Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2015-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 WSO kształcenie zintegrowane WZO PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY STATUT SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY SZKOLNE REGULAMINY ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2015/2016 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY

Dokumenty szkolne

PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH

 

PROGRAM  DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

       IM. ORŁA BIAŁEGO W PALMIEROWIE

 

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU

 

I. Wstęp

Program Działań Wspierających przewidziany jest do realizacji w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Palmierowie   w roku szkolnym 2014/2015. Obejmuje uczniów klasy VI, którzy 1 kwietniu 2015 r. przystąpią do sprawdzianu zewnętrznego w nowej formule.

 

II. Diagnoza

Po przeanalizowaniu wyników pierwszego próbnego sprawdzianu w klasie VI przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, a opublikowanego w grudniu 2013r. w Informatorze o sprawdzianie stwierdzono, że uczniowie uzyskali średnie i słabe wyniki, szczególnie z matematyki i j. polskiego. W celu podniesienia jakości kształcenia  należy opracować  i wdrożyć działania naprawcze.

 

III. Cele programu

Cel główny:

      ●    Poprawa efektywności kształcenia  (wyniki sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej)

 

Cele szczegółowe:

      ●    Doskonalenie efektów procesu dydaktycznego, zwłaszcza z matematyki i j. polskiego.

      ●    Korelacja działań uwzględniających podstawę programową, program nauczania i kompetencje kluczowe.

      ●    Kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych.

      ●    Zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie wyniki sprawdzianu.

 

IV. Założenia programu

      ●     Zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów.

      ●     Systematyczna analiza wyników uczniów.

      ●     Wdrażanie  nowych  metod mających na celu poprawę efektów kształcenia.

      ●     Motywowanie uczniów do nauki.

      ●     Wyrabianie wzorców, cech i postaw skierowanych na osiągnięcie sukcesu.

      ●     Ewaluacja, wyciągnięcie wniosków.

 

V. Treści programu

1. Działania dyrektora

a) w stosunku do uczniów:

   ●   informowanie o wynikach kształcenia – porównywanie wyników sprawdzianów zewnętrznych,

   ●   stosowanie nagród motywujących do wytężonej pracy,

   ●   organizacja pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i słabymi,

   ●   wspomaganie uczniów z rodzin ubogich.

 

b) w stosunku do rodziców:

       ●   zapoznanie rodziców z priorytetami szkoły,

       ●   pogadanki dla rodziców o efektywności kształcenia, organizacji czasu dziecka i możliwości pomocy,

  ●   dostępność kontaktów z dyrektorem i nauczycielami,

  ●   zapoznanie rodziców z WSO i zapisami w podstawie programowej, przykładowymi arkuszami.

 

             c) w stosunku do organu prowadzącego:

                    ●  zapoznanie organu prowadzącego z wynikami pracy szkoły,

                    ●  zapoznanie z programem poprawy wyników kształcenia,

                    ●  pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny,

                    ●  pozyskiwanie środków na szkolenia rady pedagogicznej.

 

2. Działania wychowawców, nauczycieli i zespołów przedmiotowych

             a) w stosunku do samych siebie:

                    ●   dzielenie się doświadczeniem zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych i mianowanych                    

                         w obszarze  poprawy efektywności kształcenia,

                    ●   dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów,

                    ●   opracowanie wspólnych testów  sprawdzianu, ustalenie  kryteriów oceny tych testów zgodnych            

                          z  wytycznymi CKE,

                    ●   analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole,

                    ●   doskonalić się w zakresie nowej formuły sprawdzianu.

 

              b) w stosunku do uczniów:

                    ●    informacje o nowej formule sprawdzianu, o zasadach WSO, sprecyzowanie wymagań i kryteriów  

                          oceniania oraz zapoznanie z nimi uczniów,

                    ●    systematyczne diagnozowanie wiedzy uczniów i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

                    ●    stosowanie różnych metod aktywizujących,

                    ●    wzmocnienie systemu motywacji przez system kar i nagród jasno określonych i

                           konsekwentnie przestrzeganych, zgodnych z WSO,

                    ●    tworzenie dobrych relacji z uczniami i miedzy uczniami,

                    ●    wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców.

 

              c) w stosunku do rodziców:

                    ●     ustalenie jasnych zasad komunikowania się z wychowawcą i nauczycielami,

                    ●     notatki w zeszytach do kontaktów z rodzicami jako źródło informacji i spostrzeżeń,

                    ●     wymaganie od rodziców informacji zwrotnej o przeczytaniu wiadomości,

                    ●     stały kontakt z rodzicami,

                    ●     wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem  w domu,

                    ●     dostarczanie rodzicom informacji, wyjaśnień o nowej formule sprawdzianu w sposób dla nich

                            zrozumiały i przyjazny.

                   

3. Działania uczniów

               a) w stosunku do samych siebie:

                    ● organizowanie pomocy koleżeńskiej,

                    ● wdrażanie do umiejętności oceny postępów własnych i innych,

                    ● właściwa organizacja czasu pozalekcyjnego.

 

                b) w stosunku do nauczycieli i dyrekcji:

                    ● zgłaszanie ciekawych pomysłów,

                    ● zgłaszanie oczekiwań, sygnalizowanie tego, co jest zdaniem uczniów najbardziej 

                         potrzebne w procesie doskonalenia kształcenia.

 

4. Działania rodziców

                a) w stosunku do własnych dzieci:

                    ●  określenie systemu wymagań wypracowanego np. na spotkaniu z wychowawcą,

                    ●  dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego,

                    ●  systematyczna kontrola osiągnięć ucznia i wykorzystania przez niego czasu wolnego.

 

                b) w stosunku do wychowawcy i nauczycieli:

                    ●  częste kontakty,

                    ●  odpowiadanie pisemne lub ustne na uwagi nauczycieli zamieszczone w zeszytach.

 

                c) w stosunku do innych rodziców w klasie:

                    ●   podejmowanie wspólnych działań,

                    ●   analiza frekwencji.

 

                d) w stosunku do dyrekcji i potrzeb szkoły:

                   ● współdziałanie w sprawach spornych.

 

VI. Szczegółowe procedury osiągania celów, czyli poprawy jakości kształcenia:

 • umiejętności związane z rozumowaniem należy rozwijać podczas wszystkich przedmiotów, kładąc nacisk na myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • należy bezwzględnie rozwiązywać więcej zadań z treścią, mając na względzie to, że każde zadanie powinno kończyć się podaniem wyniku i odpowiedzią wyrażoną pełnym zdaniem. Należy przy tym pamiętać o aktywizujących metodach nauczania,
 • czytanie ze zrozumieniem poleceń i instrukcji powinno być priorytetem na wszystkich zajęciach,
 • zwracać uwagę na celowe stosowanie środków językowych podczas zajęć. Zachęcać uczniów do redagowania samodzielnych kilkuzdaniowych wypowiedzi, zarówno z j. angielskiego, jak i j. polskiego,
 • zwracać uwagę na poprawność językową tych wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych,
 • zachęcać do redagowania zaproszeń, ogłoszeń, itp. dotyczących życia szkoły   i najbliższego środowiska,
 • zwracać uwagę na poprawność ortograficzną, interpunkcyjną podczas wszystkich zajęć,
 • ustalać, na czym polega zadanie, które dziecko ma wykonać, jaki jest temat pracy (co dziecko na ten temat wie, co jest w temacie głównym problemem, jakie potrzebne są materiały, jaki jest pierwszy pomysł dziecka na wypracowanie),
 •  ustalić, jaka forma stylistyczna ma być zastosowana (przypomnienie istoty i cech charakterystycznych danej formy),
 • podczas wszystkich zajęć nauczyciele powinni wymagać udzielania pełnych odpowiedzi,
 • systematycznie  sprawdzać techniki czytania, testy czytania ze zrozumieniem jako część wszelkich prac klasowych i sprawdzianów,

      -    uczyć rozpoznawać w tekstach literackich środki poetyckiego wyrazu oraz je stosować,

      -     egzekwować systematyczne czytelnictwo,

      -     kształcić umiejętność odczytywania znaczeń  dosłownych i przenośnych w tekstach literackich;

 • należy ograniczyć uczenie pamięciowe, skupić się na ćwiczeniu umiejętności praktycznych,
 • zwiększyć liczbę zadań wymagających rozwiązywania problemów praktycznych. Treści zadań powinny być związane i bliskie doświadczeniom uczniów,
 • na j. angielskim zwiększyć  liczbę ćwiczeń kształtujących sprawność rozumienia tekstów pisanych oraz tych ze słuchu,
 • wiedzę z zakresu arytmetyki oraz umiejętności rachunkowe ćwiczyć na przykładach z życia i rzeczywistości uczniowskiej.

 

VII. Ogólne  procedury osiągania celów

Na zajęciach należy:

 • zaplanować działania wyrównujące braki,
 • motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie metod aktywizujących,
 • uczyć wyszukiwania informacji ( nie tylko w bibliotece, ale i w Internecie),
 • rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
 • wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu własnej nauki,
 • poprawić metody pracy z uczniem słabym i zdolnym,
 • zwiększyć liczbę  pisemnych sprawdzianów ( krótkich kartkówek „z ostatniej lekcji”),
 • rozwiązywać większą liczbę testów,
 • doceniać każdy wysiłek ucznia,
 • zwiększyć liczbę  pytań otwartych na sprawdzianach,
 • częściej wykorzystywać techniki twórczego myślenia, np. operacje abstrahowania, dokonywanie skojarzeń rozumowanie dedukcyjne i myślenie metaforyczne,
 • częściej badać osiągnięcia uczniów (zawsze w I semestrze oraz pod koniec roku szkolnego  w klasach IV- VI),
 • zwrócić większą uwagę na uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych,
 • zorganizować w miarę potrzeb dodatkowe zajęcia,
 • zwracać uwagę na poprawne odpowiedzi ,,całym zdaniem”
 • zwracać uwagę na estetykę wykonywanych prac,
 • stosować większą liczbę zadań wykorzystujących wiedzę w praktyce,
 • zwiększyć nacisk na treści związane z tworzeniem diagramów, schematów itp.
 • uwzględniać w pracy zapisy podstawy programowej,
 • rozwijać czytelnictwo,
 • analizować błędy popełniane przez uczniów i poszukiwać ich źródeł,
 • zwracać uwagę na maksymalne wykorzystanie czasu pracy z arkuszem,
 • pracować nad poprawą koncentracji w czasie zajęć lekcyjnych,
 • stosować ocenianie kształtujące.

 

 

VIII. Przewidywane osiągnięcia uczniów

     ●  Poprawa wyników sprawdzianu:

            - zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami,

            - zwiększenie liczby uczniów z wysokimi i średnimi wynikami.

      ●  Dostrzeżenie użyteczności wiedzy nabytej w szkole.

      ●  Świadome przystąpienie do sprawdzianu.

 

Szczegółowe kierunki działań i zadania ukierunkowane na podniesienie efektywności nauczania.

 

Nauczyciel  powinien:

      ●  doskonalić umiejętności mierzenia jakości własnej pracy,

      ●  opracować narzędzia badawcze, m.in. ankiety na temat potrzeb i oczekiwań uczniów, ankiety

          określające źródła niepowodzeń i trudności w nauce,

      ●  doskonalić umiejętności oceniania osiągnięć ucznia, ocena powinna spełniać funkcję

           motywującą i zachęcać do dalszego wysiłku,

      ●  doskonalić umiejętności efektywnego wykorzystania czasu pracy na lekcji, skracać

           maksymalnie cześć teoretyczną w formie wykładu na korzyść zajęć i ćwiczeń praktycznych,

      ●   zwiększyć liczbę zadań rozwiązywanych przy tablicy pod kierunkiem nauczyciela,

      ●   przekazywać i zbierać informacje zwrotne, opracować metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności  

           w nauce,

      ●   przestrzegać czasu pracy, punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia,

      ●   dobrze gospodarować czasem lekcji (czas na uczenie się za pomocą ćwiczeń praktycznych pod kierunkiem

           nauczyciela),

      ●   motywować uczniów do nauki (budowanie znaczenia nowych wiadomości i umiejętności,

           zapoznawanie z celami lekcji),

      ●   uczyć strategii rozwiązywania zadań w różnych formach (otwarte, zamknięte)  w wyznaczonym czasie,

      ●   stwarzać sytuacje wymagające podejmowania decyzji (w określonym czasie) i pokazujące

           konsekwencje wynikające z nieprzemyślanych decyzji,

      ●   ćwiczyć najsłabiej opanowane umiejętności poprzez modyfikację rozkładów nauczania –

           wprowadzenie dodatkowych treści np. uzupełnienie wiadomości z lat poprzednich,

      ●   zindywidualizować nauczanie (m.in. z uwzględnieniem motywacji ucznia do uczenia się),

      ●   zmniejszać lęki i obawy poprzez przyzwyczajanie do sprawdzianów,

      ●   uczyć, jak radzić sobie z problemami (z napięciem, stresem).

 

IX. Ewaluacja

Monitoring postępów uczniów w nauce związanych z wdrożeniem programu.

Dokonywanie analizy wyników kwietniowego sprawdzianu pod kątem poprawy wyników kształcenia. Sformułowanie spostrzeżeń i wniosków do dalszej pracy.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć