Nawigacja


Dokumenty szkolne

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zarządzenie nr 2/2012

z dnia 22 marca 2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie

w sprawie powołania Zespołu ds. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 

Na podstawie § 19 ust. 2 i art. 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz­nych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Powołuję Zespół ds. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej w Palmierowie w składzie:

 1. Małgorzata Tracz – pedagog szkolny, koordynator prac zespołów

 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach, z których rekrutują się uczniowie objęci pomocą psy­chologiczno-pedagogiczną :

 

Małgorzata Tracz

Katarzyna Morzyńska

Dorota Wesołowska

Magdalena Nogowska

Aneta Wojciechowska

Ewa Mochocka

Mirosław Grabarski

 

Aleksandra Kulczyńska –Milik

Aneta Wojciechowska

Ewa Mochocka

Mirosław Grabarski

Małgorzata Tracz

Magdalena Nogowska

Jadwiga Olszak

 

 

 

 

 

 

3. specjalista Katarzyna Morzyńska– logopeda, oligofrenopedagog.

Małgorzata Tracz - oligofrenopedagog.

Dorota Wesołowska– oligofrenopedagog.

Mirosław Grabarski– oligofrenopedagog, gimnastyka korekcyjna

Jadwiga Olszak -oligofrenopedagog.

§ 2.

Zespół obejmuje swoją opieką uczniów, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczniów, którym o pomoc wystąpili z uzasadnionym wnioskiem, popartym wstępną diagnozą i za zgodą dy­rektora: nauczyciele poszczególnych przedmiotów, rodzice, specjaliści zatrudnieni w szkole lub sam uczeń. Dla każdego ucznia tworzy się odrębny zespół z nauczycieli uczących w danym oddziale i specjalistów, któ­rego koordynatorem jest wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:

1. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Rozpoznawanie przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów.

4. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.

5. Określanie sposobów zaspakajania potrzeb uczniów.

6. Opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów, w tym:

a) programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie,

b) programów wsparcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

c) programów nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych.

7. Planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizacja.

8. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

9. Planowanie zadań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

10. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

11. Dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, w tym prowadzonych zajęć specja­listycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych.

12. Nawiązanie współpracy z instytucjami, które wspierają zadania realizowane przez szkołę w za­kresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. Przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem

§ 4

Zobowiązuję Zespól do odbycia pierwszego posiedzenia do dnia 30 marca 2012 r. w celu wypracowania do­kumentacji pracy Zespołu, ujednolicenia wykazu uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedago­gicznej oraz planu pracy w roku szkolnym 2012/2013. Harmonogram pracy zespołów określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5

Zobowiązuję koordynatorów zespołów do przedstawienia pisemnych opracowań dokumentów, o których mowa w § 4 w terminie do 30 marca 2012 r.

§ 6

Organizację i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa procedura przyjęta do realizacji w Szkole Podstawowej w Palmierowie z dniem podpisania zarządzenia, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

……………………………………

/ podpis dyrektora/


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012

Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej W Palmierowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) opracowuje się niniejszą procedurę regulującą pracę ze­społów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Palmierowie.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu in­dywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edu­kacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedago-gicznej dla uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy i na wniosek:

- ucznia;

- rodziców/prawnych opiekunów ucznia;

- nauczyciela, wychowawcy grupy świetlicowej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia;

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- porad i konsultacji.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Liczebność grup uczniowskich:

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.Liczba uczestników zajęć wynosi do8.

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

c) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

d) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

II UDZIELANIE POMOCY - ALGORYTM DZIAŁAŃ

 • Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Przekazanie informacji dyrektorowi placówki

 • Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę

 • Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i określa zakres, w którym uczeń po­trzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania

 • Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informuje rodziców ucznia.

 • Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających.

 • Gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół : dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, opracowuje Indywidualny Program

 • Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T) uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicz­nej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psycholo­giczno-pedagogicznej,w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 • Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w danym roku - do 20 kwietnia

III ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW

1. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym w szczególności:

1) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywi­dualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawar­tych w orzeczeniu lub opinii;

3) w przypadku przekazania, za zgodą rodziców, przez inną placówkę Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka.

2. Zespoły tworzy dyrektor szkoły.

3. W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez dyrektora szkoły.

4. Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Zespół tworzy się niezwłocznie także dla dziecka nieposiadającego orzeczenia lub opinii, po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przy czym nauczyciel lub specjalista przeka­zuje tę informację dyrektorowi niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby.

6. Pracą zespołów koordynuje pedagog szkolny, natomiast poszczególnych zespołów koordynatorzy, powo­łani przez dyrektora.

7. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

8. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-peda­gogicznej dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych.

9. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrek­tora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie eduka­cyjno-terapeutycznym (IPE-T), opracowanym przez zespół pod kierownictwem pedagoga dla dziecka na pod­stawie innych przepisów.

10. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania dziecku po­mocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą re­alizowane, opracowuje dla dziecka, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,plan działań wspierających zawierający (PDW):

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psy­chologiczno-pedagogicznej;

3) metody pracy z dzieckiem;

4) działania wspierające rodziców dziecka;

5) zakres dostosowania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

11. Zespoły utworzone dla dzieci mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych dzieci.

12. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psycholo­giczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, okre­śla działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczy­cieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mło­dzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opraco­wanym dla dziecka.

13. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

14. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy.

15. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicz­nej.

16. Na podstawie oceny, dokonanej przez zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udziela­nia danej formy pomocy, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

18. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

19. Spotkania zespołu zwołuje przewodniczący zespołu.

20. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

21. O terminie spotkania zespołu koordynator-wychowawca informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

22. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek przewodniczącego - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

poradni specjalistycznej;

2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, peda­gog, logopeda lub inny specjalista.

23. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotka­niu zespołu.

24. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) . Karty nie zakłada się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

25. Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której dziecko uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b) potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, w szczególności w wyniku przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

4) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne po­trzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

26. Informację dotyczącą form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wpisuje do karty koordynator zespołu oraz umieszcza datę i podpis.

27. Po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę koordynatorowi pracy zespołów – pedagogowi szkolnemu.

28. W roku szkolnym 2012/2013 zespół działa wg harmonogramu wdrażania zmian, określonego w załączniku nr 2 do Zarządzenia dyrektora nr 2/2012 w sprawie w powołania zespołów ds. pomocy psycho­logiczno-pedagogicznej w okresie od marca 2012 do września 2013 r.

30. Powołanie członków zespołów następuje w trybie Zarządzenia dyrektora szkoły, odrębnie na każdy rok szkolny.

31. Procedura obowiązuje z dniem wydania zarządzenia w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psycho­logiczno pedagogicznej.

………………………………………………… (data, podpis dyrektora)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2012

Harmonogram wdrażania zmian w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Szkole Podstawowej w Palmierowie w okresie od marca 2012 r. do września 2013 r.

Lp.

Zadanie

Forma

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zapoznanie Rady Pedagogicznej ze zmianami w zakresie pomocy psycholo­giczno-pedagogicznej.

 

Ocena zasobów szkoły

 

 

Powołanie zespołu ds. pomocy psycho­logiczno-pedagogicznej

szkolenie Rady Pedagogicznej, w ramach WDN

 

ewaluacja we­wnętrzna

 

Zarządzenie dyrektora

listopad 2011

luty 2012 r.

 

 

grudzień 2011

 

 

marzec 2012 r.

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

2.

Opracowanie procedury organizacji zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

załącznik do zarządzenia

marzec 2012 r.

Dyrektor

3.

Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym :

1) ustalenie zakresu, w którym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci nieposiadające orzeczeń i opinii, a wymagające po­mocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby roz­wojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, wymagają pomocy;

2) określenie zalecanych form, sposo­bów i okresu udzielania pomocy psy­chologiczno-pedagogicznej, z uwzględ-nieniem indywidualnych potrzeb roz­wojowych i edukacyjnych oraz możli­wości psychofizycznych, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenia lub opinie także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii

Opracowane wnioski po­szczególnych zespołów

 

 

Spotkania ze­społu odbywają się w miarę po­trzeb

marzec 2012

 

koordynatorzy ze­społów

Ustalenie dla uczniów form, sposobów, okresów i wymiarów godzin, w jakich będzie udzielana pomoc psycholo­giczno- pedagogiczna poszczególnym uczniom od 1 września 2012 r.

KIPU

do końca marca 2012 r.

koordynatorzy ze­społów

4.

Ustalenie przez dyrektora form, sposo­bów i okresów udzielania pomocy psy­chologiczno-pedagogicznej oraz wy­miaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013

Pisemnie, wg ustalenia dy­rektora lub jeżeli jest założona KIPU w formie wpisu w karcie

do 30 kwietnia

Dyrektor

5.

Poinformowanie rodziców lub opieku­nów prawnych na piśmie o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okre­sach udzielania pomocy p-p oraz wymiarze godzin poszczególnych form na dany rok szkolny

Informacja na piśmie

Niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organiza­cyjnych przez organ prowadzący

Informację przygoto­wują koordynatorzy-wychowawcy

 

Dyrektor

6.

Opracowanie przez zespół dla dzieci, którym dyrektor ustalił formy, sposoby, okresy oraz wymiar godzin pomocy, planów działań wspierających realizo­wanych w roku szkolnym 2012/2013

PDW (za wyjąt­kiem dzieci posiadających orz. o potrzebie kszt.spec.)

do 30 września 2012 r.

 

koordynatorzy ze­społów

7.

Określenie, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe­cjalnego, działań wspierających rodzi­ców oraz w miarę potrzeby zakresu współdziałania z poradnią psycholo­giczno-pedagogiczną, w tym z porad­niami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Dokonanie przez zespół wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dla uczniów posiadających orzeczenia, już uczęszczających do szkoły, dla których opracowano indywidualne programy edukacyjne i dostosowanie tych programów do wymogów IPET określonych w § 5 ust.2 pkt 1, 3-5 i 7 rozporządzeń MEN z 17 listopada2010r.

IPE-T

do 30 września 2012 r.

 

koordynator zespołów - pedagog

8.

Ocena efektywności udzielanej pomocy wobec dzieci objętych w roku szkolnym 2012/2013 pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną.

sprawozdanie

I okres

II okres (do 20.04)

2012/2013

Koordynatorzy ze­społów

 

………………………………………………………

(data, podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

......................................................... Palmierowo, …………………….

(pieczęć szkoły)

 

Zarządzenie nr ……..

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia …………………….

w sprawie utworzenia zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy

psychologiczno – pedagogicznej

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487).

 

§ 1

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

 

 

…………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

która/y ze względu na potrzeby rozwojowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

W skład zespołu wchodzą:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja

 

1. ………………………………………………………………. koordynator prac zespołu

2. ………………………………………………………………. ……………………………..

3. ………………………………………………………………. ……………………………..

4. ………………………………………………………………. ……………………………..

 

 

§ 2

 

 

Zespół powołuję na czas od ……………………………. do …………………………….

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem ogłoszenia.

 

 

 

………………………………………..

(Podpis dyrektora)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

......................................................... Palmierowo, …………………….

(pieczęć szkoły)

 

Zarządzenie nr ……..

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie

z dnia …………………….

w sprawie utworzenia zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy

psychologiczno – pedagogicznej

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487).

 

§ 1

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

 

…………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej*

 

*niepotrzebne skreślić

 

W skład zespołu wchodzą:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja

 

1. ………………………………………………………………. koordynator prac zespołu

2. ………………………………………………………………. ……………………………..

3. ………………………………………………………………. ……………………………..

4. ………………………………………………………………. ……………………………..

5. ………………………………………………………………. ……………………………..

 

§ 2

 

 

Zespół powołuję na czas od ……………………………. do …………………………….

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem ogłoszenia.

 

 

 

………………………………………..

(Podpis dyrektora)

 

 

Załącznik nr 3 do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

......................................................... Palmierowo, …………………….

(pieczęć szkoły)

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA)

 

 

Pan/Pani

………………....................................................................

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

 

……………………………………………………………

(adres)

 

Podstawa prawna: §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487).

 

Niniejszym informuję, iż dla..........................................................................................

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie realizowana w okresie ...............................................................................................................................

 

 • Rodzaj zajęć

  liczba godz. w tygod.

   

   

   

   

   

   

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w następujący sposób:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Terminy realizacji zajęć (dzień i godzina) zostaną podane osobno.

Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dostępne na stronie internetowej szkoły.

Proszę o wyrażenie zgody na udział ucznia w wyżej wymienionych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( załącznik do niniejszego pisma) w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Zgodę należy przekazać wychowawcy klasy.

 

…………………………………

(podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………………………..

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W RAMACH POMOCY

PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………… …………………… ucznia kl. ………

w zajęciach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Palmierowie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Oświadczam, że zostały mi przedstawione procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz formy, sposoby i okres jej udzielania.

 

…………………………………

( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

(pieczęć szkoły) Palmierowo, …………………………….

 

Pani/Pan

…………………………………………………………….

(imiona i nazwiska rodziców prawnych opiekunów)

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Podstawa prawna: §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU nr 228, poz. 1487).

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w dniu …………................. o godz. …...... w sali nr ….. odbędzie się w szkole spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Państwa syna/córki oraz ustali zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie mu/jej udzielana. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Państwa dziecku w szkole. Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców (prawnych opiekunów).Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy lub pedagoga. Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, informacja o ustaleniu form pomocy wobec syna/córki zostanie przesłana na piśmie na adres domowy.

W sytuacji, kiedy uznacie Państwo, że w spotkaniu zespołu powinny uczestniczyć jeszcze inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista), należy zgłosić wychowawcy wniosek w tej sprawie.

Z poważaniem

...............................................................

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA PRZEKAZANIE KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA DO SZKOŁY, W KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE KONTYNUOWAŁ NAUKĘ.

Wyrażam zgodę na przekazanie karty mojego dziecka

……………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko ucznia )

do szkoły…………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

( nazwa szkoły, do której zostanie przekazana karta )

 

 

………………………….. …………………………………

(miejscowość, data) ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

Data przekazania karty:………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Karta indywidualnych potrzeb ucznia - KIPU

Część A

Data założenia karty

 

Imię / imiona i nazwisko ucznia

 

Nazwa przedszkola lub szkoły zakładającej kartę

 

Oznaczenie grupy / klasy

 

Podstawa założenia karty

Ważne informacje

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania / przygotowania przedszkolnego

Data wydania orzeczenia …………… Numer orzeczenia ……………

Dotyczy:


 

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Data wydania opinii …………… Numer opinii ……………

Dotyczy:


 

 

Rozpoznanie dokonane przez nauczycieli i specjalistów*

Dotyczy:


 


 

 

 

* Nauczyciele uczący w danej klasie, w wyniku zespołowej analizy indywidualnych przypadków uczniów, kartę indywidualnych potrzeb mogą założyć uczniowi:

 • szczególnie uzdolnionemu;

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);

 • z zaburzeniami komunikacji językowej;

 • choremu przewlekle;

 • będącemu w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

 • z niepowodzeniami szkolnymi;

 • zaniedbanemu środowiskowo lub wychowawczo (w związku z trudną sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi);

 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem się za granicą lub różnicami kulturowymi;

 • z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania (jedynie w sytuacji, kiedy planowane jest dodatkowe lub inne wsparcie niż wynikające z przepisów w sprawie organizacji indywidualnego nauczania).

 

UWAGA!

Karty nie zakłada się uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym), którym należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

 

Część B

Imię / imiona i nazwisko ucznia

 

Data założenia części B*

 

Oznaczenie grupy / klasy

 

Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne


 

 

Zakres pomocy

Zalecenia zespołu

Ustalenia dyrektora

Formy i sposoby udzielanej pomocy

 

 

Okresy udzielania pomocy

 

 

Wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy**

 

 

Kto opracuje plan działań wspierających

 

 

Termin kolejnego spotkania zespołu

 

 

Podpisy

Osób biorących udział w posiedzeniu zespołu


 

 

Dyrektora

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej***


 


 


 

 

Podpisy

Osób biorących udział w posiedzeniu zespołu


 

 

Dyrektora


 

* W sytuacji potrzeby kontynuacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przez kolejny okres czasu – do części A dołącza się kolejne części B

** Wypełnia tylko dyrektor

*** Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w przypadku kiedy ta sama lub inna forma pomocy jest zalecana na kolejny okres czasu, zespół ponownie wypełnia część B


 


 


 

Plan działań wspierających opracowywany dla ucznia lub grupy uczniów posiadających podobne (jednorodne) potrzeby* PDW

 

Obszar obejmowany wsparciem

 

Okres realizacji planu

 

Cele

 

 

Formy pomocy

 

 

 

 

Działania, w tym zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

 

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia dodatkowe

 

 

Metody pracy z uczniem

 

Zakres współdziałania przedszkola/szkoły
z innymi podmiotami
(w zależności od potrzeb)

 

Podpisy

Osób przygotowujących plan działań:

 

 

Dyrektora


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDYWIDUALNY

PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

(IPET)

opracowany przez Zespół w składzie:

Koordynator Zespołu: -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

na okres: …………………………………………………………………………………….

 

Metryczka dziecka/ ucznia:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Rodzice:

Klasa:

Wychowawca:

Kontakt z rodzicami:

Adres:

Nr pesel:

 

 

 

 

Informacje o podstawie opracowania IPE-T (orzeczenie):

 

 

Zasadnicze informacje o uczniu, wynikające z:

a) z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

b)wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

z których wynika konieczność zastosowania właściwych warunków realizacji potrzeb rozwojowych / edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości
i mocnych stron dziecka oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
.

 

 

Stan zdrowia

Poziom sprawności intelektualnej-

Funkcje rozwojowe najlepiej rozwinięte ( mocne stron):

Funkcje rozwojowe najsłabiej rozwinięte-

Cechy szczególne

Umiejętności:

-w zakresie pisania

- w zakresie czytania-

- w zakresie umiejętności matematycznych

- samodzielnej nauki/pracy szkolnej-

- kompetencje społeczne-

- poziom(sposób) komunikacji-

- poziom wiedzy typowo szkolnej :

- środowisko wychowawcze dziecka:

- inne: (przyjmowane leki, zalecenia lekarskie itp.)

- dotychczas stosowane formy pomocy wobec ucznia (zakres, metody) -

 

Cele ogólne IPET

(wynikające z podstawy programowej)

 

 

1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania -cele szczegółowe

 • treści edukacyjne

 

 • warunki

 

 

 • sprzęt i środki dydaktyczne

 

 • ocenianie

 

 

 

 

Termin

realizacji, ocena, uwagi.

 

 

 

Uwaga: ten punkt opracowuje każdy nauczyciel uczący dziecko uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu.

 

 

- warunki egzaminacyjne

(zgodnie z obowiązującym prawem)

 

 

 

szczegółowo ustalenia rada pedagogiczna przed egzaminem

2. Rodzaj, zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym ( cele terapeutyczne).

 

 

Szczególne zwrócenie uwagi na:

Formy współpracy (katalog wyboru – właściwe podkreślić)

-konsultacje,

-instruktaż

-wymiana informacji i doświadczeń

- porady,

- lekcje koleżeńskie

- samokształcenie,

- doskonalenie zawodowe i inne,

- indywidualne i zespołowe spotkania z prowadzącym zajęcia specjalistyczne ( ustalone według harmonogramu np. 2 razy w semestrze)

 

 

 

 

3. Formy i metody pracy z uczniem.

 

 

 

Formy pracy:

Metody:

 

4. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec ucznia:

 

Formy i sposoby

Okres

Wymiar godzin

 

 

 

 

Decyzja dyrektora

 

 

 

podpis dyrektora

5. Działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania
z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi,
z innymi instytucjami.

Formy przewidziane dla rodziców z rozporządzenia ( właściwe podkreślić)

- porady

- konsultacje – zbiorowe, indywidualne,

- warsztaty-

- szkolenia -zgodnie z ofertą PPP-P oraz lub innych placówek,

System wsparcia –współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka: (właściwe podkreślić)

- współdziałanie ze specjalistami z poradni w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców),

- współorganizowanie form oddziaływań postdiagnostycznych - ustalenie w jakim zakresie pomoc jest udzielana na terenie szkoły, a w jakim w poradni,

- współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;

- organizowanie szkoleń przez placówki doskonalenia w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi adekwatnych form wsparcia,

- korzystanie z porad, konsultacji zewnętrznych

Termin realizacji, ocena uwagi.

6. Zajęcia rewalidacyjne,

 

Szczegółowy program zajęć rewalidacyjnych stanowi załącznik nr …..

2 godz. w tygodniu.

7. Zakres współdziałania
z rodzicami w realizacji:

- zaleceń z orzeczenia

- przygotowania ucznia do samodzielności życiowej.

 

 

Zakres:

 

-porady, konsultacje,

-instruktaż

 

 

Data opracowania IPET……………………………..

 

Podpisy osób opracowujących IPET ………………………………….…… ……………………………………….

……………………………………….

Podpis rodziców/opiekunów prawnych poświadczające akceptację IPET

……………………………………………

……………………………………………

(rodzaj kontraktu z rodzicami)

 

Przykładowy wzór arkusza ewaluacja programu - okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Data spotkania

zespołu

Skład

zespołu

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

 

Ocena efektywności dotychczas podjętych działań.

Wnioski do dalszej pracy

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków zespołu:

 

 

 

 • Program jest przygotowany dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (zagrożonych niedostosowaniem).

 • Program uwzględnia zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowania do IPR i IPE.

 • Program jest przygotowany na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie dłużej niż na jeden etap edukacyjny.

 • Przynajmniej jeden raz w roku Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć