęcia indywidualnego nauczania lub przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane:

 1. z oddziałem szkolnym lub przedszkolnym,
 2. albo indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

7.W indywidualnym nauczaniu lub przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy lub oddziału przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania lub przygotowania przedszkolnego. Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9.Na podstawie orzeczenia Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania lub przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

 • od 4 do 6 godzin, realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni dla dzieci podlegających rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;
 • dla uczniów klas I –III od 6 do 8 godzin, realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni;
 • dla uczniów klas IV –VI od 8 do 10 godzin ,realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni.

12.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia dziecka, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu Szkoły.

§ 22

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Szkoły.

§ 23

           Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY  SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada  Pedagogiczna Szkoły;
 3. Rada Rodziców Szkoły;
 4. Samorząd Uczniowski.      

Każdy z wymienionych organów  działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 2

 Dyrektor szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a  szczególności:  

 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w Szkole;
 • udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 • odracza obowiązek szkolny;
 • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
 • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
 • zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.                                                                                       
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i program wychowania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną i radę Rodziców;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący ;                                                                                 
 • zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 • udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez dzieci odpowiednio obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
 • występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną  i Radę Rodziców;
 • umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 • opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;                                                                     
 • ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;              
 • a)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,                                               
 • b)materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkol.,  
 • podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 • ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
 • Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
 • Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 • Organizuje zajęcia dodatkowe określone w art.64 ust.1 pky.2 ustawy o systemie oświaty.
 •  

2.Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

 1. opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 5. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 6. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 7. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
 8. opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 9. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń znajdujących się na terenie szkolnym;
 11.  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 12.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
 13. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy  w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w Szkole;
 6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
 9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 10. udziela urlopów zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;
 11. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 12. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 13. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi  przez organ prowadzący;
 15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
 18. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania                      i zatwierdzania;
 19. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4.  Sprawuje opiekę nad uczniami:

 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 2. powołuje Komisję Stypendialną;
 3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
 4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
 5. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”
 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.                       

5.Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły przez organ prowadzący.                                                                                                                                        

6.Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

                                                                              § 3

1. W szkole istnieje stanowisko Społecznego Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor w Zastępstwie :

 1. w okresie nieobecności Dyrektora przejmuje jego wszelkie kompetencje 
 2. odpowiada za prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych, dyżurów na przerwach  i organizację zastępstw za nieobecnych  nauczycieli

§ 4

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.                     

2.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby   zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.                                       

3.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 6. uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;       
 7. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;                                                       
 8. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.                                                         

4.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
 2. opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 7. opiniuje  okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje tygodniowy plan lekcji;
 10. opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 11. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.  Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora Szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

6.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.                                                                                                                                                                 

7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.                                                                      

8.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.                                                                                                

9.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.                                                                                  

10.Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w terminie 7 dni od dnia posiedzenia rady w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. Ostemplowaną i przesznurowaną księgę protokołów przechowuje się w archiwum Szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. Od roku szkolnego 2012/2013 księga protokołów prowadzona jest w formie elektronicznej. Sporządzone protokoły przechowywane są w gabinecie dyrektora-w szafie pancernej.

§ 5

1.  W szkole działa Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
 5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  • szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1.  uchwala regulamin swojej działalności;
 2.  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli;
 3.  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów skierowane do uczniów, nauczycieli                             i rodziców.

3. Programy, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.                                                                                                                                                  

5.Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora;
 2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia szkoły;
 5. opiniuje propozycję dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 6. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art.64 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty;
 7. występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

6.  Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 6

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do:

 1. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 2. przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii  we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia,
 3. organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, działalności kulturalnej oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,
 4. redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów stanowiący załącznik  statutu.

§7

        1. Wszystkie organa szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły.

3.Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji wybranych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

7.Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według form  ujętych w niniejszym statucie.

9.Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad statutu

§ 8

1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły następuje drogą mediacji.

2.W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

3.W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 1. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 2. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu jako rozwiązanie ostateczne.
 3. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

§ 9

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

§ 10

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się stanowisko kierownicze – główny księgowy.

2. Dla stanowiska głównego księgowego Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA  NAUCZANIA  I WYCHOWANIA

§ 1

1.Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole Podstawowej w Palmierowie.

3.Zajęcia w Szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym Statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne; 
 4. w toku nauczania indywidualnego;
 5. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 6. w formach realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
 7. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 8. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego (2 godz.);
 9. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.

4.Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

5.Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

6.Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 25 minut.

§ 2

1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

 1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
 • zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.: organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi  i opiekuńczymi na  spotkaniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów,
 • udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
 • przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
 •  rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów Dyrektora pełnionych w czasie konsultacji  organizowanych w Szkole.
 1. Współdziałanie w zakresie:
 • doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
 • poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
 • zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
 1.  Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy Szkoły przez Dyrektora Szkoły:
 • za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
 • za pośrednictwem Rady Rodziców.
 1.  Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
 • rozmowy indywidualne,
 • indywidualne kontakty,
 • konsultacje,
 • zebrania z rodzicami.
 1.  Cele i zadania  współpracy  rodziców i nauczycieli :
 • nawiązanie ścisłych kontaktów, poznanie środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
 • przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
 • ustalenie form pomocy,
 • wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole,
 • wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
 • współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
 • omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
 • zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),
 •    udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, imprezach  rekreacyjno - sportowych,
 • zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów,
 • wizyty wychowawcy lub pedagoga szkolnego w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
 • kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
 • udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
 • udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie dzieci (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
 • obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnym  Systemie  Oceniania.

§ 3

INDYWIDUALNY TOK NAUKI

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

2.  Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

 1. uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
 2. rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

8.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w Szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog szkolny.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

13.W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej Szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym naocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20.Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21.Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 4

1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.W Szkole wprowadza się dodatkową dokumentację w formie teczki wychowawcy klasy.

3.Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.

4.Teczka wychowawcy klasy zawiera:

A. Informacje ogólne o zespole klasowym.

 1. Lista uczniów.
 2. Skład samorządu klasowego.
 3. Uczniowie zakwalifikowani do różnych form pomocy.
 4. Uwagi o stanie zdrowia uczniów.

 

 

B.  Dokumentacja dotycząca planowania i realizacji  planu  wychowawczego klasy.

a)Plan wychowawczy klasy.

b)Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego: w I semestrze oraz w II semestrze.

c)Plan wycieczek.

C.  Ocena zachowania ucznia.

 1. Obszary zachowania podlegające ocenie wg statutu i kryteria oceniania  zachowania.
 2. Arkusz oceny zachowania uczniów.
 3. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania - problemy  i  trudności wychowawcze. 

D. Współpraca z rodzicami. Tematyka zebrań.

a)Lista obecności na zebraniach.

b)Konsultacje z rodzicami.

c)Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

d)Oświadczenie rodziców w sprawie nauczania religii.

e)Sprzeciw rodziców w sprawie wychowania do życia w rodzinie.

 

ROZDZIAŁ  VI

SZKOLNY  SYSTEM  WYCHOWANIA

§  1

Na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawczy opracowuje, a Rada Pedagogiczna zatwierdza Szkolny Program Wychowawczy oraz Profilaktyczny na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Szkoły. 

§  2

Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez pozostałych pracowników Szkoły. Szkolny Program Wychowawczy oraz Profilaktyczny są dokumentami całościowymi i obejmują rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§  3

W realizacji programów uczestniczą różne podmioty (wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice, uczniowie, itd.). Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§  4

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 4. rozwoju samorządności;
 5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
 6. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
 7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§  5

1.Wyznacznikami skutecznej realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego  będą następujące kryteria:

 Uczeń:

 1. Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
 2. Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 5. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 7. Zna, rozumie i realizuje w życiu:
  • zasady kultury bycia,
  • zasady skutecznego komunikowania się,
  • zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
  • akceptowany społecznie system wartości
 8. Chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;
 9. Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 10. Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§  6

1. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy oraz Profilaktyczny wychowawcy klas opracowują klasowe plany wychowawcze na dany rok szkolny. Klasowe plany wychowawcze powinny uwzględniać:

 • cele priorytetowe na dany rok szkolny;
 • cele wynikające z programu wychowawczego:
 • kształtowanie w uczniach pożądanych cech osobowości i postaw poprzez nabywanie określonych umiejętności wychowawczych,
 • budowanie właściwych relacji w klasie i więzi pomiędzy uczniami;
 • tworzenie pozytywnego wizerunku klasy jako integralnej części społeczności szkolnej,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyzmu,
 • promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych,
 • promowanie zdrowia jako jednej z najważniejszych dla człowieka wartości,
 •  preorientacja zawodowa- kształtowanie umiejętności programowania własnego rozwoju i planowania przyszłości.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA SZKOŁY

§  1

1.Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada:

 • 6 sal lekcyjnych;
 • salę gimnastyczną;
 • bibliotekę i  czytelnię ;
 • pracownię komputerową z 18 stanowiskami;
 • salę oddziału przedszkolnego;
 • toalety;
 • pokój nauczycielski;
 • gabinet pedagoga, logopedy i  księgowego;
 • sekretariat i gabinet Dyrektora.
 • pomieszczenia obsługi;

§  2

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych do końca stycznia. Drugi semestr trwa od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§  3

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć  pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem Dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN.

§  4

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .

§  5

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§  6

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§  7

1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych o strukturze międzyklasowej.

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć prowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

3.W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora zajęć.

4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

 1. opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyklasowych   w  warunkach organizacyjnych Szkoły;
 2. prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
 3. współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyklasowych.

5.W przypadku wyjazdów o strukturze międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

 

§ 8

Zasady organizacji zajęć wyjazdowych określa ,,Regulamin wycieczek szkolnych” stanowiący załącznik niniejszego statutu.

§ 9

1.  W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  Szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

3. Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1, nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 10

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – z poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada nauczyciel, któremu Dyrektor Szkoły powierza funkcję opiekuna praktyki. 

§ 11

1. W Szkole działa biblioteka .

2. Biblioteka jest :

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

3.  Zadaniem  biblioteki jest :

 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej;
 4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych;
 5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej ;
 6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 7. przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 10. organizacja wystaw okolicznościowych.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza  należy:

 1. w zakresie pracy pedagogicznej:
 • udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki ,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
 • prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
 • udział w realizacji programu edukacji czytelniczej ,
 • udział w realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły poprzez współpracę  z wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów,  rodzicami  uczniów i innymi instytucjami  pozaszkolnymi;
 1. w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
 • gromadzenie zbiorów;
 • ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi  przepisami;
 • selekcjonowanie zbiorów;
 • opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów
 • prowadzenie dokumentacji pracy.

5. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  Szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki stanowiący załącznik  niniejszego Statutu.

7.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 12

Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe.

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie oczekujący na autobus szkolny. Przede wszystkim dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz odjazd autobusu.
 2. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając potrzeby uczniów oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej oraz  rekreacji.
 5. Świetlica realizuje zadania w oparciu o roczny plan pracy świetlicy opracowany przez wychowawcę świetlicy oraz miesięczne plany pracy. Plan pracy świetlicy uwzględnia zadania wynikające z planu pracy szkoły oraz programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.

§ 13                                                                                                                                                                             

NAUCZANIE RELIGII I ETYKI

1. Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki religii regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.

2. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowym i są prowadzone dla uczniów, których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona w każdym momencie.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi w czytelni lub świetlicy szkolnej.

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

6. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

7. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

8. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

9. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

10. Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia.

11. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

12. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności  z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

13. Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. Nie ma wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć.

14. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na świadectwie umieszczana jest ocena korzystniejsza dla ucznia(bez adnotacji, którego przedmiotu tyczy religii,czy etyki).

§ 14

1. Szkoła posiada pracownię komputerową, służącą do przeprowadzania zajęć z przedmiotów  zajęcia komputerowe, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zajęć z innych przedmiotów.

2. Z pracowni komputerowej mogą korzystać uczniowie podczas zajęć dydaktycznych, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

3.  Pracownia oraz znajdujący się w niej sprzęt są wykorzystywane w celach dydaktycznych – do przeprowadzania zajęć z uczniami, przygotowywania przez nauczycieli materiałów do lekcji.

4.Nauczyciel opiekun pracowni komputerowej opracowuje regulamin korzystania z pracowni komputerowej, zawierający zasady korzystania z pracowni, prawa i obowiązki użytkownika. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej stanowi załącznik niniejszego Statutu.

5.Użytkownik pracowni komputerowej jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu  oraz instrukcji bhp, które są umieszczone w widocznym miejscu pracowni.

§ 15

1. W szkole istnieje oddział przedszkolny.

2. W oddziale przedszkolnym prowadzone jest roczne przygotowanie dzieci pięcioletnich do podjęcia nauki w szkole.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

4.Tygodniowa liczba godzin zajęć obowiązkowych wynosi 25.

5. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

6. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.

§ 16

1. W szkole mogą działać następujące zespoły nauczycielskie:

 1. Zespół wychowawczy;
 2. Zespoły nauczycieli uczących w  klasach 0-III oraz IV-VI; 
 3. Zespoły problemowo – zadaniowe.

2.Praca zespołów jest dokumentowana. Dokumentację pracy zespołu prowadzi przewodniczący zespołu.

§ 17

1. Wychowawcy wszystkich klas ,pedagog szkolny i logopeda tworzą zespół wychowawczy Szkoły, którego przewodniczącym jest pedagog szkolny.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

 1. ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania w zakresie oceny z zachowania oraz szkolnego programu wychowawczego;
 2. propagowanie nowych rozwiązań pedagogicznych podwyższających efektywność pracy wychowawczej;
 3. dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej Szkoły i formułowania wniosków podjętych w tym zakresie celem ich przyjęcia przez Radę Pedagogiczną;
 4. diagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych oraz przyczyn pojawiania się zachowań patologicznych wśród uczniów;
 5. opracowanie, realizacja i ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego;
 6. analizowanie wszystkich przypadków zgłoszonego przez wychowawców klas obniżenia oceny z zachowania oraz przygotowanie projektu stosownej uchwały Rady Pedagogicznej zatwierdzającej te oceny;
 7. organizowanie wszelkich form pracy z zakresu spraw wychowawczych, szczególnie dla młodych, początkujących wychowawców oraz dla innych, w zależności od potrzeb zgłaszanych w tym zakresie;
 8. organizowanie rad szkoleniowych, lekcji otwartych oraz innych zajęć w celu wymiany doświadczeń i informacji oraz w celu promocji.
 9. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

§ 18

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół uczący, którego przewodniczącym jest wychowawca danej klasy. Nauczyciele prowadzący zajęcia  w klasach IV – VI  tworzą zespół uczący danej klasy, którego przewodniczącym jest wychowawca. Nauczyciele oddziału przedszkolnego   i nauczyciele uczący w klasach I – III tworzą zespół nauczycieli. Przewodniczącego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.

2.  Do zadań zespołu uczącego należy:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
 2. ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 3. wspieranie wychowawcy klasy w realizacji jego zamierzeń wychowawczych i opiekuńczych;
 4. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
 5. opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 6. organizowanie lekcji otwartych i koleżeńskich w ramach doskonalenia zawodowego, w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych i informacji służących promocji ciekawych form pracy z uczniami.

§ 19

1. Zespoły problemowo – zadaniowe powołane są w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany  przez Dyrektora Szkoły.

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.

4.Dyrektor Szkoły powierza jednemu z pracowników szkoły funkcję szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa.

5.Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole należy:

 1. integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa;
 2. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego;
 3. wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
 4. pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna itp.)  oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci;
 5. współpraca z rodzicami i środowiskiem;
 6. dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną;
 7. promowanie w szkole i środowisku bezpieczeństwa dzieci;
 8. podejmowanie różnych form doskonalenia.

§ 20

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 1

1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowania oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 2

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 4. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralne/roczne oceny klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Uczniowie szkoły są klasyfikowani oceną semestralną oraz klasyfikowani i promowani

oceną roczną na koniec każdego roku szkolnego.

4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

a.  I semestr trwa od 1 września do końca stycznia

b.  II semestr trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o bieżącym poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o    postępach w tym zakresie poprzez przekazywanie informacji o mocnych i słabych stronach;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3.  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz nauczycielom informacji
  o postępach, szczególnych uzdolnieniach, a także trudnościach towarzyszących kształceniu poszczególnych uczniów;
 4. monitorowanie pracy ucznia;
 5.  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno– wychowawczej ukierunkowanej na skuteczne wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
 6. rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej,
 7. wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 8. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,
 9. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

6. Jednym ze sposobów oceniania, wspierającym ucznia w jego uczeniu się jest stosowanie na wszystkich szkolnych zajęciach edukacyjnych elementów oceniania kształtującego. Informacje o istocie i zasadach oceniania kształtującego znajdują się  w załączniku nr 1.

 

§ 3

I. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego funkcjonuje następujący system motywowania ucznia do pracy:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała wychowawcy na zebraniu rodziców.

3) pochwała dyrektora udzielona publicznie wobec uczniów,

4) pochwała dyrektora udzielona na zebraniu rodziców,

5) świadectwo z wyróżnieniem, nagrody rzeczowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

6) nagrody i dyplomy za osiągnięcia sportowe, pozalekcyjne i społeczne.

§ 4

I. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z nauczania, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

II. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) sposobie udostępniania uczniom lub rodzicom wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania,
w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny.

III. Informacja o zapoznaniu uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z nauczania oraz o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania winna być zanotowana w dzienniku lekcyjnym.

§ 5

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej(niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego opinię o potrzebie nauczania indywidualnego (dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia) dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) podejmuje decyzję o trybie nauczania indywidualnego.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 6

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 7

1. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują przepisy zawarte w przedmiotowych zasadach oceniania.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 9

I. W klasach I - III ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma charakter opisowy, uwzględniający poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Obejmuje on w szczególności:

1) bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dziennikach lekcyjnych.

2) przygotowanie semestralnej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka na formularzu opracowanym przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego zatwierdzonym przez dyrektora szkoły,

3) przygotowanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka na formularzu świadectwa promocyjnego.

II. Ocena opisowa służy nauczycielowi do rejestrowania postępów w nauce w odniesieniu do bieżących umiejętności, wiadomości oraz postaw jak również określa kierunek dalszej pracy z dzieckiem. Poprzez gromadzenie informacji o uczniach nauczyciel określa czy oczekiwania i wymagania nie są zbyt wysokie lub niskie, czy dziecko zmierza we właściwym kierunku, czy uzyskuje zamierzone efekty w określonym czasie, czy aktualny poziom rozwoju dziecka jest zgodny z jego możliwościami.

III. Ocena opisowa określa właściwe działania nauczyciela i rodziców zmierzające do osiągnięcia zamierzonych efektów dydaktyczno – wychowawczych.

IV. Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej spełnia trzy funkcje:

1) informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki był wkład pracy;

2) korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty.

3) motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwości osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły.

§ 10

I. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne semestralne/roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy, ustala się według następującej skali:

Stopień            Skrót literowy  Ocena cyfrą

celujący                        cel                   6

bardzo dobry               bdb                  5

dobry                           db                    4

dostateczny                 dst                   3

dopuszczający             dop                  2

niedostateczny             ndst                 1

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 6 do 2.Negatywną oceną klasyfikacyjna jest ocena ustalona w stopniu 1.

II. Nie  dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków „ + ” i „ - „.

III. Nie dopuszcza się stosowania znaków „ +” i „ – „ przy klasyfikacyjnych ocenach semestralnych i rocznych.

IV. Oceny dzielą się na:

1) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,

2) klasyfikacyjne semestralne/roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany semestr/rok szkolny.

V. Ustalona ocena klasyfikacyjna semestralna/roczna powinna uwzględniać wkład pracy ucznia oraz nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

VI. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z całego roku.

VII. Semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

VIII. Śródroczne i semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

IX. Szczegółowy system wystawiania ocen klasyfikacyjnych semestralnych/rocznych z ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów i bloków przedmiotowych określają nauczyciele prowadzący w przedmiotowych zasadach oceniania.

X. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 11

1. Szczegółowe kryteria ocen:

 1. stopień celujący (6) oznacza, uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony  podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki i wykracza poza nią; wiadomości i umiejętności są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu; wiadomości i umiejętności stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych, poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.
 2. stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki; wiadomości i umiejętności są złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, poprawny język, styl, posługiwanie się terminologią naukową.
 3. stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności wyznaczonych podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki nie jest pełny, lecz nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; wiadomości i umiejętności są istotne w strukturze przedmiotu, są bardziej złożone, mniej przystępne niż podstawowe, przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładach) znanych z lekcji i podręcznika, - poprawność językowa, usterki stylistyczne, język umiarkowanie skondensowany.
 4. stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone podstawą programową osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki jedynie w podstawowym zakresie, co może pociągnąć za sobą kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia.; wiadomości i umiejętności są najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości; stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego.
 5. stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności wyznaczonych podstawą programową osiągnięć edukacyjnych dla danego etapu nauki jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danej dziedzinie i utrudnia kształcenie w innych dziedzinach; wiadomości i umiejętności są niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu; ograniczona umiejętność stosowania wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela, liczne błędy, niepoprawny styl, trudności w wysławianiu.
 6. stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań określoną podstawą programową osiągnięć edukacyjnych dla danego etapu nauki, co uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na wyższym poziomie z danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

§ 12

I. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe, testy kompetencji na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego

działu (lub dużą część działu),

2) kartkówki, dyktanda,

3) prace domowe,

4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, aktywność,

5) sprawdziany,

6) wypowiedzi ustne,

7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

8) zadania dodatkowe np. projekty długoterminowe,

9) prace w zespole,

10) testy sprawnościowe,

11) prace plastyczne i techniczne,

12) działalność muzyczna.

§ 13

1. Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania i podaje każdy z nauczycieli.

2. Przy ocenianiu prac pisemnych obejmujących treść całego działu (lub dużą część działu),wprowadza się następujący procentowy przelicznik stopnia opanowania treści programowych przez ucznia na poszczególne wymagania w skali :

100% - na stopień celujący/zadanie (zadania ) dodatkowe

99% - 90% - - na stopień bardzo dobry

89% - 75% - na stopień dobry

74% - 55% - na stopień dostateczny

54% - 30% - na stopień dopuszczający

29% - 0% - na stopień niedostateczny

Dla uczniów z opiniami czyli dostosowaniami stosuje się następującą skalę:

100%-80-%- na stopień celujący

79% - 51% - - na stopień bardzo dobry

50% - 45% - na stopień dobry

44% - 20% - na stopień dostateczny

19% - 11% - na stopień dopuszczający

10% - 0% - na stopień niedostateczny

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania    indywidualnego   należy dostosować – na podstawie tego orzeczenia– wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Bez względu na kryteria przy wystawianiu ocen nauczyciel powinien uwzględnić indywidualne możliwości dziecka oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

3. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwa sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.

4. Termin zwrotu ocenionych kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, pisemnych prac klasowych – dwa tygodnie.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły. Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania .

6. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej napisanej na ocenę niedostateczną w przeciągu 2 tygodni od jej rozdania; poprawę pisze tylko raz.

7. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu końcowego decydującego o ocenie.

8. Prace kontrolne są przechowywane w szkole do 31 sierpnia roku szkolnego.

§ 14

1. Z przedmiotu o wymiarze 1 godz. tygodniowo uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe w semestrze.

2. Z przedmiotu o wymiarze 2 – 3 godz. tygodniowo uczeń powinien otrzymać przynajmniej 5 ocen cząstkowych w semestrze.

3. Z przedmiotu o wymiarze 4-5-6 godz. tygodniowo uczeń powinien otrzymać co najmniej 7-10 ocen cząstkowych w semestrze.

§ 15

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną w zależności od wniosku..

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna rodziców i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

5. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami godności i praw obu stron (nauczyciela i ucznia).

6. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

7. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju, itd.) może wpłynąć na ocenę semestralną i końcową wyłącznie w sytuacjach się powtarzających.

8. Sporadyczne niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na ocenę całościową.

9. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.

10. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą (2 razy w półroczu) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu (raz w miesiącu) oraz w miarę potrzeb.

11. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są wpisywane do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia
w dniu otrzymania oceny.

 

 

Ocena zachowania uczniów

§ 16

I. Oceny zachowania ucznia z wystawieniem stopni, dokonuje się dwa razy w roku: przed zakończeniem pierwszego semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego.

II. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, określonych w statucie szkoły.

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

8) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

III. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 17

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

a. samoocena ucznia,

b. ocena zespołu klasowego,

c. ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami przedmiotowymi uczącymi w danej klasie, pedagogiem, kierownictwem szkoły.

2. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny.

3. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego.

4. Ustalenie oceny z zachowania jest czynnością jawną.

§ 18

1. Semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne zachowania począwszy od klasy czwartej klasy, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

2. Przed wystawianiem oceny z zachowania przyznaje się uczniowi punkty w następujących kategoriach:

 1. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi.
 2. Zachowania społeczne
 3. Zachowanie podczas lekcji, przerw i uroczystości szkolnych
 4. Wygląd zewnętrzny ucznia
 5. Stosunek do obowiązków szkolnych
 6. Frekwencja
 7. Uczestnictwo w życiu szkoły, praca nad własnym rozwojem.
 8. Uczestnictwo w życiu klasy, praca nad własnym rozwojem.

Takt i kultura

                                              Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

 

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji a jego  postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia. Nigdy nie używa wulgaryzmów. Postępowanie ucznia jest zgodne z zasadami uczciwości, zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, respektuje normy etyczne, zasady współżycia społecznego. Jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób

6-5-4

 

Zdarzyło się uczniowi zachować nietaktownie, nie zapanować nad emocjami, użyć mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, postąpić niezgodnie z zasadami, ale po zwróceniu uwagi natychmiast wyeliminował uchybienia w  swoim zachowaniu

3-2-1

 

Uczeń nagminnie jest nietaktowny, arogancki w stosunku do kolegów                       i pracowników szkoły lub używa wulgaryzmów, lub postępowanie ucznia jest sprzeczne  z zasadami uczciwości, nie szanuje godności własnej  i innych ludzi

0

 

Zachowania społeczne

                                              Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

Uczeń nie wykazuje przejawów agresji i  przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji słownej i fizycznej, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

 

6

Uczeń nie wykazuje przejawów agresji, ale zachowuje bierna postawę wobec agresywnych zachowań, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

5-4

Uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty

3-2-1

Często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, a środki     zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę

0

Nieświadomie przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, narzędzia, substancje

- 2

Przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, narzędzia, substancje z zamiarem ich użycia

-6

Zachowanie podczas lekcji, przerw i uroczystości szkolnych

                                          Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

Zachowuje się odpowiednio do sytuacji, pilnie uważa na lekcjach,

6-5-4

Zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji , przerwy lub uroczystości szkolnej, skomentować wypowiedź nauczyciela bądź kolegów

3-2-1

Celowo zachowuje się niestosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia/gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, niestosowne gesty, demonstracyjnie reaguje na uwagi(odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów). Opuszcza klasę, bądź szkołę bez pozwolenia nauczyciela

0

Wygląd zewnętrzny ucznia

                                              Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

Uczeń dba o estetykę  swojego wyglądu i higienę osobistą .

6-5-4

Zdarza mu się nie zmienić obuwia, nie zastosować się do odpowiedniego stroju i wyglądu określonego regulaminem

3-2-1

Nie dba  o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nie nosi stosownego ubioru.

0

Poprzez „ stosowny wygląd zewnętrzny ucznia „ rozumie się:

 • czysty, skromny, nie wyzywający strój ( bluzki bez dużych dekoltów, zakrywające brzuch)
 • brak makijażu, brak pomalowanych paznokci
 • naturalny kolor włosów
 • buty na płaskiej podeszwie
 • brak jakichkolwiek tatuaży
 • kolczyki dopuszczalne tylko w uszach i tylko  u dziewcząt   

Stosunek do obowiązków szkolnych i frekwencja.

Kategoria

Punkty

Uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, zawsze jest przygotowany do lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela.

     6-5-4

Uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji i nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela.

     3-2-1

Uczeń uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, często nie przygotowuje się do zajęć, nie pracuje na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

        0

 

 

Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia.

Ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień

Punkty

0 godzin nieusprawiedliwionych

6

0 godzin nieusprawiedliwionych i 1-4 spóźnień

4

1-5 godzin nieusprawiedliwionych

0

6-10 godzin nieusprawiedliwionych

- 2

11-15 godzin nieusprawiedliwionych

- 4

powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych

- 6

od 5-9 spóźnień

-3

od 10-14 spóźnień

- 4

od 15-20 spóźnień

- 5

powyżej 20 spóźnień

- 6

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie usprawiedliwień godzin nieobecnych przez uczniów odbywać się musi w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły.

Uczestnictwo w życiu szkoły. Praca nad własnym rozwojem.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Punkty

Uczeń bierze aktywny udział w promocji szkoły na terenie miasta, regionu, angażując swój czas prywatny np. poczet sztandarowy,  konkursy, zawody, akcje szkolne, akcje pozaszkolne.

1-3

Zaangażowanie w życie szkoły.

Punkty

Aktywna praca w organizacjach szkolnych np. Samorząd Szkolny,  poczet sztandarowy, fototeka, gazetka szkolna lub aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych.

1-3

Uczestnictwo w życiu klasy. Praca nad samorozwojem

Zaangażowanie w życie klasy.

Punkty

Praca w samorządzie klasowym: pełnienie funkcji przewodniczącego, zastępcy, skarbnika oraz innych funkcji klasowych.

 

 

1-6

Aktywny udział w przygotowaniu imprez klasowych.

Pomoc koleżeńska-systematyczna pomoc kolegom w nauce lub wspieranie w trudnych sytuacjach.

Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty(maksymalnie 3) za 100% frekwencję lub pochwały. Uczniowi odejmuje się punkty za negatywne uwagi

Uwagi negatywne

Punkty

Uczeń posiada od 2-5 uwag

- 2

Uczeń posiada od 6-10 uwag

- 4

Uczeń posiada powyżej 10 uwag

- 6

 

Zasady ogólne

1.Ocena zachowania musi uwzględniać także postawę wobec nałogów i uzależnień.

2.Ocenę  zachowania obniża się do nagannej, bez  względu na dotychczasowe osiągnięcia za:

 • każdy przypadek spożywania alkoholu, palenia papierosów lub zażywania środków odurzających ( w szkole, poza szkołą, podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę)
 • każdorazowe wykroczenia powodujące zagrożenie życia lub inny czyn będący w kolizji z prawem karnym (szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe zniszczenie mienia)
 • zachowanie agresywne ( wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych również w cyberprzestrzeni)
 • uczestnictwo lub organizację zmowy przeciwko uczniowi lub uczniom
 • fotografowanie, filmowanie, nagrywanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie zdjęć, filmów lub wszelkich innych możliwych nagrań z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów bez ich zgody

3.Uczeń, który otrzymał ocenę naganną z zachowania jest pozbawiony przywilejów ucznia i nie reprezentuje szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe itp.) do czasu uzyskania pozytywnej oceny z zachowania.

4.W przypadku wystąpienie zachowań lub zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzję o ocenie zachowania podejmuje Rada Pedagogiczna

W zależności od liczby uzyskanych punktów uczeń otrzymuje ocenę:                                     

  42 punkty i powyżej              zachowanie wzorowe

35 - 41 punktów                     zachowanie bardzo dobre                                                         

28 -34 punktów                      zachowanie dobre

21 -27 punktów                      zachowanie poprawne                                                                      

14-  20 punktów                     zachowanie nieodpowiednie                                                              

13 i mniej punktów                zachowanie naganne

§ 19

 1. Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania naganną, a jego postępowanie zgłaszane jest na policję i Sądu rodzinnego.
 2. Uczeń, który dokonał zniszczenia podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej otrzymuje ocenę z zachowanie o stopień niższą od proponowanej.
 3.  O zachowaniu ucznia szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej (dzienniczki) lub ustnej na zebraniu lub indywidualnie.
 4.  Wychowawca zobowiązany jest podać propozycje ocen zachowania uczniów nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Klasyfikacja

§ 20

1. Klasyfikacja semestralna/roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym semestrze/roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja semestralna/roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym semestrze/roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikowanie semestralne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego.

Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły zgodnie z kalendarium MEN.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5. Przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wszystkich przewidywanych dla niego semestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

a. informację o proponowanej ocenie semestralnej/rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele danego przedmiotu, wychowawcy przekazują uczniowi i rodzicom na tydzień przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

b. informację o przewidywanych semestralnych/rocznych ocenach niedostatecznych nauczyciel przekazuje uczniowi i rodzicom na piśmie na miesiąc przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, informacja ta winna być potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna, nauczyciel sporządza również stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym.

c. informację o przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie nagannej zachowania nauczyciel przekazuje uczniowi i rodzicom na piśmie na miesiąc przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, informacja ta winna być potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna, nauczyciel sporządza również stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym.

6. Każdy uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Do 5 dni od uzyskania informacji o przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej oceny.

8. Nie ulegają zmianie kryteria oceniania.

9. Nauczyciel następnego roboczego dnia od otrzymania wniosku ustala:

1) formy poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjnej,

2) termin poprawy,

3) powiadamia ucznia, rodziców (prawnych opiekunów).

10. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej.

11. Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 3 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem rady pedagogicznej.

12. Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego to jest do 31 sierpnia.

13. Do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania jeśli zostanie udokumentowane naruszenie kryteriów oceniania zachowania.

14. Na 3 dni przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne zachowania do dziennika lekcyjnego.

§ 21

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się na pisemną prośbę ucznia lub rodzica złożoną w ciągu dwóch tygodni od daty rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

1) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z formy pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny tok nauki egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Egzamin komisyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się oceny zachowania. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczącego komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

3) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.                                                                                          

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 7, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 8 - skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 23 i § 24 pkt. 2.

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 i § 24 pkt. 2.

14. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 23.

§ 22

Procedura odwoławcza

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) jeden  nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

f) przedstawiciel rady rodziców.                                                                                                                        

5. Nauczyciel o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.                                                                                                                                                                                               6. Ustalona przez komisję semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 24 pkt2.                                                                                                                                                                                        

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:                                                                      

1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:                                                                                                                                                        

a) skład komisji,                                                                                                                                                                  

b) termin sprawdzianu o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1)                                                                                                       

c) zadania (pytania) sprawdzające,                                                                                                                                       

 d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;                                                                                                                     

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:                                                                                          

a) skład komisji,                                                                                                                                                                       

b) termin posiedzenia komisji,                                                                                                                                                                    

c) wynik głosowania,                                                                                                                                                                                            

 d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.                                                                                                             

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia                                                                                                                    

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7 ppkt a dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.                                                                                                                                                                      

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt.                    

1) w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.                                                                                                          

10. Przepisy od pkt. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 23

Egzamin poprawkowy

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.                                                                                                                                      

2. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej/rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.                                                                                                                

3. Egzamin poprawkowy składa się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.                                                                                                          

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, na prośbę zainteresowanego złożoną w ciągu dwóch tygodni od daty rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.                                                                                                                                                    

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                                                   

W skład komisji wchodzą:                                                                                                                                  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,                    

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,                                                                       

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.                               

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 5, ppkt. 1) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.                                                                 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:                                          

1) skład komisji,                                                                                                                                              

2) termin egzaminu poprawkowego,                                                                                                                                

3) pytania egzaminacyjne,                                                                                                                                    

4) wyniki egzaminu                                                                                                                                            

5) oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.                                                                                                                

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego. Szczegółowy termin ustala dyrektor szkoły.                                                                                                                                                            

 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 10.                                                                                                            

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 24

Promocja

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.                                                                                                                 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.                                                                                     

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III,  na wniosek wychowawcy klasy  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.                                                                                                        

4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 26 pkt. 10                                                       

5. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem pionowym i z nadrukiem „z wyróżnieniem”.                                                                                                                                                  

1) do średniej ocen wliczana jest ocena z religii                                                                                                      

2) ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra                                                                                                                   

3) oceny z zajęć edukacyjnych co najmniej dobre                                                                                                

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.                                                                                                                        

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 26 ust. 10. (promowany warunkowo).                                                   

8. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny.                                                                                                              

 9. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia . . . promowany warunkowo do klasy . . .”                                                    

10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał pozytywne końcowe  oceny klasyfikacyjne i przystąpił do sprawdzianu ..

§ 25

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1.Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.                                                                                                                    

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.                                                                                    

3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową.                                                            

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie określonym przez komisję okręgową.                                 

5. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu.                                                                                                                                    

6. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.                                                                                                                                                              

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora komisji okręgowej.                                                               

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.                             

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.                                                                      

10. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.                                                                                                                                                     

11. Wyniki sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w pkt.15 - do dnia 31 sierpnia danego roku.                                                                                                                                                                                       

12. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.                                                                                                                                             

13. Komisja okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu.                                         

14. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji jest ostateczne.

§ 26

1. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach w nauce:                                                         

1) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami,                                                                                          

2) zebrania klasowe (wywiadówki) śródsemestralne i semestralne,                                                                          

3) informacje pisemne w zeszytach przedmiotowych, dzienniczku ucznia, w zeszytach kontaktów z rodzicami

2. Formy informowania rodziców (prawnych opiekunów):                                                                                        

1) pisemna (karta oceny opisowej, karta przedmiotów),                                                                                               

2) ustna (rozmowa z opiekunem potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego),

§ 27

Dokumentowanie oceniania

1. Dokumentami służącymi do rejestracji postępów w nauce ucznia są:                                                                    

1) klasowy dziennik lekcyjny                                                                                                                             

2) arkusz ocen ucznia prowadzony przez cały okres nauki.                                                                                        

Wzór dziennika lekcyjnego i arkusza ocen określają odrębne przepisy.                                                                      

2. W dzienniku lekcyjnym wpisuje się obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów nauczania, oceny z zachowania, wyniki sprawdzianów przeprowadzonych przez komisję egzaminacyjną.                                                                         

3. Wpisów do arkusza ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołów egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu lub egzaminu, przekazanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w arkuszu ocen jest wychowawca klasy i dyrektor szkoły, którzy potwierdzają podpisem zgodność wpisów z dokumentami na podstawie na podstawie których ich dokonano.                                                                                                                                       

4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej (wpisuje się datę jej podjęcia).                                                                                                       

5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę z zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu. W rubrykach nie wypełnionych wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wpisuje się "zwolniony".                                                                                                                                   

6. W arkuszu ocen zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, jego odpisu oraz duplikatu, zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.                                                                                           

7. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen (kserokopię z opisem słowem "odpis").                                                                                                                                    

8. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen stanowią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy w danym roku ukończyli lub opuścili szkołę. Stronice księgi należy ponumerować.                                                                                                                         

9. Do czasu założenia księgi ocen arkusze ocen wraz z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokółami egzaminów warunkujących klasyfikowanie i promowanie oraz pozostałą dokumentację tych egzaminów, przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.

§ 28

Ewaluacja wewnątrzszkolnych  zasad oceniania

1. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:                                                               

• uczniowie (podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami),                                                                                                                

• rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich),                                                                                                                    

• nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów samokształceniowych)                                          

2. Po każdym skończonym roku szkolnym Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania poddawany jest weryfikacji.               

3. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do przeanalizowania wniosków i zatwierdzenia zmian.

ROZDZIAŁ IX

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY                                                                                                                  § 1

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;
 2. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
 3. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  Dyrektorowi Szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 6. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 7. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnym   Systemie  Oceniania;
 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;
 9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 10. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 11. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 12. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez instytucje zewnętrzne w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 13. aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
 14. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru, natychmiastowe informowanie Dyrektora Szkoły o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  KP;
 15. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów, w tym teczki wychowawcy klasy;
 16. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej   ucznia;
 17. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 18. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 19. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 20. uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 3. z tym, że w ramach tych zajęć nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora Szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze określonym w art. 42 KN tj.: 2 godzin w tygodniu (w roku szkolnym 2009/2010 w wymiarze 1 godziny w tygodniu);
 4. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

4.Nauczyciel jest obowiązany rejestrować w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć pozalekcyjnych działania wymienione w  ust. 3 pkt. 1i 2;

5.Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w ust. 3 pkt. 2 lit.  a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 2

1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 2. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 5. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 6. opracowanie i realizację planu pracy wychowawcy klasowego;
 7. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 8. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 9. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 10. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności  w uzupełnieniu materiału;
 11. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 12. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 13. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych i wycieczek;
 14. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 15. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 16. współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 17. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły, pedagoga szkolnego i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.

3.Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4.Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:

 1. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy klasowego;
 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
 3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
 4. wypisuje świadectwa szkolne;
 5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§ 3

1. Nauczyciel jest zobowiązany wykonywać zadania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.

2.Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

3.Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

4.Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 6. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 7. natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

5.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

6. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

7. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

8. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

9.Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych stanowiącym załącznik niniejszego Statutu.

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

 1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna  nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 2. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
 3. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia,  jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby, do osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 4. Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji  i po jej zakończeniu.
 5. Po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów.
 6. Uczniów, chcących skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.
 7. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia.

13.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 4

1.Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. Grupa ta podlega przepisom prawa pracy i innym zarządzeniom , dotyczącym tej grupy pracowniczej.

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3.Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w  szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 10. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.                                                                             
 11. troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, poprzez sprawną organizację pracy, w oparciu o przestrzeganie przepisów porządkowych, BHP, p.poż
 12. przestrzeganie Regulaminu Pracy i zarządzeń dyrektora szkoły w sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.
 13. poszanowanie mienia szkolnego

§  5

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły stanowiący załącznik niniejszego Statutu.

 

 

§  6

1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników Szkoły.

2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem..

§ 7

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

ROZDZIAŁ X

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§  1

1. Uczeń ma prawo przebywać w Szkole w warunkach zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

2. W celu zapewnienia uczniowi warunków pobytu w Szkole, o których mowa w ust. 1 Szkoła:

 1. prowadzi pracę wychowawczą w kierunku profilaktyki, realizując programy wychowawcze i odpowiednio przygotowując godziny do dyspozycji wychowawców;
 2. prowadzi pedagogizację rodziców nt. uzależnień, ochrony przed przemocą i demoralizacją;
 3. współpracuje z komendą policji, sądem rodzinnym w celach prewencyjnych;
 4. zapewnia opiekę uczniom podczas przerw międzylekcyjnych oraz bezpośrednio przed i po zajęciach;
 5. służy  pomocą w nagłych sytuacjach zagrożenia;
 6. organizuje pracę pracowników obsługi tak, aby osoby z zewnątrz nie mogły tworzyć w Szkole sytuacji zagrożenia dla uczniów;
 7. dba o należyty stan techniczny sprzętu, pomieszczeń i urządzeń.

§  2

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę  i poszanowanie jego godności, poglądów politycznych  i religijnych;
 3. korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno– wychowawczym, przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły i nauczycielom swoich problemów i uwag, otrzymywania na swoje pytania umotywowanych odpowiedzi;
 5. swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; ochrony swoich praw osobistych; stosunki rodzinne nie mogą być przedmiotem publicznych uwag;
 6. rozwijania zainteresowań, talentów, reprezentowania Szkoły  w konkursach, olimpiadach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami  i możliwościami;
 7. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;
 8. sprawiedliwej, obiektywne i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje uczeń wyłącznie za wiadomości i umiejętności, zachowanie w Szkole ocenia się odrębnie;
 9. dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności, ma też prawo do pomocy ze strony kolegów;
 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki, pracowni komputerowej;
 12. przynależności do wybranej przez siebie organizacji pozaszkolnej i wybranych kół zainteresowań;
 13. przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły oraz innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 14. za wygłoszone jawnie na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami własne zdanie, zgodnie z zasadami prowadzenia dyskusji, uczeń nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani szykanowany;
 15. pełnej realizacji poniższych zasad sprawdzania wiadomości i umiejętności:
 • za klasówkę uważa się wszystkie prace trwające nie mniej niż 45 minut (bez względu na zakres materiału);
 • ilość klasówek w tygodniu nie może przekraczać 3;

Ponadto dopuszcza się możliwość częstego przeprowadzania krótkich sprawdzianów pisemnych z materiału obejmującego 1 – 2 ostatnich lekcji, a także innych, jeżeli są konieczne po wcześniejszym ustaleniu nauczyciela z uczniem:

 • w jednym dniu nie może być nie więcej niż jedna klasówka;
 • klasówka powinna być zapowiedziana nie później niż 7 dni przed jej przeprowadzeniem i podaniem materiału, z którego będzie przeprowadzona;
 • prace pisemne powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni;
 • na okres ferii i przerw świątecznych nie należy zadawać domowych prac pisemnych (chyba, że wynika to z potrzeby ucznia – uzupełnienie zaległego materiału);
 • uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy;
 • odwoływanie się od ocen cząstkowych i końcowych pozostaje zgodnie z regulaminem klasyfikacji i oceniania;
 • okresowa ocena winna być wystawiona z co najmniej trzech ocen cząstkowych; nie dotyczy to uczniów, którzy mają nieobecności nieusprawiedliwione lub usprawiedliwione, ale nie wynikające z długotrwałej choroby.

§  3

 1. Uczeń ma obowiązek :

 1. uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;
 2. punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne i aktywnie w nich uczestniczyć;
 3. przestrzegać ustaleń zawartych w kontraktach klasowych.

2. Dbać o honor Ojczyzny i Szkoły:

 1. znać, szanować i  właściwie się zachowywać wobec symboli narodowych i szkolnych;
 2. dbać o piękno mowy ojczystej, tj. nie używać wulgaryzmów,  nie używać słów mogących uwłaczać godności innych;
 3. brać aktywny udział w uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych, konkursach itp.;
 4. reprezentować Szkołę w środowisku.

3. Właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów.

 1. stosować przyjęte formy grzecznościowe, być uczynnym i życzliwym;
 2. podporządkowywać się poleceniom i zarządzeniom.

4.Szanować dobro społeczne jako wspólną własność wszystkich ludzi, chronić otaczającą przyrodę.

 1. dbać o czystość i estetykę Szkoły;
 2. szanować mienie szkolne;
 3. dbać o zieleń szkolną;
 4. we właściwy i kulturalny sposób korzystać z urządzeń szkolnych;
 5. posługiwać się sprzętem szkolnym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób.

 1. przestrzegać regulaminów obowiązujących w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, na boisku sportowym oraz podczas wycieczek i zawodów sportowych;
 2. przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu szkolnego;
 3. nie zachowywać się agresywnie wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 4. przeciwstawiać się agresywnym zachowaniom;
 5. nie stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych.

6. Dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój:

    – bezpieczne obuwie, brak makijażu, strój niewyzywający, skromny, odpowiednia fryzura.

7. W Szkole nie obowiązują jednolite.

8. Strojem galowym, noszonym podczas uroczystości szkolnych jest biała bluzka (koszula) i granatowe (czarne) spodnie lub spódnica.

§ 4

1. W szkole obowiązuje  zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, przynoszonego przez uczniów.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych

podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .

4.  Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone  i schowane).

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

6.  Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5.

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.

§ 5

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lekcyjnych:

 1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły usprawiedliwić nieobecność dziecka u wychowawcy klasy;
 2. formami usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) lub poinformowanie ustne;
 3. pisemne oświadczenie rodziców powinno zawierać termin, powód nieobecności i podpis rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;
 4. na pisemną lub ustną prośbę rodziców uczeń może zostać zwolniony przez nauczyciela z zajęć szkolnych. Nieobecność ta jest traktowana jako usprawiedliwiona;
 5. pięć nieusprawiedliwionych spóźnień na zajęcia lekcyjne traktowane jest jako jedna godzina nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole .

 

ROZDZIAŁ XI

RODZAJE  NAGRÓD  I  KAR  STOSOWANYCH  WOBEC  UCZNIÓW

ORAZ  TRYB  ODWOŁYWANIA  SIĘ  OD KARY

§  1

1.  Uczeń może być nagradzany za:

 1. rzetelną naukę i pracę społeczną;
 2. wzorową postawę;
 3. wybitne osiągnięcia;
 4. 100% frekwencję;
 5. kulturę osobistą.

2. W Szkole przewiduje się następujące rodzaje nagród:

 1. pochwała wychowawcy, Dyrektora lub innego pracownika Szkoły wobec klasy albo Szkoły,
 1. dyplomy, nagrody rzeczowe, np. książki,
 2. listy pochwalne do rodziców
 3. nagrody lub wyróżnienia przyznane przez władze oświatowe lub pozaszkolne instytucje według odrębnych zasad / dotyczy osiągnięć w konkursach i zawodach/
 4. świadectwo z wyróżnieniem na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN
 5. przyznanie stypendium dyrektora szkoły za wyniki.
 6. typowanie do stypendium Burmistrza Kcyni

3.W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane inne formy nagród.

§  2

1.Uczniów, którzy w wyniku śródrocznej lub końcowej klasyfikacji osiągnęli wysokie wyniki, Rada Pedagogiczna może wyróżnić:

 1. pochwałą Dyrektora Szkoły za osiągnięcia edukacyjne udzieloną na apelu (klasyfikacja śródroczna);
 2. podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem (klasyfikacja końcoworoczną);
 3. przyznając dyplom, nagrodę książkową lub rzeczową (klasyfikacja końcoworoczną).

2.Promocję z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klasy IV - VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.Nagrodę książkową, dyplom lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród za:

 1. 100% frekwencję;
 2. zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej Szkoły lub środowiska;
 3. szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych;
 4. uzyskanie promocji z wyróżnieniem lub świadectwa ukończenia Szkoły z wyróżnieniem;
 5. duży wkład pracy w osiągnięte wyniki edukacyjne i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
 6. opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych odpowiednio programem nauczania w klasach I - III oraz nie budzące zastrzeżeń przestrzeganie zasad zachowania.

4.Pochwałę Dyrektora Szkoły przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród za:

 1. 100% frekwencję;
 2. zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej Szkoły lub środowiska;
 3. szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowych, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych;
 4. uzyskanie przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny  zachowania;
 5. uzyskanie promocji z wyróżnieniem lub świadectwa ukończenia Szkoły z wyróżnieniem;
 6. duży wkład pracy w osiągnięte wyniki edukacyjne;
 7. opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych odpowiednio programem nauczania w klasach I - III oraz zachowanie nie budzące zastrzeżeń.

5.Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomienia ucznia o przyznaniu mu nagrody.

§  3

1. Uczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być ukarany. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2. Karami stosowanymi wobec uczniów są:

 1. upomnienie lub nagana wychowawcy klasy;
 2. upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły;
 3. upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły udzielona publicznie wobec uczniów;
 4. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych lub do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
 5. obniżenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej z zachowania o jeden lub więcej stopni w zależności od wagi popełnionego czynu;
 6. wniosek do sądu rodzinnego o podjęcie działań;
 7. wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły;
 8. pokrycie kosztów naprawy zniszczonego mienia szkolnego;
 9. zabranie i oddanie w depozyt do sekretariatu Szkoły prywatnego sprzętu elektronicznego używanego niezgodnie z obowiązującymi w Szkole zasadami.

3.Wniosek do KO w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły kierowany jest przez dyrektora, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, jeśli:

 1. wcześniej nałożone kary nie spełniły zadań wychowawczych, z zachowaniem gradacji kar i ich adekwatności do przewinień  ucznia
 2. wykroczenia ucznia mają charakter przestępczy

4. Uczeń za jedno przewinienie może zostać ukarany tylko jedną karą.

5. Wychowawca ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary w rozmowie ustnej lub pisemnej w terminie 3 dni od jej udzielenia. Powiadomienie powinno zawierać datę, rodzaj przewinienia, rodzaj wymierzonej kary oraz sposób odwołania się od udzielonej kary.

6.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, nie dłuższy jednak niż pół roku, jeśli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów Szkoły, bądź poręczenie zainteresowanych rodziców lub opiekunów.

§  4

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni, a od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej lub do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej udzielenia.

2. Odwołanie do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej powinno być wniesione w formie pisemnej.

3. Odwołanie wniesione do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  w  terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

4.  Decyzja komisji jest ostateczna.

5. Uczeń może odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej lub komisji określonej w § 4 ust. 3do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Rzecznika Praw Ucznia lub Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

 

ROZDZIAŁ  XII

PRZEPISY   KOŃCOWE

§ 1

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

1. Zmiany (nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

 1. organów Szkoły,
 2. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

2. Zmiany w Statucie wprowadza Rada Pedagogiczna na swym plenarnym posiedzeniu,  każda zmiana jest głosowana osobno, w sposób jawny i przyjmowana większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady.

3. Pojedyncze zmiany w Statucie wprowadza się aneksem.              

4. W przypadku, gdy liczba zmian (poprawek) utrudnia korzystanie ze Statutu, opracowuje się tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone kolejnymi aneksami zmiany.                                                         

5.Obowiązek opracowania tekstu jednolitego powierza się Dyrektorowi Szkoły.                                                            

6. Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na jej posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2015 roku i będzie obowiązywał od dnia 1 września 2015roku.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  05/07/08

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

z dnia 28 września  2007 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

                Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  7  IX  1991  r.  (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043) o systemie oświaty oraz Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie  o ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U 2007/35/222)  - Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie   uchwala, co następuje:

 

& 1

   

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 7/2003  Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2003 roku

 

& 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

 

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  06/07/08

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

z dnia 28  września  2007 roku

 

w sprawie: tekstu jednolitego  Statutu Szkoły Podstawowej  w Palmierowie

 

                Na podstawie art. 42 ust.1, art. 52 ust.2 ustawy z dnia  7  IX  1991  r.  (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043) o systemie oświaty oraz Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie  o ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U 2007/35/222)  - Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  w Palmierowie  uchwala, co następuje:

 

& 1

   

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 7/2003  Rady Pedagogicznej   Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia  14 listopada 2003 roku

& 2

 

Tekst Statutu stanowi  załącznik  do  niniejszej uchwały.

 

& 3

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

& 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

 

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

 

UCHWAŁA Nr 01/2008/2009

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  w Palmierowie

z dnia  28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w statucie szkoły.

 

   N podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

                                                                                         § 1.

   W statucie  Szkoły Podstawowej w Palmierowie  uchwalonym  w dniu 28 września 2007 roku

 przez Radę  Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Palmierowie wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 7pkt2nskreśla się zdanie-„Określenie w porozumieniu z radą rodziców wzoru jednolitego stroju, którym jest niebieski mundurek”

2) w § 43 pkt i : skreśla się wyrazy "oraz nosić obowiązujący w szkole jednolity strój uczniowski.",

3) w § 44 ustęp 1 pkt c; skreśla się wyrazy" oraz noszenia odpowiedniego stroju, którym jest niebieski mundurek;

  -wyjątkiem jest lekcja wychowania fizycznego, kiedy to uczniowie  ubierają strój  gimnastyczny.

  -z założenia mundurka zwolnieni są uczniowie biorący udział w akademiach z okazji uroczystości szkolnych. Uczniowie ubierają wtedy strój galowy, czyli białą bluzkę lub koszulę, ciemne spodnie, ciemną spódnicę"

 

                                                                                           § 2

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do wprowadzenia zmian  w  statucie , z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

 

                                                                                           § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku  .

 

                                                                                                                

   

 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

 

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  11/2009

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

z dnia 28 sierpnia  2009 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

                Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  7  IX  1991  r.  (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043) o systemie oświaty oraz Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie  o ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U 2007/35/222)  - Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie   uchwala, co następuje:

 

& 1

   

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 05/07/08  Rady Pedagogicznej                                                   z dnia 28 września 2007 roku

 

& 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

 

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  12/2009

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

z dnia 28  sierpnia  2009 roku

 

w sprawie: tekstu jednolitego  Statutu Szkoły Podstawowej  w Palmierowie

 

                Na podstawie art. 42 ust.1, art. 52 ust.2 ustawy z dnia  7  IX  1991  r.  (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043) o systemie oświaty oraz Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie  o ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U 2007/35/222)  - Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  w Palmierowie  uchwala, co następuje:

 

& 1

   

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr  06/07/08 Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia  28 września 2007 roku

& 2

 

Tekst Statutu stanowi  załącznik  do  niniejszej uchwały.

 

& 3

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

& 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

 

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  2/2011

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

z dnia 17 lutego 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

 

& 1

   

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

& 2

 

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

& 3

 

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 12/09 Rady Pedagogicznej  z dnia 28 sierpnia 2009 roku

 

& 4

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

& 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

 

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

     

UCHWAŁA Nr  10/2012

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

 

z dnia 14 września 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

 

& 1

   

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

& 2

 

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

& 3

 

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 2/2011 Rady Pedagogicznej  z dnia 17 lutego 2011 roku

 

& 4

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

& 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Uchwałę przegłosowano następującym stosunkiem głosów

 

Za: 9

Przeciw:0

Wstrzymało się :0

 

 

 

UCHWAŁA Nr  10/2013

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia 13 września 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna::Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie i ze względu na bardzo dużą liczbę zmian ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 10/2012 Rady Pedagogicznej  z dnia 14 września 2012 roku

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania dokumentacji szkolnej na rok 2013/2014.

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej.

Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał.

Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  02/2014

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia 20 lutego 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna::Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 §3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 10/2013 Rady Pedagogicznej  z dnia 13 września 2013 roku

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr 02/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia                   20 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

 

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej.

Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał.

Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  12/2014

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia 15 września 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna::Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), ustawa o pracownikach samorządowych; Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2007r(Dz.nr83,poz.562,ze zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, Rozporządzenie MEN z dn.6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z dn. 15.01.2009r).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

 

§1

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 

 §2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 

 §3

Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 2/2014 Rady Pedagogicznej  z dnia 20 lutego 2014 roku.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr 12/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia                   15 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

 

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,                       Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej.

Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał.

Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany                    w Statucie Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

UCHWAŁA nr 8/2015

                                                     z dnia  28 sierpnia 2015 roku

 

Rady Pedagogicznej   Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Palmierowie

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Podstawa prawna: art. 50  ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2  ustawy o systemie oświaty.(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Palmierowie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie ,ująć je w formie tekstu jednolitego Statutu.

 

 §2

 

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Palmierowie, który stanowi załącznik  do  niniejszej uchwały.

 

 §3

 

Niniejszy statut obowiązuje od 1 września 2015 roku. Jednocześnie przestaje obowiązywać statut przyjęty uchwałą nr 12 /2014 Rady Pedagogicznej  z dnia 15 września 2014 roku

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Palmierowie z dnia                   28  sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Palmierowie.

 

Przepis art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi o kompetencjach stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej.

Realizacja wymogów ustawowych jest możliwa wyłącznie przez podejmowanie stosownych uchwał.

Art. 41, ust. 2, pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż rada pedagogiczna opiniuje zmiany w Statucie Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Zasady zmian w Statucie Szkoły.

 

 

 1. Zmiany Statutu Szkoły dokonuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Do wnioskowania zmian są uprawnieni: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna ,Samorząd Uczniowski.

 

 1. Statut Szkoły wchodzi w życie z dnia 1 września 2015 r.

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej w Palmierowie został zaakceptowany i zatwierdzony przez:

 

 

 

 

- Radę  Rodziców w dniu  1 września 2015 r .

.....................................................

Przewodniczący  Rady  Rodziców

 

 

 

- Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

.................................................

Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                               

 

 

-Radę Samorządu Uczniowskiego w dniu 1 września 2015 r.

 

 

.......................................................

                                                                                                      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć